DUK 99 FAM 58 N
TUL 62 CHA 53 N
TEN 62 DEL 52 N
SWM 43 WIS 32 N
TEM 61 KTS 54 N
CIN 72 GEM 48 N
PUR 58 TEX 54 N
MFL 75 LAF 54 N
MSU 76 MSM 53 N
MIS 72 VIL 70 N
NCC 81 RHO 70 N
OKL 61 ARI 60 N
KAN 95 EVA 74 N
KEN 82 NMS 60 N
MOH 59 WAS 58 N
UTA 80 ARS 58 N
AUB 80 WIN 41 N
OKS 69 SYR 61 N
OSU 72 MUR 58 N
DET 56 UCL 53 N
IND 108 GEW 88 N
STJ 69 SMF 43 N
CRE 62 LOU 58 N
MAR 82 VAL 60 N
CON 91 TSA 66 N
NEM 61 MSO 59 N
ARK 94 SIE 80 N
IOW 77 ALB 64 N
FLO 75 PEN 61 N
WEB 76 UNC 74 N
GON 75 MIN 63 N
STA 69 ALC 57 N
DUK 97 TUL 56 N
SWM 81 TEN 51 N
TEM 64 CIN 54 N
PUR 73 MFL 63 N
MSU 74 MIS 66 N
OKL 85 NCC 72 N
KEN 92 KAN 88 N
MOH 66 UTA 58 N
AUB 81 OKS 74 N
OSU 75 DET 44 N
STJ 86 IND 61 N
MAR 75 CRE 63 N
CON 78 NEM 56 N
IOW 82 ARK 72 N
FLO 82 WEB 74 N
GON 82 STA 74 N
DUK 78 SWM 61 N
TEM 77 PUR 55 N
MSU 54 OKL 46 N
KEN 58 MOH 43 N
OSU 72 AUB 64 N
STJ 76 MAR 62 N
CON 78 IOW 68 N
GON 73 FLO 72 N
DUK 85 TEM 64 N
MSU 73 KEN 66 N
OSU 77 STJ 74 N
CON 67 GON 62 N
DUK 68 MSU 62 N
CON 64 OSU 58 N
CON 77 DUK 74 N