MSO 76 NAV 53 N
WIS 80 CIN 72 N
WGR 61 CAL 57 N
SYR 92 HAW 78 N
MIN 74 SIL 60 N
LOU 67 BOI 58 N
VIR 57 NEM 54 N
ARI 81 LOM 55 N
ARK 94 NCT 79 N
GTN 84 ILL 77 N
TUL 112 UCL 102 N
OKS 65 NMS 55 N
TEX 91 WKE 77 N
MIC 78 PEP 74 N
MAR 74 STL 66 N
MAS 78 SWT 60 N
UNC 71 LIB 51 N
BOC 67 WSS 64 N
IND 84 OHI 72 N
TEM 61 DRE 39 N
PEN 90 NEB 80 N
FLO 64 JAM 62 N
GEW 51 ALB 46 N
CON 64 RID 46 N
PUR 98 CFL 67 N
ALA 76 PRO 70 N
WAK 68 CHA 58 N
KAN 102 UTC 73 N
MRQ 81 SWL 59 N
KEN 83 TNS 70 N
MSU 84 SET 73 N
DUK 82 TES 70 N
MSO 109 WIS 96 N
SYR 64 WGR 59 N
LOU 60 MIN 55 N
ARI 71 VIR 58 N
ARK 85 GTN 73 N
TUL 92 OKS 80 N
MIC 84 TEX 79 N
MAR 95 MAS 87 N
BOC 75 UNC 72 N
IND 67 TEM 58 N
FLO 70 PEN 58 N
CON 75 GEW 63 N
PUR 83 ALA 73 N
KAN 69 WAK 58 N
MRQ 75 KEN 63 N
DUK 85 MSU 74 N
MSO 98 SYR 88 N
ARI 82 LOU 70 N
ARK 103 TUL 84 N
MIC 78 MAR 71 N
BOC 77 IND 68 N
FLO 69 CON 60 N
PUR 83 KAN 78 N
DUK 59 MRQ 49 N
ARI 92 MSO 72 N
ARK 76 MIC 68 N
FLO 74 BOC 66 N
DUK 69 PUR 60 N
ARK 91 ARI 82 N
DUK 70 FLO 65 N
ARK 76 DUK 72 N