ALS 67 GEO 89 A
BUT 72 CIN 90 A
CAL 81 CSC 74 N
CLS 60 MAS 68 A
KAN 69 WMI 50 H
MIN 70 RIC 61 H
STJ 65 TOW 66 H
UNC 101 WKE 87 H
CAL 56 KAN 73 A
CIN 63 UNC 90 A
GEO 71 MIN 91 A
MAS 82 TOW 55 H
KAN 75 MIN 71 N
MAS 91 UNC 86 N
KAN 86 MAS 75 N
MIN 76 UNC 90 N
BRO 78 HOL 79 A
HAW 47 POR 100 N
NCS 80 WEB 94 N
OKS 113 PRO 102 N
PUR 74 WGR 69 N
HAW 49 WAK 78 N
NCS 45 WGR 76 N
PUR 97 WEB 78 N
ALC 59 MEM 92 A
APP 72 NCW 65 A
ARM 84 BOU 93 H
BET 49 FAM 56 N
BOI 82 SIE 80 H
BUC 66 RID 99 A
CAS 36 MON 76 A
CNO 58 STA 89 A
COP 55 WSS 57 N
DSU 60 SJP 90 A
ETS 92 WRI 81 N
FLA 53 MFL 85 A
FLO 86 FLI 66 H
GET 70 MIC 80 N
GON 87 SJS 98 N
GTN 83 MAR 84 N
HAW 48 NCS 83 N
ILC 77 SFA 66 N
LSU 86 TEX 66 H
MSU 83 PAC 64 N
ORA 78 SAM 66 H
PSU 60 VAN 83 A
SFR 82 WAG 83 N
TEN 97 UTM 80 H
WAK 61 WGR 58 N
AFU 63 NAV 77 A
AKR 53 HOU 69 A
ALB 68 TEA 61 H
ASU 106 BYU 95 H
BAY 84 NTS 66 H
BOC 90 HRT 65 H
BOI 94 ILC 84 H
BRA 71 MAI 60 H
BRO 57 PRO 98 A
BUF 80 MRS 87 H
BUT 75 IND 71 H
CEN 77 TLN 94 A
CHS 84 DEP 110 A
CLG 83 YAL 65 A
CMI 57 ION 59 H
CNO 57 GON 90 N
CON 107 TOW 67 N
COP 86 PAC 77 N
COR 41 MAR 92 A
DAR 58 NEH 79 A
DEL 79 MOM 91 A
DSU 75 SFR 123 N
DUK 86 NOE 72 H
DUQ 91 ROB 70 H
ETS 72 MRQ 87 N
EVA 76 SEM 60 H
FRF 69 TOL 85 A
GEM 129 TRO 119 H
HOF 82 LEH 84 H
JAC 95 STE 69 H
JAM 73 VIC 88 A
KEN 78 LOU 70 H
KSU 60 SMS 74 H
LAF 72 UVM 79 H
LAS 49 PRI 43 H
LOC 77 UCL 115 A
LOI 78 MGS 76 H
MDT 56 NCG 70 H
MER 52 STL 86 A
MKC 62 SWM 75 A
MSU 71 WSS 76 N
MVS 72 ORA 92 A
NAR 96 SWT 86 H
NEB 96 TSA 85 A
OKS 88 SMU 72 A
OLD 84 SCA 80 A
PEN 77 USC 62 A
PIT 112 YOU 66 H
POR 73 PUR 88 N
PRA 61 SAL 84 A
SIE 78 SFA 63 N
SJP 87 WAG 56 H
SJS 58 STA 69 A
VIT 63 WVI 58 N
WIS 106 WML 84 H
AUB 94 NCW 75 H
BUC 69 TAM 73 A
CAS 57 MOS 85 A
ETS 69 MSU 92 N
MAN 64 RUT 70 A
MAS 84 OKL 83 A
MRQ 46 WSS 56 N
NEB 75 TEX 78 H
NOT 95 VAL 74 H
PAC 99 WRI 94 N
SYR 98 TEN 65 H
UNR 64 RIC 74 A
AME 50 GEW 85 H
ARI 106 BAY 79 H
ARK 93 MUR 67 H
ARS 79 TET 76 A
AUS 66 NCG 69 H
BOU 89 SFN 79 H
CAN 83 STB 86 A
CHA 70 SCS 57 H
CIN 73 WYO 49 H
CLE 86 TEA 55 H
CLG 75 HAR 70 A
CLS 71 MIC 84 A
COL 76 NTS 68 H
CON 77 VIR 36 A
CRE 57 MKC 82 A
ECA 62 NCC 85 A
FAM 51 OLD 89 A
JSU 72 TNS 68 H
LOM 97 W&M 84 A
MIN 107 MVS 63 H
MON 80 WAS 73 A
NOR 87 WIL 70 H
OKS 94 ORA 52 H
OSU 83 PEN 80 H
PSU 80 UVM 72 H
RAD 75 RCH 89 A
STP 46 SET 59 A
ALS 72 ALB 87 A
ARM 76 MOM 93 A
AUB 76 NIC 79 H
BAL 93 BUT 84 H
BOC 94 DAR 73 H
BUF 72 DET 69 A
CLM 49 STJ 79 A
CNO 74 LBS 87 A
CSB 64 STM 71 H
DRA 86 IOW 90 A
GET 93 NCT 77 H
HOF 61 ION 80 A
HOU 65 SWM 71 H
HOW 71 JAM 94 A
LOC 92 USC 105 A
MAR 93 RID 79 H
MSS 118 TRO 83 H
SFL 62 STE 55 H
UCI 66 UTA 92 A
ALA 57 UTC 67 H
AME 62 VIL 94 A
APP 91 NEB 82 H
ARI 93 SJP 73 H
AUS 54 EVA 65 A
BAY 116 PRA 73 H
BET 68 JAC 93 A
BRO 82 RHO 79 H
BUC 99 GEM 101 H
CAL 82 TES 70 A
CAS 64 PAC 91 A
CHS 85 EKY 101 H
CIN 79 TNS 70 H
CIT 63 DUK 78 A
CON 81 YAL 64 H
COR 59 SYR 95 A
CRE 63 IOS 107 A
CSO 103 CLE 120 H
DRE 73 LEH 57 A
DUQ 58 NCC 81 A
EIL 81 INS 76 H
FDU 56 RUT 53 A
FLA 59 FSU 110 A
FRE 65 PEP 70 A
GRA 69 TSA 84 A
HAW 77 UNC 92 A
ILL 99 LAS 73 H
KAN 59 TEM 73 H
KEN 115 TNT 77 H
KSU 63 TAM 54 H
KTS 80 NIL 57 H
LAF 43 PRI 73 A
LOI 85 MOR 90 A
LOM 90 TOW 84 H
MAN 71 WAG 73 A
MDT 94 ORA 77 H
MFL 82 NCA 60 H
MRS 60 SIE 63 H
NAV 73 STB 70 H
NEH 60 PRO 92 A
NEI 70 OKL 104 A
NIA 59 VAL 90 A
NTS 62 TUL 76 H
PIT 88 SFP 69 H
RAD 64 VIC 70 A
RCH 74 VMI 55 A
RIC 83 SAM 64 A
ROB 55 WVI 88 A
SFA 66 TEX 78 H
SJS 61 CSC 69 A
STL 90 SMU 85 A
UTM 66 VAN 102 A
VIR 84 W&M 71 H
WAK 75 WIN 59 H
ARK 120 MSO 68 H
ASU 69 OKS 87 N
BOC 87 NOT 79 H
CSB 67 OLD 92 H
GET 77 WCA 55 H
HOF 49 MOM 59 N
MAR 89 MBC 80 H
MEM 83 TEN 64 H
MIC 84 TLN 69 H
NCS 75 NCG 65 H
UCI 82 SDI 96 H
ALS 79 TEA 84 N
ARM 74 RID 96 A
BAL 85 WIL 67 H
BOU 70 SYR 89 A
BUF 69 NIA 64 N
BYU 72 SCA 68 N
CAN 81 GON 66 H
CCS 63 MSM 76 A
CEN 88 NTS 71 N
CIN 88 WAS 72 H
CLG 70 SFR 101 A
CLM 51 ECA 78 N
CMI 61 TET 70 N
CNO 43 SWM 59 A
COL 75 SAM 51 H
CSB 71 MOM 61 H
CSU 78 UTS 65 H
DET 63 WGR 74 N
DRE 84 TCU 71 N
DUK 82 XAV 60 H
EWA 62 NEM 121 A
FLA 69 SFL 89 A
FLI 73 SFP 65 H
FRF 75 NCT 71 H
GEW 62 UNC 87 N
HOF 66 OLD 92 N
HOU 67 LBS 77 N
IDA 77 MOH 86 N
INS 52 WMI 67 N
IOW 104 LEH 77 H
JAM 74 PUR 98 A
LAS 78 YAL 69 N
LIB 68 VIC 93 H
MAI 62 SCS 67 N
MDT 76 MIN 90 H
MKC 94 NEL 83 N
MON 79 SUS 54 H
MRQ 85 TES 67 H
NAV 93 POR 94 N
NCW 79 STP 61 N
NEB 94 OHI 68 H
NMS 72 UTE 64 H
PRI 43 VAN 61 N
SEM 119 TRO 113 H
AKR 75 ION 66 H
ALA 70 WSS 76 N
ALB 52 TEM 55 A
ALS 98 TRO 87 N
APP 58 NCC 67 H
ARK 111 NWL 76 H
ARL 66 SAL 69 H
AUS 81 EIL 83 H
BAL 64 SCS 70 H
BAY 97 UNR 89 A
BGU 85 LOI 60 A
BOI 57 SWL 61 A
BOU 44 PRI 57 N
BRA 76 CHS 60 A
BRO 88 LAF 85 H
BUF 58 CAN 73 A
BUT 73 VAL 90 A
BYU 65 UNC 97 N
CAL 67 CSC 80 H
CAM 72 NCS 69 A
CAS 80 NAR 76 H
CCA 54 VIT 88 A
CCS 68 CLM 81 N
CEN 70 NEM 85 A
CFL 94 WIN 85 A
CHA 116 CSO 78 H
CIT 78 W&M 73 H
CLE 85 FUR 70 H
CLG 74 IDA 75 N
CNO 66 CMI 64 N
COL 84 LAS 65 H
COP 54 KSU 73 A
COR 47 STL 84 A
DAV 78 SMF 51 H
DAY 70 TOW 72 H
DEL 73 DSU 72 H
DEP 74 KAN 79 H
DET 79 TES 73 N
DRA 90 TOL 87 H
DRE 73 FRF 60 A
DUQ 64 PSU 78 A
ECA 70 MSM 75 A
EVA 69 SIL 74 H
EWA 71 NTS 78 N
FAM 47 MFL 91 A
FDU 47 PEN 62 H
FLI 44 NCW 46 H
FLO 76 TEX 68 A
FOR 51 MAN 57 H
FRE 67 SJS 69 H
FUL 62 WYO 80 A
GEM 87 NOE 108 A
GEO 100 WCA 64 H
GES 65 GET 95 A
GEW 77 SCA 71 N
GON 61 NIA 63 N
GTN 75 VIL 76 H
HAR 77 SFN 52 H
HOL 73 SIE 91 A
HOU 96 LEH 74 N
HRT 58 KTS 71 A
ILL 101 ILC 80 H
ILS 78 NOR 86 A
IND 96 KEN 84 N
INS 64 JAM 80 N
IOS 79 NIO 66 H
IOW 101 LBS 79 H
JAC 80 LOT 60 H
JSU 76 MSO 80 A
LAM 70 MIS 98 A
LIU 78 MDE 68 H
LOC 67 WIS 95 H
LOM 70 SJP 90 H
LOU 77 MSU 68 H
LSU 95 NIC 90 H
MAI 84 WIL 82 N
MAR 85 MGS 62 H
MAS 86 STB 66 A
MBC 76 ROB 78 H
MIC 97 UTC 86 H
MKC 72 MON 97 A
MOH 72 SFR 100 A
MRQ 45 WGR 46 H
MRS 88 UVM 91 N
MSH 76 MOS 89 H
MSS 62 SMS 58 H
NAV 50 OHI 68 N
NCA 59 OSU 93 A
NCT 85 TCU 82 N
NEB 111 POR 85 H
NEI 81 WML 66 A
NEL 71 SUS 73 N
NOT 63 SDI 53 H
OKL 93 ORS 87 A
ORE 69 PAC 75 H
PEP 89 SDS 61 H
PIT 94 PRO 82 H
PRA 48 TLN 102 A
PUR 94 WMI 54 H
RCH 65 WAK 71 A
RIC 51 VIR 59 A
RUT 75 WAG 65 H
SAM 50 YAL 63 N
SEM 86 TEA 83 H
SFP 60 STP 69 N
SMU 65 WIC 59 H
STJ 72 SET 64 H
SWM 57 TET 69 H
SYR 78 VAN 62 H
UNL 83 UCL 108 A
USC 78 UTM 72 A
UTA 85 WEB 98 A
ARI 97 OKS 84 N
ASU 74 BOC 78 N
BET 70 FSU 80 A
CAM 55 ECA 73 A
FLO 66 SFL 55 H
AFU 82 NAV 63 H
ALC 81 SMS 110 A
AME 61 ROB 64 H
APP 85 TNT 72 H
ARS 58 MSO 80 A
AUS 74 NCG 90 A
CAS 61 NEI 76 A
CCS 69 LIB 82 A
CHS 95 SEM 125 A
COL 85 CSU 97 A
COP 65 WIC 64 A
CRE 71 STL 78 H
DAV 68 WAK 77 A
DAY 62 ILS 75 A
DET 60 MIC 78 A
DUK 97 SCS 61 H
EMI 102 WML 94 A
FAM 55 NEO 69 A
GEM 81 RAD 99 A
HRT 56 XAV 65 A
MAN 70 RID 55 H
MER 52 TLN 85 A
MKC 54 SWT 55 H
MOS 95 TAM 102 A
MRS 66 SIE 78 A
MVS 117 TRO 86 H
NAR 73 SUS 81 A
NCT 69 NCC 86 A
NMS 72 UTE 76 A
ORA 74 TUL 94 H
RHO 91 STB 68 H
VMI 59 VIT 82 A
ALB 66 MSS 63 A
AUB 92 BAL 87 H
BET 58 GEO 115 A
BRA 64 DEP 81 A
BRO 65 CLG 85 A
BUC 72 CAN 90 H
BUF 58 VIC 86 A
CLM 53 LAF 70 A
CLS 76 MSU 90 H
DRA 67 IOS 83 H
DSU 85 SFN 80 A
FRE 67 WAS 65 H
GRA 92 TSA 82 H
GSO 78 SCA 91 A
GTN 61 MFL 47 A
HAR 76 HOL 80 A
HOU 71 SFA 73 A
HOW 63 STP 75 A
IDA 51 WSS 70 A
IDS 69 POR 89 A
ILL 65 MRQ 74 A
IND 101 NOT 82 H
IOW 81 NIO 76 A
JSU 66 LOT 51 H
KSU 85 LIU 60 H
KTS 70 NIA 54 H
LEH 69 TOW 77 A
MAR 85 OKL 88 N
MDT 56 TCU 65 A
NTS 71 SMU 59 H
PIT 75 STJ 68 A
PRO 66 VIL 65 A
SDS 56 USC 75 A
STM 75 SJS 66 A
UTS 86 WEB 87 H
AKR 43 PSU 71 H
ALS 80 GES 59 H
AME 112 LOM 96 H
ARK 96 MEM 78 A
ARL 69 TEN 59 A
BGU 56 DET 61 A
BOU 60 FOR 57 H
CHS 69 STL 97 A
CMI 44 WML 53 H
CNO 66 SDI 75 H
CON 82 SET 66 A
DRE 88 RID 57 H
DUQ 91 SFP 78 H
EKY 78 KEN 107 A
EVA 63 WMI 65 H
FLO 68 JAC 67 A
FUR 69 SCS 68 H
ION 73 RHO 86 H
KAN 74 NCS 57 A
LOU 107 MOR 81 H
MIS 60 SIL 81 A
MOH 87 WRI 53 H
NCG 59 VIT 86 A
NEH 70 YAL 74 H
NEM 82 TET 76 A
NEO 82 PUR 84 H
PRI 70 RUT 54 H
SIE 81 WAG 79 A
TNS 66 UCL 80 A
UNL 62 TAM 68 A
VAN 91 WAK 83 H
WIS 64 WGR 50 H
ALA 85 NWL 84 H
ARI 88 UTA 81 A
AUB 113 TRO 86 H
BOC 75 SYR 58 A
BUT 80 ILS 52 H
CCS 63 MAS 90 A
COL 79 WYO 87 H
COP 61 VIR 63 A
CRE 53 NEB 67 H
CSO 83 CIT 85 H
CSU 66 UNC 89 A
ETS 81 MSU 107 A
GEM 96 NIA 80 H
ILC 96 NEI 78 H
KSU 100 MSH 57 H
MDE 52 STP 55 H
OKS 89 TCU 67 H
SAL 55 WVI 72 A
UNR 53 NTS 76 A
ALB 70 TNS 52 N
AME 99 UTM 81 N
ARS 86 PRA 57 H
BAY 85 SFA 73 H
BET 54 MFL 82 A
BOI 50 RUT 71 N
BYU 111 NIC 96 H
CAL 80 MBC 48 H
CIN 92 CLS 70 H
FUL 75 STM 78 A
GEW 76 LIU 60 H
GTN 81 MGS 39 H
HAW 72 MKC 54 H
HOU 90 PUR 114 N
HOW 69 JSU 75 N
ILL 110 MOR 75 H
IND 117 TNT 73 H
JAM 85 LAS 89 H
ORA 59 WSS 98 N
PEP 63 WEB 66 N
PRI 51 TLN 56 N
AKR 52 YOU 47 H
ALB 79 HAW 59 A
AME 84 ILL 108 A
ARK 123 DSU 66 H
ARL 63 KAN 98 A
AUS 86 SIL 94 A
BAL 72 WKE 84 A
BAY 66 WEB 64 H
BGU 49 WGR 52 H
BOC 64 BUF 51 A
BOI 53 CLS 44 N
BUT 73 INS 52 H
CAL 83 TLN 70 H
CAS 84 SFR 99 H
CCA 88 SCA 74 A
CCS 63 CON 117 A
CHS 65 UTA 84 H
CIN 75 RUT 61 H
CLG 79 STJ 92 A
CLM 43 PSU 76 A
CMI 77 NOE 72 A
CNO 82 UCI 93 H
CSC 70 STA 82 H
CSU 75 TOL 58 A
DAR 50 FDU 62 H
DAV 71 NCC 65 H
DAY 83 WRI 56 H
DEL 63 TOW 71 H
DEP 74 ILS 72 H
DUK 73 MIC 63 A
EIL 74 NEI 69 A
EKY 66 LOU 90 A
EVA 77 VAL 69 H
EWA 54 GON 99 A
FLA 73 JAC 105 A
FLI 61 MUR 92 A
FLO 90 STE 44 H
FOR 74 ION 55 A
FRE 71 PAC 81 A
FRF 72 KTS 87 H
FSU 63 SFL 65 A
GEM 81 STP 82 H
GES 55 MEM 66 A
GET 86 MER 69 H
GEW 94 JSU 74 H
HAR 71 LEH 70 A
HOF 52 YAL 51 N
HOL 80 MAS 97 H
HOW 67 LIU 41 N
ILC 71 WMI 78 A
IND 79 WSS 64 H
IOW 79 IOS 86 A
KSU 78 UNR 52 H
LAF 75 RID 87 A
LBS 51 UCL 93 A
LOC 90 SJS 95 A
LOI 52 NOR 76 H
LOM 85 MSM 79 A
LSU 71 OKS 68 N
MAI 78 RHO 96 H
MAN 75 MOM 63 H
MBC 55 PRI 67 N
MCN 55 MIS 75 A
MDE 82 NAV 71 A
MKC 55 TNS 75 N
MOH 69 XAV 72 H
MOR 82 UTM 77 N
MRS 76 SFP 78 A
MSO 82 SMU 77 H
MSS 81 SEL 55 H
NCS 70 NCA 58 H
NEB 94 WIC 72 H
NEH 70 WML 72 A
NEM 104 NMS 112 H
NEO 80 TES 70 A
NIC 93 ORS 86 N
NOT 64 USC 75 A
NWL 118 TRO 123 A
OHI 74 ROB 52 H
OLD 76 VIR 69 H
ORA 73 TNT 99 N
PEN 79 SJP 77 N
PEP 77 SFA 53 N
PIT 91 WVI 99 A
RAD 79 VMI 61 A
SDS 70 SUS 69 H
SIE 70 VIC 93 H
SMF 72 SEM 71 N
STB 62 SET 76 A
SWM 56 TUL 66 A
TEM 54 VIL 49 N
TET 88 WIS 91 H
ARS 64 SMF 62 H
CLG 74 YAL 61 N
DET 63 MSU 74 A
DRA 54 NIO 71 A
HOF 42 STJ 70 N
IDA 78 ORE 66 H
MRQ 86 OSU 66 H
PRA 63 SEM 100 N
BET 73 CFL 77 A
CCS 87 MAI 114 A
COP 76 TOW 63 H
EMI 68 WIS 94 A
FLA 78 STE 94 A
GES 95 UTM 68 H
HRT 79 SIE 83 H
LAF 75 SYR 104 A
ARI 80 NEO 62 H
BYU 78 UTS 65 H
CSB 56 OSU 79 A
DAR 66 HAR 67 A
DEP 82 NEI 55 H
DUQ 79 OHI 74 H
EKY 75 WRI 55 H
EVA 75 INS 56 H
FDU 75 STP 67 A
ILC 77 MSU 90 A
ION 56 SET 81 A
LAM 83 MCN 78 H
NIC 86 SEL 69 A
ORE 67 CSC 75 H
PRO 108 SFN 48 H
SAL 109 TRO 95 H
CFL 100 FLA 74 H
CLE 54 MIN 73 A
CON 96 TEX 86 H
GEO 69 GET 72 N
GES 73 SWT 79 H
NOR 86 YOU 70 A
SAM 66 SWL 100 A
ALB 69 AUB 65 A
BRA 42 ORS 54 A
CIN 72 TEM 88 A
ECA 92 FUR 61 H
LSU 93 MCN 72 H
SIL 82 SEM 54 H
ASU 100 CNO 81 H
BYU 84 TET 74 H
GES 70 SFL 79 N
GRA 61 NCW 86 A
HAW 92 MER 67 H
HOW 62 NOE 64 H
KEN 97 MOR 61 H
KSU 59 SWT 58 N
MFL 73 SAM 58 H
NEL 110 TRO 92 N
PRA 64 WRI 80 A
TEN 71 WCA 78 H
AKR 59 NIL 58 A
ALA 96 FAM 58 H
ALB 76 MVS 57 H
ALC 50 ARL 101 A
AME 78 STP 90 A
ARI 89 CSC 63 A
ARK 96 JSU 80 H
ARS 97 AUS 80 H
ASU 75 NEI 78 H
AUB 101 OLD 87 A
BRA 71 FLA 46 H
BUC 66 MSM 74 A
CAM 72 ECA 75 N
CAS 64 USC 84 A
CCA 85 SCS 84 A
CEN 102 LOT 72 H
CHS 52 ILL 121 A
CIN 95 YOU 55 H
CIT 64 CLE 76 A
CSO 98 FUR 103 H
CSU 63 RIC 64 A
DAR 54 VAL 100 A
DAY 82 WIL 90 H
DEP 90 JAC 83 A
DUQ 66 PIT 77 N
EKY 80 IND 91 A
EVA 86 KTS 53 H
FLI 69 MEM 86 A
FLO 59 FSU 69 N
FOR 72 STJ 98 N
FRE 74 ORS 62 H
FUL 73 UTA 76 H
GEO 79 KAN 89 N
GES 77 GRA 64 N
GET 86 VAN 77 N
GEW 66 PEP 59 H
GSO 59 PUR 97 A
HAW 61 KSU 65 H
HOF 59 MAN 75 H
IDA 71 WAS 55 A
INS 73 ORA 83 A
ION 81 WAG 97 A
IOS 119 TEA 55 H
LAM 87 OKL 98 A
LIU 70 MGS 75 H
LOC 77 UNL 93 A
LOU 72 WYO 55 A
LSU 80 UCL 100 A
MDE 71 SYR 108 A
MDT 82 MKC 67 H
MER 51 SWT 69 N
MIS 78 SMS 74 N
MSS 82 TLN 78 N
MSU 81 NEB 85 H
MUR 89 STL 92 H
NCT 59 TNS 74 A
NCW 70 SFL 62 H
NEL 91 WRI 79 A
NEM 90 PAN 73 H
NIA 69 STB 86 A
NOR 67 TAM 48 A
NWL 87 SEL 82 H
OHI 81 WVI 90 A
ORE 46 WGR 66 A
PAC 66 SDI 83 A
POR 81 WEB 97 H
PRA 91 TRO 104 N
RCH 76 VIC 61 A
SAL 71 WKE 81 H
SMF 90 WIN 57 H
STM 78 VIL 89 A
SWM 58 WIC 41 H
UCI 64 GTN 93 A
UNC 81 OSU 68 H
VIT 52 XAV 85 A
APP 78 WAK 83 A
ARM 89 MRS 101 A
BUF 57 MFL 63 H
CAN 71 SFP 86 A
CLE 79 DAV 82 N
COP 63 MSO 64 A
CRE 58 MON 67 A
EIL 82 MAI 112 A
EMI 64 WSS 79 A
HAR 92 UVM 64 H
ILS 74 NIO 61 H
MIN 79 WCA 61 A
ALC 53 TOL 79 A
ARS 67 JAM 83 A
BAY 87 SWL 82 H
BET 62 LOI 82 A
BUC 86 COR 74 H
CAS 56 CSC 74 H
CFL 69 FLO 83 A
CHS 95 WIL 78 A
CMI 44 MIC 86 A
CSB 80 LOC 61 A
DAR 65 IOW 104 A
DEL 107 TRO 106 N
DET 83 FLA 73 H
DRE 64 SJP 65 A
ETS 61 VIT 80 H
FAM 61 NEB 86 A
FRE 71 UNR 79 A
FSU 90 MGS 67 H
FUR 60 KAN 101 A
GET 79 MSM 62 H
HOL 64 NOR 92 A
HOU 72 UCL 93 H
ILL 79 JSU 63 H
MCN 75 STA 91 A
MDE 54 PSU 81 A
MEM 78 TSA 72 H
MSH 69 ORA 85 A
NCA 55 XAV 82 A
NCC 78 OLD 76 H
NEM 62 NMS 63 A
OHI 85 YOU 42 H
OKS 73 TUL 61 A
RIC 84 SOU 75 H
SAM 54 SFL 70 A
SCA 94 SCS 89 H
STL 70 SMF 68 H
SUS 61 UTE 66 A
TAM 90 TES 72 H
UNC 106 PIT 93 A
UTA 61 UTS 55 H
AKR 84 PRA 53 H
ALA 62 SMS 79 A
ALB 80 SAL 64 H
ARI 98 NOT 79 N
ARL 82 GRA 65 A
AUS 65 VAN 99 A
BUT 89 JAC 73 H
BYU 92 WEB 79 H
CAM 72 NCW 74 A
CLS 67 MDT 59 H
CNO 85 SDS 90 H
CSO 81 IOS 117 A
CSU 104 SEM 72 H
DEL 56 NEO 58 A
DEP 93 TCU 69 A
EVA 67 ILS 73 A
FLI 44 MAN 74 A
FOR 46 SWM 65 H
FUL 69 COL 79 A
GEO 103 WIN 55 H
GON 76 IDA 69 H
HOW 65 USC 107 A
KEN 86 TEX 61 N
LIB 63 WMI 72 A
LIU 57 NIO 71 H
LOT 48 MRQ 84 A
LSU 96 SEL 62 H
MON 88 NEI 74 H
MOR 97 NIL 95 H
MOS 62 WYO 78 N
MSS 73 NEL 67 A
MSU 69 TEN 60 A
NCG 93 W&M 82 A
NTS 55 TET 83 A
OSU 98 TNT 77 N
POR 70 WAS 64 H
PRO 74 PRI 65 H
PUR 74 UTC 66 H
RCH 64 SDI 87 A
UCI 95 STM 104 A
UNL 85 UVM 56 H
APP 58 ECA 79 A
ARI 70 BOC 65 N
ASU 68 SMU 58 H
BAL 81 INS 83 A
BAY 87 TES 73 H
BET 69 PSU 88 A
BOU 76 HAR 62 H
BRO 71 NEH 79 H
BUF 50 DUQ 73 H
CAN 91 CLG 68 H
CHA 53 SCA 65 A
CHS 75 EMI 96 H
CIN 78 MOH 75 H
COP 64 OKL 79 A
CRE 74 FAM 70 H
CSB 57 PEP 70 H
DAY 85 VMI 73 H
DRE 90 MOM 72 H
DUK 79 IOW 76 A
ETS 76 GSO 60 H
FDU 107 LBS 108 H
FLO 85 VIL 77 A
FSU 108 MSM 81 H
GEM 88 VIC 109 H
HRT 86 SFN 83 A
ILL 107 MSO 108 N
IND 83 KAN 86 A
JAM 87 RUT 76 H
KEN 100 OSU 88 N
KSU 70 MKC 66 A
LOU 78 WKE 73 H
MCN 69 SFR 98 A
MFL 52 SYR 81 A
MIS 68 MUR 87 A
MSH 60 WAK 82 A
NCS 66 ORS 58 A
NIA 66 STJ 89 A
NMS 82 SUS 65 H
OHI 78 WRI 63 A
OLD 73 SFL 75 A
PAN 66 UTE 70 A
PIT 80 ROB 65 H
SET 62 TAM 55 H
SFA 81 TEA 89 A
SIL 72 WIC 64 A
STA 84 VIR 72 H
TNS 67 TLN 70 A
TNT 85 TEX 97 N
UNR 71 CSC 65 H
ARI 92 KEN 93 N
ARK 93 TUL 91 A
BOC 67 OSU 69 N
BRA 71 DRA 63 A
CAL 85 RCH 78 H
CAS 62 TOL 87 H
CLS 104 KTS 101 H
CON 75 FRF 57 H
EKY 62 UNL 77 A
FUL 70 CSU 87 A
HOU 66 WYO 78 A
IDS 60 WAS 61 H
JSU 76 NEI 81 A
LIU 58 STP 94 A
LOC 84 SDS 88 H
LOI 74 MOR 71 A
LOT 74 TCU 92 A
MAR 109 TOW 71 N
MEM 78 SWL 82 A
MIN 66 SJS 53 A
MVS 79 WIS 115 A
NEL 65 SMS 83 A
NOT 72 TEX 89 N
SEL 86 SOU 115 A
SET 74 WAG 62 A
ARM 69 HAW 85 A
CCA 68 GEW 87 N
CCS 60 DAY 118 A
CHS 53 WGR 97 A
CLE 80 EVA 81 N
CNO 78 WSS 93 N
CSB 53 LOU 76 N
FDU 59 STJ 83 N
FLO 74 OKS 69 N
FRE 89 MOS 71 H
GET 57 TEM 51 N
GON 84 NEH 74 H
IND 81 TCU 65 N
JSU 79 MEM 74 A
MOR 59 WMI 88 A
NCW 57 ORS 77 N
NEO 79 SOU 72 H
OKL 75 TEX 87 A
ORE 75 POR 72 A
PRI 45 WKE 59 N
SMF 78 W&M 67 N
STA 73 WIS 80 A
ALA 82 DSU 44 N
ARI 111 FOR 84 H
ARM 48 CLE 73 N
ASU 87 NAR 71 H
AUB 81 MIC 102 N
BAY 71 MKC 74 A
BUC 76 ILS 89 N
CCA 85 SOU 71 N
CHA 71 PSU 65 H
CMI 58 NEI 78 H
CNO 80 MOS 94 N
COL 68 UNR 78 A
CON 112 TEA 72 N
COP 70 PIT 76 A
CRE 56 LAS 66 N
CSB 74 OKS 79 N
DAR 81 UVM 88 A
DET 72 DRA 73 N
DUQ 73 SJP 65 H
EVA 62 HAW 67 A
EWA 50 SUS 71 A
FDU 51 TEM 63 N
FLA 87 VIT 115 H
FLI 77 NAV 65 H
FLO 68 LOU 83 N
FRE 87 WSS 79 H
FUL 57 NIO 71 H
FUR 73 JAM 85 H
GEM 102 SFN 70 N
GEO 68 PAC 63 N
GET 71 STJ 69 N
GEW 60 NEO 63 A
GON 72 SMF 70 H
HAR 58 VAN 74 A
HOF 67 MAR 93 N
HRT 62 MAS 91 N
IDS 67 WYO 75 N
IND 65 WKE 55 N
ION 80 LAF 88 H
KEN 110 SFR 83 H
KTS 53 SIE 78 A
LSU 100 WIN 71 H
MER 45 TEN 67 A
MIN 57 VIR 62 A
MRQ 73 NIL 58 A
MSM 76 WVI 100 A
MSS 82 VIL 90 N
NCS 75 UCL 81 N
NCW 80 POR 73 A
NEH 75 W&M 88 N
NEL 78 SWT 68 H
NTS 66 SFA 73 H
NWL 72 TSA 69 H
OLD 74 UTS 77 N
ORE 75 ORS 79 N
PEN 71 WAS 68 A
PRI 48 TCU 43 N
SFL 64 USC 61 H
ALA 60 CHA 82 A
ALC 50 SWL 96 N
ALS 88 UTC 104 A
AME 78 SAL 94 N
ARI 119 MIC 95 H
ARK 129 TES 63 H
ARM 68 CSB 71 N
ARS 60 JSU 64 N
ASU 73 VIL 62 H
AUB 81 FOR 60 N
BGU 49 MSU 62 A
BOU 70 NIA 64 H
BRA 70 MIS 58 H
BUC 80 HAR 73 N
BUF 71 MRS 82 A
BUT 61 NCC 81 N
CCS 62 YOU 80 A
CIN 84 ROB 59 H
CIT 63 NCG 46 H
CLE 68 OKS 65 N
CLG 74 SYR 85 A
CLM 66 MUR 82 N
CON 76 OHI 85 N
COR 80 GSO 76 N
DEL 65 TOL 69 A
DRA 65 FAM 53 N
DRE 80 STP 72 N
DSU 53 PSU 64 N
EKY 54 OKL 63 N
ETS 84 SMU 88 N
EVA 63 FLO 66 N
GEM 99 LAF 83 N
GEO 79 PEN 81 N
GRA 83 WIS 103 A
HAW 79 LOU 85 H
HOL 74 CSC 92 A
HRT 72 HOF 55 N
IDS 66 OLD 70 N
ILS 75 VAN 92 A
ION 101 SFN 86 H
IOS 84 VIC 91 N
KAN 73 RHO 60 N
LAS 109 TNT 93 N
LEH 59 TLN 111 A
LOI 74 MGS 70 A
MAN 60 STA 73 N
MAR 80 MAS 94 N
MDT 56 NEM 69 A
MFL 55 WAG 57 H
MOM 59 WIC 65 A
MSS 85 NAR 64 N
NOE 65 NOR 92 N
PAC 45 WAS 57 A
PEP 58 UTE 60 A
RIC 71 STB 58 N
RID 69 STE 67 A
SET 67 SDI 47 H
TET 77 TUL 96 N
UCI 86 IOW 78 H
UTA 91 TEX 93 A
UTS 69 WYO 73 N
AFU 79 VAL 84 H
AKR 83 SFP 73 H
ALS 87 AME 70 N
ARS 63 MOM 49 N
BAY 105 MVS 68 H
BGU 69 GSO 60 N
BOC 85 LIU 54 H
BOI 80 SWL 83 H
BOU 60 BRO 63 A
BUF 68 STP 61 N
BUT 67 HOL 78 N
CAL 73 WAK 72 A
CFL 97 MAI 101 N
CHS 77 NIL 82 H
CLM 52 DEL 72 N
COL 75 MDE 62 H
CON 130 TNT 78 N
COP 94 LOI 71 H
COR 69 MSU 83 A
CRE 81 TEA 63 N
DAV 71 MSH 75 A
DAY 93 MOH 99 H
DEP 89 HOU 69 A
DRE 75 MRS 65 N
DUK 87 WCA 67 H
DUQ 67 RCH 60 A
ECA 76 EMI 69 N
EIL 74 WMI 77 H
EKY 83 TET 93 N
ETS 73 RHO 86 N
EWA 44 WGR 58 N
FLA 72 NAV 85 H
FLI 65 VIT 87 H
FSU 94 NCG 76 H
GTN 94 MEM 78 A
IDA 65 SUS 70 A
IOS 71 PEP 64 N
JSU 75 WIC 80 A
KAN 84 SMU 64 N
KSU 84 SMS 78 A
KTS 71 YAL 45 A
LAM 65 MCN 62 A
LAS 80 OHI 100 N
LIB 49 VIR 62 A
LOC 79 TAM 81 H
LOT 72 NIC 91 H
LSU 72 RAD 73 H
MAN 61 SDI 64 N
MBC 66 XAV 92 H
MDT 69 STB 83 N
MER 50 MSO 78 A
MGS 56 NMS 97 A
MOS 69 SJS 74 A
MUR 82 TOL 94 A
NCC 60 CSC 58 A
NEL 72 TSA 69 H
NEM 90 RIC 75 H
NOE 72 STE 81 A
NOR 74 RID 68 N
NTS 64 SAM 62 H
NWL 92 SWT 82 H
OKL 95 TUL 76 N
ORE 76 STM 70 A
OSU 82 WVI 87 H
PUR 108 WEB 73 A
SAL 69 UTC 85 A
SET 75 STA 69 H
STL 100 SIL 87 H
UTE 70 VIC 58 H
ALB 78 SFL 41 H
AUS 75 CIN 85 H
ECA 43 WGR 60 A
EMI 77 EWA 73 N
FRF 83 WML 65 H
JAM 68 MIN 73 A
KEN 92 ROB 67 H
MKC 66 USC 67 H
NEB 70 NIO 63 H
ORS 82 POR 78 H
PRO 88 SCA 69 H
BUT 60 CAS 58 A
ALC 60 ARL 81 H
ARK 96 SMU 70 H
BOC 90 COP 64 H
CAL 94 STM 77 H
CHS 86 WMI 119 A
CON 113 WIN 59 H
DAR 58 MAI 76 N
DAV 64 NCS 63 A
DAY 86 DEP 98 H
DET 77 STL 91 A
EIL 52 IOW 91 A
FOR 45 NOT 60 A
FSU 105 LAF 87 H
GEM 82 MGS 85 H
ILL 83 TEX 78 H
INS 50 SWM 66 A
MRQ 52 WIS 71 A
MSH 62 UNC 116 A
MSO 85 WAS 71 H
NCT 58 OSU 93 A
PUR 95 SFR 81 N
SJP 54 TEM 67 A
SMS 95 UTC 98 A
TEN 63 VIT 86 A
UVM 74 YAL 72 H
AFU 56 WYO 63 A
ALB 62 WKE 51 H
ARM 72 BRO 76 H
BOI 56 RIC 79 A
BOU 84 MIC 111 A
BUC 89 ION 73 H
BUT 72 SUS 79 A
BYU 68 NEM 74 A
CAN 51 WAK 75 A
CAS 45 IDA 66 H
CCA 56 EVA 89 A
CEN 82 SEL 70 H
CFL 82 FLI 81 A
CHA 67 SMF 56 H
CMI 54 KTS 71 A
COL 63 ILS 76 A
CSB 71 NMS 92 A
CSO 74 SCS 71 A
CSU 73 FRE 79 H
DEL 77 LOM 65 H
DRA 84 HOU 76 A
ECA 82 WCA 67 H
EKY 90 MOR 81 A
ETS 65 XAV 93 H
FRF 92 LOC 91 A
FUL 71 UCI 77 H
GES 70 MER 66 A
GEW 67 STB 71 A
HAW 78 SDS 73 A
HRT 85 HAR 67 A
IDS 91 TNT 79 A
IOS 72 NEB 78 H
JAC 78 SWL 89 H
LAM 61 NEO 72 A
LAS 71 RCH 92 A
LEH 62 PEN 87 A
LOT 53 TCU 73 N
MCN 83 NIC 93 H
MDT 64 UTM 70 A
MIN 89 NEI 62 H
MON 91 POR 69 H
NAV 68 W&M 62 A
NOE 71 SIE 86 H
PAC 65 UTS 74 A
PAN 78 TES 67 H
RHO 76 WVI 80 A
SAL 61 TAM 76 H
SDI 78 WEB 89 A
TUL 92 VIC 84 A
UNL 39 VIR 59 H
UNR 78 SJS 82 H
UTE 62 UTA 79 H
AME 73 TOW 76 A
APP 86 MSH 95 A
AUS 83 TNS 76 H
BOC 96 VIL 84 H
BUF 72 CNO 90 A
CON 77 GTN 65 H
CRE 63 NIO 64 H
DRE 81 MBC 67 A
FDU 54 RID 66 H
FLA 62 MFL 79 H
GEM 87 LOU 132 A
GET 88 MAR 91 H
ILC 104 LOI 90 H
IOW 68 OSU 72 A
JAM 78 LIB 64 H
KEN 107 VAN 82 H
LIU 67 SFN 78 H
MAS 71 RUT 59 A
MKC 68 WIC 48 H
MOM 73 SFP 71 A
MRS 86 MSM 73 H
MVS 96 TRO 102 A
NCC 61 PEP 72 A
OKS 113 PRA 51 H
ROB 73 WAG 71 H
AFU 58 CSU 85 A
AKR 65 EMI 72 A
ALA 66 SCA 82 A
ARI 98 ASU 81 H
ARK 87 MIS 61 H
AUB 80 GEO 83 H
BAL 66 OHI 84 H
BAY 91 OKL 118 A
BGU 66 TOL 58 A
BUC 71 HRT 82 A
BYU 67 UTE 59 A
CAN 72 SIE 91 A
CAS 59 NAR 83 A
CHA 79 NCW 70 H
CHS 49 CIN 103 A
CIT 78 GSO 81 A
CLE 65 DUK 71 H
CLG 98 UVM 99 A
CLM 45 MAN 92 A
CLS 84 WRI 77 A
COR 77 LEH 73 H
DAV 68 WCA 64 H
DAY 64 RIC 76 H
DEL 58 RCH 51 H
DEP 105 MAI 70 H
DUQ 78 RHO 71 H
EVA 71 INS 47 A
FLO 74 LSU 73 H
FRE 65 WYO 51 A
FUL 66 UNL 77 H
FUR 81 UTC 82 H
HOF 55 NEH 68 A
HOL 80 W&M 74 H
HOW 60 OLD 74 A
ION 84 LOM 89 A
IOS 90 WIL 53 H
KAN 90 NCA 44 H
KSU 67 LAS 63 A
LBS 76 NMS 94 A
MIC 75 MSU 64 H
MOH 82 WMI 81 H
MOS 104 POR 75 H
MRQ 79 MEM 67 H
MSO 72 SIL 56 A
MSS 80 TEN 66 H
NEB 89 SUS 85 H
NEM 64 UTA 61 H
NIL 79 TAM 66 H
NOR 67 PUR 68 H
NWL 81 SFA 88 A
ORE 73 UCL 89 A
PRO 85 SET 61 H
SAL 87 WKE 83 A
SJP 65 STP 47 H
SJS 48 UTS 57 A
SMS 90 SWL 83 H
STL 81 SWM 48 H
TEM 47 WVI 49 H
TEX 91 TSA 69 A
UNC 88 NCS 58 H
UNR 83 PAC 78 H
VMI 44 WAK 72 A
ALS 115 TRO 98 A
ARS 46 NEO 50 H
BET 45 BUT 73 A
BRA 78 TUL 77 H
BRO 76 VAL 73 A
CAL 70 WSS 54 H
CAM 73 CSO 70 H
CEN 71 FLI 80 A
CFL 48 SMF 63 A
COP 77 SCS 51 H
FDU 73 MSM 71 H
FSU 64 VIR 84 A
GES 63 STE 69 H
GEW 89 RUT 69 H
GON 79 WEB 74 H
JAC 78 LAM 69 A
KEN 84 NOT 59 H
LAF 85 YAL 69 H
LOU 80 SFL 56 H
MCN 64 NTS 68 H
MDT 86 SOU 96 A
MKC 54 MON 56 H
MOM 86 ROB 79 A
MRS 76 RID 69 H
NCG 77 RAD 67 H
NEI 87 WML 80 H
NEL 81 SAM 71 A
NIA 80 NOE 79 H
NIC 87 TEA 75 H
ORA 76 TCU 73 A
ORS 76 USC 82 A
PSU 56 WIS 71 H
SFP 84 WAG 65 H
STA 67 WAS 65 H
TLN 58 VIT 68 A
BUF 77 LOC 93 A
DAR 39 PRI 69 A
DRA 80 SDI 96 A
FRF 68 NAR 74 A
HAR 76 PEN 92 A
LAM 86 LOT 51 A
AFU 54 NEM 80 H
AKR 68 WMI 91 A
ALA 66 ARK 64 H
ALC 89 GRA 102 A
ALS 90 PRA 62 H
AME 65 ECA 77 A
APP 72 GSO 70 H
ARI 94 MRQ 80 H
ARL 73 NEO 70 H
ARS 55 WKE 65 A
ASU 75 STL 77 N
AUB 72 LSU 83 A
AUS 85 TNT 80 A
BAL 69 CMI 63 A
BET 80 DSU 73 A
BGU 62 KTS 65 H
BOC 71 CON 77 A
BOI 69 STM 68 H
BOU 110 CCS 67 A
BRA 61 WIC 58 A
BRO 64 XAV 79 A
BUC 78 CLG 79 A
BYU 64 UTA 62 A
CAL 79 WAS 64 H
CAM 68 NCG 58 H
CAN 82 NOE 61 H
CAS 56 SFR 98 A
CCA 70 WIN 60 A
CEN 96 FLA 81 A
CFL 63 GES 72 A
CHA 64 MER 74 A
CIT 54 ETS 70 A
CLE 67 NCC 63 H
CNO 68 UCI 66 A
COL 67 NEB 106 A
COR 65 HOF 49 A
CRE 69 INS 75 A
CSB 69 UNR 58 H
CSO 81 NCA 67 H
CSU 74 SDS 60 A
DAR 51 PEN 71 A
DAV 72 FUR 62 H
DAY 65 WRI 77 A
DEL 59 RUT 62 A
DEP 69 MEM 61 A
DUK 88 GET 71 H
DUQ 53 MAS 70 H
EIL 57 YOU 68 H
EKY 86 SEM 62 H
EMI 80 TOL 67 H
FAM 49 MDE 63 A
FDU 80 MRS 71 H
FLI 80 SEL 68 H
FLO 86 TEN 71 A
FOR 74 HOL 64 H
FRE 57 UTE 58 H
FSU 66 WAK 90 H
FUL 64 NMS 77 H
GEM 72 NCW 77 A
GEO 94 KEN 90 H
GEW 64 TEM 80 A
GON 76 IDS 81 A
GTN 78 UNL 67 H
HAR 47 PRI 70 A
HAW 76 WYO 64 H
HOW 66 NCT 65 H
HRT 75 ION 72 A
ILC 94 NIL 92 A
ILL 74 MSU 79 A
ILS 64 SIL 67 A
IND 80 PSU 72 H
IOW 70 MIC 71 H
JAC 83 PAN 94 A
JAM 96 OLD 88 H
JSU 58 TES 61 H
KAN 91 SMU 59 H
KSU 43 MSO 63 A
LAS 84 NOT 81 H
LBS 89 UTS 70 H
LEH 76 YAL 73 H
LIB 89 MBC 79 H
LIU 100 MOM 124 A
LOM 83 MAI 71 H
LOU 89 VIC 93 H
MAN 69 NIA 62 A
MAR 70 UNC 75 H
MCN 79 TEA 63 H
MFL 59 PRO 81 A
MGS 59 SCS 73 H
MIN 73 NOR 65 A
MKC 78 TET 70 H
MOH 79 OHI 66 A
MON 79 RIC 70 A
MOR 91 MUR 116 H
MOS 84 SUS 62 H
MSH 81 UTC 92 A
MSM 84 ROB 85 H
MVS 84 SOU 92 H
NEL 74 SFA 78 A
NIC 74 NTS 72 H
NIO 62 TUL 75 A
NWL 81 SAM 88 A
OKL 89 OKS 105 H
ORA 73 PEP 76 A
ORE 69 USC 77 A
ORS 71 UCL 104 A
OSU 55 WIS 69 A
PAC 69 SJS 67 H
PIT 75 SYR 79 A
RAD 82 TOW 58 H
RCH 57 SIE 88 A
RHO 76 SJP 68 H
RID 83 SFP 73 H
SAL 59 SWL 61 H
SCA 83 VAN 97 A
SFL 71 TLN 64 H
SFN 67 WAG 84 A
SMF 40 STE 43 H
STA 75 WSS 64 H
STJ 68 VIL 69 H
SWM 61 TNS 60 H
SWT 75 TSA 66 A
VMI 58 WCA 68 A
WIL 48 WGR 60 A
ALB 67 CIN 65 A
MIS 69 MSS 81 H
NCS 58 VIR 79 A
NEH 65 XAV 82 A
PUR 69 SET 67 H
STB 61 WVI 89 A
TCU 65 VIT 69 H
AFU 75 UTE 77 H
ALC 87 MVS 93 A
ALS 79 TES 73 H
AME 58 NCW 75 A
APP 81 CIT 70 H
ARL 78 WKE 83 A
ARM 70 DRE 67 H
BET 69 MDE 76 A
BRO 71 DUK 89 A
CAM 71 W&M 50 H
CAN 84 MAN 63 H
CCA 80 NCA 76 H
CLE 88 MER 71 A
CLG 92 COR 77 A
CLM 67 LEH 78 H
CLS 71 EIL 56 A
CON 75 SYR 67 H
CSB 53 UTS 33 H
CSO 96 WIN 101 H
CSU 66 HAW 70 A
DRA 76 SIL 86 H
DSU 75 FAM 57 H
ECA 86 GEM 72 H
EKY 72 MUR 79 H
ETS 52 NMS 58 A
EWA 69 SUS 65 H
FRE 69 NEM 65 H
FRF 68 STP 74 H
GRA 96 SOU 93 N
HOW 87 SCS 100 H
ILC 87 WML 72 A
JSU 75 PRA 55 H
KAN 94 OKL 84 H
LAM 59 SWL 78 A
LBS 78 UNR 66 H
LIB 61 TOW 66 H
LIU 66 WAG 98 A
LOC 69 ORA 83 A
LOI 47 MOH 70 A
LOM 78 NAV 68 H
MBC 70 RAD 78 A
MGS 86 NCT 92 H
MOM 91 SFN 78 H
MOR 85 SEM 72 H
MSH 63 WCA 71 A
MSM 89 SFP 82 H
NIL 46 WGR 59 A
RID 59 ROB 80 H
SDS 73 WYO 71 H
TNT 70 UTM 62 H
UTC 82 VMI 62 H
VAL 83 WIL 65 H
WRI 79 YOU 73 H
ARK 84 LSU 83 H
CCS 82 NEH 97 H
CNO 66 STM 93 A
DAR 82 UVM 87 H
DRE 76 RUT 64 A
FLA 70 FLI 72 H
FLO 69 SFL 64 N
FSU 74 MAR 80 A
HOF 60 MAI 95 A
IND 89 IOW 75 A
ION 73 NOE 72 H
MEM 59 STL 86 A
NIO 70 STB 74 H
PEN 65 TEM 76 A
PRO 86 RHO 72 N
RCH 80 VIL 81 H
RIC 71 SMU 67 H
SAL 83 SMS 82 H
SAM 88 TEA 79 A
UCI 79 UNL 101 H
AKR 51 TOL 62 H
ALA 73 VAN 67 H
ALB 88 CAS 46 H
APP 74 VMI 70 A
ARM 87 HOL 95 A
ARS 72 JAC 75 A
AUB 86 MSS 91 H
AUS 69 MDT 78 A
BAL 69 BGU 70 H
BAY 83 TET 82 H
BOC 53 SET 61 A
BRA 76 INS 68 H
BUC 76 FOR 77 H
BUF 78 YOU 86 A
CAM 73 SCA 72 A
CAN 66 STP 68 A
CCA 77 NCG 82 H
CLE 57 VIR 64 H
CMI 40 MOH 76 A
COL 84 MKC 76 H
DAY 46 XAV 57 A
DEP 52 MRQ 71 H
DUQ 72 GEW 87 A
EMI 67 KTS 55 A
FRF 87 HAR 82 H
GEO 67 TEN 63 A
GET 89 UNC 69 H
GTN 60 STJ 49 H
HOU 76 TCU 87 H
ILL 81 NOR 53 H
ILS 72 SWM 57 A
JAM 89 W&M 75 H
KEN 98 MIS 64 N
KSU 71 WIC 55 H
LAS 71 SJP 73 H
LEH 74 NAV 69 A
MFL 55 PIT 83 A
MIN 90 WIS 53 H
MSO 73 NOT 77 A
MSU 77 PUR 89 A
OHI 65 WMI 75 A
RAD 91 WIN 68 A
TEX 84 TAM 85 A
AFU 57 UTA 66 A
AME 76 NIA 60 H
ARI 93 CAL 98 H
ARL 75 SWL 86 H
ASU 78 STA 67 H
BOI 62 NAR 74 H
BOU 92 HRT 99 H
BYU 75 FRE 67 H
CEN 85 GES 79 H
CFL 80 CHA 77 H
CHS 90 NEI 101 H
COP 76 NCT 72 A
CRE 81 ORA 68 H
DAV 70 UTC 80 A
DRA 98 TUL 115 A
DUK 68 WAK 69 H
EKY 63 TNS 80 A
ETS 90 MSH 76 A
FDU 82 SFP 100 A
FUR 76 WCA 64 H
GON 80 SDI 68 H
HAW 82 UTE 72 A
HOW 88 MDE 66 H
IDS 94 WEB 73 H
LIB 79 NCA 71 A
LIU 63 RID 89 H
LOM 69 MBC 57 H
LOT 56 PAN 61 H
LOU 95 VIT 76 H
MAN 79 SIE 67 H
MAS 70 WVI 56 A
MCN 64 NEL 66 A
MER 63 STE 67 A
MIC 86 OSU 82 H
MOR 70 UTM 66 A
MRS 55 ROB 76 A
MSM 90 SFN 68 A
NEM 72 SDS 59 H
NEO 79 WKE 74 H
NIC 92 NWL 77 A
NOE 90 UVM 89 H
OLD 79 RCH 77 A
POR 83 SFR 81 H
SMF 55 SEL 61 A
TLN 78 VIC 64 H
UCL 81 WSS 79 A
USC 53 WAS 46 A
VAL 73 WML 65 A
DEL 77 NEH 85 A
DRE 72 MAI 68 A
EWA 52 MOS 84 A
FLA 70 FLI 91 A
IDA 74 MON 71 A
LOC 77 STM 82 H
PEP 51 CSC 54 H
SAM 67 SWT 74 A
SFA 60 TSA 81 A
AFU 73 BYU 87 A
AKR 64 OHI 85 A
ALA 54 MIS 70 A
ALS 89 ALC 82 A
AME 83 RCH 65 H
APP 72 FUR 74 A
ARI 89 STA 72 H
ARK 117 AUB 105 A
ARL 86 LOT 60 H
ARM 81 FOR 79 H
ARS 73 SAL 60 H
ASU 63 CAL 60 H
AUS 105 MOR 91 H
BAL 69 EMI 65 A
BAY 80 TCU 73 A
BET 93 NCT 83 A
BGU 74 MOH 59 H
BOC 69 MFL 49 H
BOI 73 WEB 67 H
BOU 90 UVM 87 H
BRA 66 SIL 72 A
BRO 60 YAL 70 H
BUC 80 LAF 67 A
BUF 71 HOF 57 A
BUT 80 XAV 86 H
CAM 94 WIN 73 A
CAN 71 NIA 63 A
CAS 48 TLN 97 A
CCA 74 TOW 80 A
CCS 93 TRO 102 H
CEN 74 SMF 57 H
CFL 58 MER 67 H
CHA 53 STE 48 A
CIN 79 DAY 63 A
CIT 63 VMI 50 H
CLE 62 UNC 106 A
CLG 67 NAV 54 A
CLM 53 COR 49 H
CLS 84 WML 60 H
CMI 49 WMI 57 H
COL 72 MSO 80 H
CON 85 STJ 81 A
CRE 59 TUL 75 H
CSB 64 PAC 74 A
CSO 84 MBC 92 A
CSU 58 WYO 73 A
DAR 69 HAR 79 H
DAV 65 ETS 63 A
DEP 71 STL 80 H
DET 58 LOI 74 H
DRA 76 SWM 63 H
DSU 67 HOW 66 H
DUK 66 VIR 58 A
DUQ 75 NOT 63 H
ECA 62 OLD 79 A
EIL 91 ILC 89 A
EKY 70 UTM 54 A
EVA 92 LAS 81 A
EWA 51 MON 77 A
FAM 50 SCS 72 A
FDU 58 ROB 60 A
FLO 77 SCA 75 A
FRE 66 UTA 76 A
FRF 63 MRS 67 N
FUL 50 UTS 59 A
GEM 94 JAM 95 H
GEO 60 MSS 67 A
GES 60 SEL 69 A
GET 68 LOU 88 A
GON 103 SFR 98 H
GRA 72 TES 74 A
GSO 74 MSH 71 H
GTN 77 PRO 70 H
HAW 55 NEM 74 A
HOL 85 LEH 87 H
HOU 68 TET 77 A
HRT 62 NOE 47 H
IDA 82 MOS 80 A
IDS 99 NAR 80 H
ILL 83 OSU 75 A
ILS 78 INS 52 H
ION 73 STP 64 H
IOS 90 OKL 93 H
JAC 65 WKE 83 H
JSU 84 SOU 75 A
KEN 93 TEN 74 H
KSU 61 OKS 71 H
KTS 54 TOL 64 A
LAM 79 NEO 73 H
LBS 78 SJS 71 A
LIB 68 RAD 82 A
LIU 92 MSM 110 H
LOC 58 CSC 74 H
LOM 72 SIE 77 H
LSU 83 VAN 81 A
MAR 61 WAK 58 A
MAS 87 STB 60 H
MCN 71 NWL 75 A
MDE 83 MGS 71 H
MDT 76 MUR 102 A
MIN 67 PSU 78 A
MKC 71 NEB 92 A
MOM 74 WAG 60 H
MSU 67 NOR 46 H
MVS 86 PRA 92 A
NCA 61 NCG 82 H
NCC 83 SFL 61 H
NCW 61 W&M 57 A
NIC 96 NEL 92 A
NIL 70 VAL 77 A
NIO 71 WIC 77 A
NTS 68 TEA 70 A
ORE 74 ORS 64 H
PEP 81 STM 61 H
PIT 67 SET 76 H
POR 78 SDI 81 H
PUR 69 WIS 75 A
RHO 49 TEM 69 H
RID 83 SFN 58 A
RUT 81 SJP 72 A
SDS 64 UTE 83 A
SEM 87 TNT 77 H
SMS 69 VIC 64 H
SMU 79 TEX 91 A
SWL 90 PAN 75 H
SYR 88 VIL 85 A
UCI 85 UNR 98 A
UCL 82 WAS 62 A
USC 59 WSS 89 A
UTC 78 WCA 68 H
WGR 69 YOU 67 A
WIL 60 WRI 81 H
ALB 85 MEM 57 H
DEL 84 MAI 97 A
DRE 70 NEH 57 A
FSU 70 NCS 78 A
GEW 60 WVI 70 A
IND 82 MIC 72 H
RIC 64 TAM 67 H
SAM 67 TSA 72 A
SWT 68 SFA 52 H
ALA 104 UTM 68 H
ALC 82 JSU 110 H
ALS 84 SOU 93 A
APP 94 DAV 89 A
ARS 76 LOT 62 A
AUS 85 EKY 81 H
BET 66 SCS 69 A
BRO 72 NAV 61 A
CAM 74 NCA 66 H
CCA 81 MBC 86 A
CCS 73 NEI 81 H
CIT 79 MSH 83 H
CLM 60 FOR 66 A
CLS 56 WGR 78 H
CNO 85 COL 100 A
CON 88 HRT 62 H
COP 75 MDE 60 H
CRE 67 SIL 81 H
CSB 50 SJS 72 A
CSO 76 TOW 84 A
DSU 63 MGS 74 H
ECA 77 FRF 65 H
EIL 61 NIL 82 A
FLI 67 STE 75 H
FUL 74 UNR 70 A
GRA 99 PRA 92 A
GSO 83 VMI 61 H
GTN 57 SET 53 A
HOF 79 TRO 84 H
ILC 81 WIL 68 H
KAN 64 KSU 68 H
LAF 71 PEN 88 A
LAM 91 SAL 82 A
LBS 69 PAC 92 A
LOM 70 STP 63 A
MDT 77 SEM 99 A
MIS 88 ORA 68 A
MUR 102 TNT 91 H
MVS 94 TES 91 A
NCG 83 WIN 60 H
NCW 84 OLD 79 A
NEL 72 SMS 75 H
NEO 56 PAN 59 A
NIA 74 SIE 88 A
RCH 85 W&M 63 H
UCI 78 UTS 71 A
UNL 91 NMS 95 H
VAL 63 WRI 59 H
WML 83 YOU 71 A
ARM 92 BUC 90 H
BOC 75 PIT 77 H
BOU 70 DAR 73 H
CAN 87 COR 57 H
CAS 67 STM 87 A
CHS 80 NIO 102 A
CLG 111 HOL 90 H
DEP 78 MAS 76 H
FDU 59 SFN 44 H
FLO 59 KEN 57 H
IDS 71 SUS 69 A
IND 76 PUR 83 A
ION 82 MAN 89 H
LIB 65 VIT 81 A
LIU 82 MRS 108 A
MOM 74 RID 83 A
MSM 72 WAG 73 H
ROB 70 SFP 61 A
SMU 73 TET 80 H
STJ 82 SYR 92 A
AKR 65 KTS 67 H
ALA 71 LSU 67 A
ALB 58 MRQ 60 H
AME 83 JAM 99 A
ARK 71 MSS 72 A
AUB 85 MIS 88 A
BAL 60 TOL 72 H
BAY 85 TEX 110 H
BGU 77 WMI 65 A
BRA 81 ILS 79 H
BUF 76 NIA 88 A
BUT 75 LOI 59 H
CFL 79 FLA 59 A
CIN 76 XAV 82 A
CIT 68 DAV 61 H
CLE 57 FSU 60 A
CMI 57 OHI 74 A
COL 86 NEB 81 H
CON 79 PRO 78 A
DET 80 EVA 68 H
DUQ 79 RHO 62 A
ECA 82 W&M 86 A
EMI 76 MOH 87 A
FOR 79 LEH 64 H
FUR 76 GSO 80 A
GEM 97 RCH 92 H
GEO 67 VAN 71 H
GET 63 WAK 67 A
GEW 56 SJP 63 A
HOU 60 TAM 67 H
ILL 105 IOW 90 H
IOS 69 MSO 92 A
LAF 77 NAV 76 H
MBC 78 TOW 89 A
MDT 56 TNS 66 H
MEM 77 MUR 82 A
MSH 67 WVI 79 N
MSU 70 WIS 60 H
MVS 89 ORA 78 H
NIL 65 WML 67 A
NOT 57 STB 68 A
OKS 68 SWM 63 A
OSU 79 PSU 57 H
RIC 102 TCU 76 A
SCA 64 TEN 62 H
UNC 77 VIR 81 A
APP 84 UTC 76 H
ARI 66 UCL 74 A
ARL 71 PAN 80 A
ARS 73 SWL 68 H
ASU 87 USC 62 A
BET 71 HOW 95 H
BOC 107 HOL 72 H
BYU 83 SDS 82 A
CAL 79 STA 88 A
CAM 67 RAD 79 A
CEN 78 CHA 85 A
CRE 64 DRA 77 A
CSU 72 NEM 70 H
DUK 92 NCS 65 A
ETS 93 VMI 92 A
FAM 73 MGS 71 H
FDU 88 LIU 68 H
FLI 67 GES 61 A
FRF 65 STP 72 A
FUL 63 SJS 69 H
HAW 72 UTA 56 H
HRT 78 NEH 71 H
INS 87 WIC 73 H
JAC 71 SAL 59 A
LAS 55 TEM 68 H
LIB 85 WIN 61 H
LOC 86 SFR 101 A
LOU 83 TLN 76 A
MAI 104 UVM 95 A
MAS 76 RUT 54 H
MCN 73 TSA 61 H
MER 59 SEL 67 H
MIC 58 MIN 70 A
MOM 65 MSM 81 A
MON 91 WEB 97 A
MOS 92 NAR 75 A
MRS 92 SFN 76 H
NCC 64 SMS 63 A
NIC 63 SWT 70 H
NMS 82 UTS 71 H
NTS 70 NEL 83 H
NWL 81 TEA 89 A
OKL 82 VIC 98 A
ORE 85 WSS 95 H
ORS 75 WAS 71 H
PEP 85 SDI 75 A
RID 78 WAG 75 H
SFL 55 VIT 67 A
SIL 81 TUL 86 H
UCI 71 PAC 73 H
UNR 93 UNL 97 A
UTE 67 WYO 64 A
BOI 77 IDS 79 A
BOU 66 DEL 80 A
DRE 89 NOE 52 H
EWA 65 IDA 71 A
GON 60 CSC 58 A
POR 80 STM 69 A
AFU 64 FRE 76 H
AKR 49 CMI 50 A
ALA 69 FLO 61 H
ALB 71 RHO 63 A
ALC 67 TES 74 H
ALS 84 GRA 76 A
APP 96 ETS 87 H
ARI 83 USC 74 A
ARK 79 SCA 53 H
ARL 67 LAM 65 A
ARM 94 LEH 105 A
ASU 81 UCL 98 A
AUB 85 TEN 92 A
BAL 68 KTS 63 A
BAY 85 HOU 81 H
BET 88 MGS 85 H
BGU 76 OHI 72 H
BOC 58 PRO 54 H
BRA 70 SWM 57 H
BRO 69 YAL 63 A
BUC 68 NAV 75 H
BUF 73 NEI 86 A
BUT 61 DET 74 A
BYU 66 HAW 69 A
CAM 76 TOW 55 H
CAN 87 LOM 72 H
CCA 56 RAD 69 H
CEN 90 MER 81 A
CFL 96 STE 91 A
CHA 74 SEL 59 H
CHS 81 MKC 84 H
CIT 71 WCA 67 A
CLE 75 WAK 68 H
CLG 86 FOR 71 H
CLM 67 COR 58 A
CLS 74 VAL 87 A
COL 65 KSU 71 A
COP 67 FAM 57 A
CRE 60 NIO 78 A
CSB 82 LBS 66 A
CSO 67 LIB 71 H
CSU 74 UTE 64 H
DAR 75 HOF 61 H
DAV 78 VMI 60 A
DEP 78 GTN 51 H
DRA 79 ILS 89 A
DSU 66 NCT 69 A
DUK 106 FSU 79 H
ECA 72 RCH 80 A
EIL 78 WIL 68 A
EKY 88 MDT 72 H
EMI 72 WMI 58 H
EVA 91 XAV 61 H
FDU 87 MOM 91 A
FLA 57 GES 92 A
FLI 70 SMF 67 A
FRF 82 ION 79 H
FUL 69 PAC 76 H
FUR 60 MSH 64 A
GEM 91 OLD 120 H
GEO 69 MIS 85 H
GEW 55 MAS 56 A
GON 72 STM 69 A
GSO 78 UTC 83 A
HOL 95 LAF 83 H
HRT 95 MAI 68 A
ILC 95 YOU 75 H
IND 81 NOR 76 H
INS 57 TUL 87 H
IOS 71 KAN 78 H
IOW 81 PSU 70 H
JAC 54 NEO 74 A
JAM 85 NCW 77 H
JSU 96 MVS 81 H
KEN 86 MSS 70 A
LAS 76 LOI 71 A
LIU 78 ROB 82 H
LOC 93 SDI 99 A
LOT 76 SWL 83 A
LOU 70 SMS 69 H
LSU 65 UNC 88 N
MAN 57 NOT 50 A
MAR 102 NCS 70 H
MBC 68 NCG 69 A
MCN 80 SWT 65 H
MDE 61 SCS 75 A
MFL 63 STJ 75 H
MOH 79 TOL 72 A
MON 74 NAR 60 A
MOR 100 TNT 87 H
MOS 75 WEB 84 A
MRQ 62 STL 52 H
MRS 77 WAG 73 A
MSM 79 RID 65 H
MSO 73 OKS 68 A
MSU 66 MIN 68 A
MUR 99 UTM 70 H
NCA 80 WIN 82 A
NCC 77 TLN 96 A
NEH 82 UVM 76 H
NEL 97 TEA 79 A
NEM 77 WYO 71 A
NIA 65 STB 73 H
NIC 82 TSA 76 H
NTS 88 NWL 65 H
ORA 68 RIC 85 H
ORE 61 WAS 60 H
ORS 66 WSS 81 H
OSU 63 PUR 101 A
PAN 83 WKE 77 H
PEP 80 SFR 82 A
PIT 81 VIL 70 A
POR 59 CSC 84 A
PRA 90 SOU 114 A
SAM 68 SFA 61 H
SDS 76 UTA 73 H
SEM 83 TNS 94 H
SET 74 SYR 78 H
SFL 68 VIC 72 A
SFN 62 SFP 76 H
SIE 73 TAM 62 A
SIL 95 WIC 79 H
SJP 83 WVI 97 H
SMU 73 TCU 89 H
SUS 85 TRO 87 A
TEX 108 TET 79 H
UCI 76 SJS 89 H
UNL 67 UTS 61 H
UNR 84 NMS 92 A
VIT 95 W&M 79 A
WGR 51 WRI 53 A
ARS 59 SAL 73 A
BOU 73 DRE 88 A
CAS 80 IDS 91 H
CIN 55 MEM 62 A
DEL 59 NOE 56 H
GEO 96 TEX 107 A
GET 74 VIR 70 H
ILL 70 MIC 74 H
RUT 56 TEM 78 H
ALC 92 PRA 80 H
ALS 80 MVS 75 H
AME 89 W&M 84 H
APP 56 CLE 66 A
BET 68 COP 86 H
BOI 83 CAS 76 H
BRA 93 DRA 91 H
BUT 64 UNC 104 A
CAM 77 MBC 67 H
CCA 86 LIB 75 H
CIT 74 UTC 79 A
CLS 74 ILC 103 A
CRE 66 WIC 82 A
CSB 85 UNL 87 A
CSO 75 RAD 71 H
DAY 62 XAV 88 H
DSU 63 SCS 68 A
EIL 57 WGR 64 H
EKY 95 TNT 84 H
FAM 83 HOW 93 H
FDU 74 WAG 88 A
FLA 54 IOS 86 A
FRF 58 SIE 77 A
FUR 67 VMI 55 H
GRA 71 JSU 78 N
GSO 82 WCA 86 A
GTN 60 PIT 68 A
LIU 71 SFP 80 H
LOI 70 NOT 58 A
LOM 76 NIA 61 A
MDE 87 NCT 75 A
MDT 58 MOR 60 A
MRS 89 MOM 96 A
MSO 89 NEB 73 A
MUR 90 TNS 79 H
NCG 56 TOW 62 H
NEI 90 TRO 106 A
NIL 77 WRI 68 H
NIO 70 SWM 58 A
ROB 72 SFN 53 A
SEM 86 UTM 63 H
SMF 57 PAN 74 A
SOU 76 TES 77 H
SWL 87 WKE 91 A
VAL 93 YOU 84 H
WIL 67 WML 74 H
ALA 74 AUB 69 A
ARM 77 CLG 92 H
CAN 65 STB 61 H
CCS 103 HRT 122 H
CLM 62 HOF 72 A
CON 91 VIL 67 H
ILL 56 WIS 66 A
INS 69 SIL 72 H
ION 84 MAN 99 A
KTS 50 MOH 79 A
LAM 63 LOT 60 H
LAS 62 PEN 66 H
MKC 69 TET 96 A
PRO 96 SYR 82 H
RHO 81 RUT 73 A
SJP 46 TEM 60 N
TAM 80 TCU 64 H
AKR 57 BAL 61 H
ALB 62 DEP 59 H
AME 68 OLD 79 A
APP 71 WCA 66 H
ARL 76 JAC 90 H
BAY 88 RIC 96 A
BGU 53 CMI 58 A
BOC 85 STJ 68 A
BUC 80 LEH 69 A
BUF 59 PIT 97 H
CAS 56 COL 80 A
CIT 63 FUR 71 H
CLE 53 MAR 73 A
DAV 69 GSO 67 A
DET 68 XAV 75 A
DUK 74 NOT 72 H
DUQ 67 WVI 87 A
ECA 68 JAM 70 H
EMI 83 OHI 94 A
ETS 93 UTC 85 H
EVA 87 UTM 69 A
FLO 100 GEO 78 A
FOR 75 LAF 82 A
FSU 77 UNC 90 H
GEM 83 W&M 76 A
GET 78 NCS 84 A
HOL 81 NAV 83 A
HOU 64 SMU 70 A
IND 78 MIN 66 H
IOW 86 NOR 76 A
KAN 62 OKS 61 H
KEN 78 SCA 67 H
KSU 77 OKL 87 A
LOC 76 PEP 74 A
LSU 52 MSS 66 H
MFL 48 SET 77 H
MRQ 66 STL 76 A
MSU 77 OSU 71 A
NCT 88 NCG 80 N
NCW 75 RCH 74 H
SDI 97 SFR 94 H
TEN 73 VAN 85 A
TOL 72 WMI 75 A
VIR 61 WAK 59 A
WGR 64 WML 42 A
AFU 58 HAW 60 H
ARI 98 ORE 86 H
ARS 69 SWL 72 A
ASU 88 ORS 82 H
BOU 81 MAI 83 H
BYU 82 WYO 68 H
CAL 77 USC 68 H
CAM 63 LIB 60 H
CEN 82 CFL 89 H
CHA 76 FLI 59 A
CIN 76 MAS 74 H
CLS 64 YOU 67 A
COP 81 MGS 63 A
CSU 71 UTA 70 A
DEL 89 UVM 75 A
DRE 60 HRT 77 A
EIL 63 WRI 62 A
EWA 72 NAR 76 H
FLA 62 TLN 80 H
FRE 76 SDS 59 H
FRF 85 LOM 67 H
FUL 66 CSB 57 A
GON 88 STM 78 H
HOF 60 SJP 79 H
IDA 88 WEB 90 H
ILC 72 VAL 61 A
ILS 68 TUL 83 A
LIU 73 WAG 85 H
LOU 74 VIT 63 A
MBC 78 NCA 68 H
MCN 73 SFA 66 A
MER 81 SMF 86 A
MOM 68 SFN 66 H
MSH 78 VMI 82 A
MSM 91 SFP 74 A
NEH 64 NOE 62 A
NEO 80 SAL 82 A
NIA 52 STP 70 A
NIC 74 SAM 75 A
NIL 84 WIL 61 H
NIO 74 WIC 58 H
NMS 60 SJS 59 A
NTS 53 SWT 72 A
PAN 98 TRO 72 A
POR 78 CSC 75 H
PSU 71 PUR 68 H
RID 71 ROB 69 A
SEL 88 STE 76 H
SMS 76 VIC 79 A
STA 65 UCL 69 H
TEA 68 TSA 84 A
TNS 86 TNT 73 A
TOW 104 WIN 87 H
UCI 106 LBS 111 A
UNL 95 PAC 108 A
BOI 72 MOS 74 A
BRO 46 CLM 67 A
COR 59 YAL 65 H
IDS 85 MON 82 A
AFU 60 SDS 68 H
AKR 57 BGU 70 A
ALA 70 MSS 69 H
ALC 87 SOU 90 H
ALS 80 JSU 81 A
AME 102 GEM 115 H
APP 74 VMI 64 H
ARI 100 ORS 56 H
ARK 65 TEN 64 A
ARM 74 LAF 95 A
ARS 66 ARL 54 H
ASU 84 ORE 78 H
AUS 83 MUR 81 H
BAL 59 MOH 77 H
BAY 77 ORA 65 A
BET 66 SCS 76 H
BOC 70 SET 58 H
BOI 68 MON 72 A
BOU 83 NEH 72 A
BRA 68 SIL 62 H
BRO 60 COR 58 A
BUC 98 HOL 99 H
BUT 93 EVA 95 A
BYU 79 CSU 66 H
CAM 71 CCA 74 A
CAN 90 TLN 78 H
CAS 60 SUS 85 A
CEN 90 STE 73 H
CFL 92 SEL 80 A
CIN 66 DEP 43 H
CIT 62 GSO 65 H
CLE 95 NCS 73 H
CLG 75 LEH 81 H
CLM 77 YAL 58 H
CLS 54 WIL 64 H
CMI 60 EMI 74 A
CNO 69 NEI 85 A
COL 53 KAN 87 H
CON 88 PIT 67 A
CRE 82 SWM 66 H
CSO 70 NCG 73 A
DAV 72 UTC 71 H
DEL 76 HRT 88 A
DET 66 LAS 65 H
DRA 80 TUL 99 H
DRE 100 UVM 87 A
DUK 75 MAR 62 H
DUQ 70 RUT 71 A
ECA 64 NCW 61 H
EIL 52 WML 50 H
EKY 87 MOR 78 H
ETS 103 MSH 85 H
EWA 68 WEB 100 H
FAM 62 NCT 76 H
FDU 71 MRS 70 A
FLI 69 MER 55 H
FLO 75 VAN 66 H
FOR 84 NAV 72 H
FRE 81 HAW 65 H
FRF 78 NIA 72 H
FSU 74 GET 73 A
FUL 69 LBS 91 A
FUR 75 WCA 93 A
GEO 96 SCA 85 A
GES 77 SMF 71 H
GEW 54 TEM 64 H
GON 92 CSC 78 H
GRA 71 MVS 98 A
GTN 77 MFL 40 H
HOU 78 TEX 110 H
IDA 84 NAR 82 H
IDS 74 MOS 83 A
ILC 109 WRI 85 H
ILS 85 WIC 87 A
INS 71 NIO 84 A
IOS 70 KSU 76 A
IOW 84 MSU 87 A
JAC 87 PAN 86 H
JAM 81 RCH 85 A
KTS 81 WMI 63 H
LAM 68 WKE 97 A
LIU 88 MOM 95 H
LOC 56 PEP 86 H
LOI 55 XAV 83 A
LOT 69 SAL 73 H
LOU 94 VIC 74 A
LSU 90 MIS 66 H
MAI 79 NOE 67 A
MAN 98 SIE 73 A
MBC 78 WIN 76 H
MCN 64 SAM 75 A
MDE 82 MGS 77 A
MDT 68 TNT 69 H
MIC 79 WIS 75 H
MIN 72 PUR 75 H
MKC 71 STL 83 H
MRQ 51 MEM 46 A
MSM 70 ROB 69 A
NCA 45 TOW 54 A
NCC 74 SFL 75 A
NEB 76 OKL 79 H
NEL 95 NWL 87 A
NEM 79 UTE 72 A
NEO 85 SWL 74 H
NIC 81 SFA 74 A
NIL 66 YOU 77 A
NMS 95 PAC 94 A
NOR 75 PSU 80 H
NOT 75 PRO 82 H
NTS 85 TSA 88 A
OHI 77 TOL 78 A
PEN 66 PRI 55 A
POR 86 STM 82 H
PRA 68 TES 84 H
RIC 72 TET 91 A
RID 62 SFP 57 A
SDI 77 SFR 81 A
SEM 87 TNS 96 A
SFN 69 WAG 79 H
SMS 83 VIT 74 A
SMU 60 TAM 69 A
STB 72 WVI 66 H
SWT 80 TEA 65 H
SYR 87 VIL 68 H
UCI 88 CSB 92 A
UNL 77 SJS 92 A
UNR 65 UTS 55 H
USC 67 STA 76 A
UTA 66 WYO 60 H
VAL 50 WGR 63 A
WAS 46 WSS 67 H
ALB 60 DAY 52 A
AUB 74 KEN 91 H
BUF 72 TRO 88 A
CAL 85 UCL 70 H
ILL 88 IND 81 H
LOM 94 W&M 81 H
MAN 52 STP 63 H
MAS 76 RHO 47 H
MIN 92 STJ 64 A
UNC 85 WAK 61 H
ALC 104 TRO 114 A
APP 102 MSH 77 H
ARL 61 NEO 80 A
AUS 75 SEM 69 H
BET 76 NCT 81 H
BOC 71 GTN 64 H
CEN 62 LOT 66 A
CHA 85 GES 76 A
CHS 79 EVA 96 H
CLS 59 NIL 75 H
CNO 58 NOT 76 A
CRE 64 SIL 97 A
CSB 56 SJP 70 H
CSO 68 CCA 76 H
DAR 80 HOL 58 H
DAV 90 WCA 85 A
EIL 60 VAL 65 H
ETS 106 FUR 75 H
FAM 57 SCS 58 H
FRF 74 MAI 76 H
GEO 79 STE 61 H
HOW 86 MGS 72 A
ILC 60 WGR 71 A
ION 90 SIE 94 H
KAN 67 MSO 79 A
LAM 70 PAN 74 A
LIB 74 NCG 64 H
MDT 66 UTM 60 H
MRQ 78 SFL 54 H
MUR 92 TNS 76 A
NCA 43 RAD 70 H
OLD 79 VIC 74 N
PRO 63 SET 64 A
SEL 102 SOU 114 H
SFP 77 XAV 73 H
WIL 71 YOU 63 A
AME 82 UVM 105 A
ARK 89 VAN 76 H
BOU 84 HOF 75 A
BUF 77 JAC 79 A
BUT 78 SUS 85 H
CAN 99 GEM 85 H
CCS 71 MSM 82 H
COL 69 IOS 99 A
CON 95 SYR 108 A
GEW 86 WVI 73 H
HAR 68 NEH 77 A
INS 55 SWM 65 H
MFL 71 PIT 80 H
MIC 63 PUR 62 A
MVS 73 SMS 97 A
NOE 62 RHO 83 A
ORA 55 WKE 87 A
RIC 70 TEX 85 A
RUT 45 TEM 84 A
TEN 97 TNT 78 H
WML 93 WRI 70 A
AKR 72 MOH 68 H
ALA 67 KEN 82 A
ALB 54 MRQ 58 A
ALS 80 TRO 81 H
ARL 67 SWL 81 A
ARM 47 NAV 91 A
AUB 67 FLO 68 A
BAL 75 WMI 68 A
BAY 74 TAM 90 H
BGU 84 EMI 74 H
BRA 57 ILS 68 A
BUC 110 CLG 108 H
CHA 79 CSO 74 A
CHS 77 NCW 91 A
CLE 88 GET 69 H
CMI 64 TOL 70 H
COP 70 DSU 56 H
DAY 75 STL 94 A
DEP 93 LOI 76 H
DRA 79 WIC 83 A
ECA 80 FUR 85 A
EVA 88 VIC 73 H
FOR 89 HOL 93 A
HOU 83 TSA 85 A
ILL 83 PSU 65 A
IND 87 OSU 83 H
IOW 92 MIN 88 H
JAM 80 MGS 78 H
KSU 59 OKS 80 A
KTS 49 OHI 87 A
LAF 80 LEH 85 A
LOM 87 STP 90 H
LSU 77 SCA 71 A
MAR 66 VIR 73 A
MSS 83 MKC 61 H
MSU 62 WIS 87 A
MUR 81 SEM 74 H
NCG 86 WIN 69 A
NCS 60 WAK 72 A
OKL 93 SMU 86 H
OLD 105 W&M 81 H
STJ 56 VIL 59 A
TCU 69 TET 71 H
TNS 94 UTM 79 H
AFU 56 HAW 72 A
ARI 80 WSS 68 A
ARS 87 PAN 76 H
ASU 59 WAS 53 A
BYU 65 WYO 79 A
CAL 67 ORS 61 A
CAM 55 LIB 60 A
CEN 88 FLA 77 H
CFL 74 GES 72 H
CIN 69 MEM 64 H
COP 72 HOW 60 H
CRE 64 INS 52 H
CSU 74 UTA 69 H
DUK 78 UNC 89 A
DUQ 71 GEW 56 H
FDU 88 ROB 82 H
FLI 83 SEL 64 A
FRE 93 SDS 79 A
FRF 68 MAN 90 H
FSU 58 MAS 62 A
FUL 66 PAC 97 A
LAM 82 SAL 74 H
LIU 91 MSM 90 A
LOT 61 NEO 93 H
LOU 76 NCC 55 H
MCN 80 TEA 52 A
MRS 79 SFP 67 H
NEL 71 SFA 67 H
NIC 82 NTS 95 A
NIO 68 SIL 89 A
NWL 93 SAM 64 H
ORA 73 SWT 75 A
ORE 67 STA 69 H
RHO 51 TEM 65 A
RID 78 SFN 57 H
SMF 52 STE 56 A
STB 55 SJP 59 A
TLN 69 VIT 61 H
UCI 67 SJS 72 A
UNL 81 UTS 82 A
UNR 77 NMS 68 H
USC 72 UCL 101 A
BOI 67 EWA 51 H
BRO 55 DAR 63 A
BUT 83 DET 63 H
CLM 55 PEN 67 A
COR 48 PRI 74 A
GON 80 LOC 82 A
HAR 57 YAL 62 H
IDA 92 IDS 89 A
NAR 71 WEB 79 A
PEP 77 POR 64 H
SDI 61 CSC 63 A
STM 73 SFR 75 H
AFU 69 SDS 82 A
AKR 49 WMI 40 H
ALA 78 GEO 77 A
ALB 83 CIN 67 H
ALC 90 GRA 81 H
ALS 89 PRA 85 A
AME 60 NCW 70 H
APP 69 WCA 74 A
ARI 69 WAS 74 H
ARL 86 JAC 88 A
ARM 74 HOL 91 H
ARS 52 LAM 50 H
ASU 70 WSS 73 A
AUB 91 FLA 78 H
AUS 79 UTM 64 A
BAL 84 CMI 50 H
BET 68 FAM 67 N
BGU 64 KTS 66 A
BOC 86 VIL 92 A
BOI 67 IDA 64 H
BOU 70 NOE 83 A
BRA 69 TUL 64 H
BRO 61 HAR 66 A
BUC 76 FOR 81 A
BYU 72 CSU 70 A
CAL 81 ORE 61 A
CAN 71 MAN 67 A
CCA 99 WIN 76 H
CCS 76 HOF 84 A
CEN 77 FLI 70 H
CFL 80 SMF 70 H
CHA 82 MER 51 H
CIT 65 FUR 64 A
CLE 74 DUK 78 A
CLG 76 LAF 72 A
CLM 46 PRI 78 A
CLS 97 WML 75 A
CNO 84 CAS 67 H
COL 67 KSU 61 H
CON 73 MFL 57 H
COP 79 HOW 62 A
COR 59 PEN 70 A
CRE 56 WIC 55 H
CSB 67 LBS 66 H
CSO 81 NCA 56 A
DAR 76 YAL 45 H
DAV 83 GSO 71 H
DAY 78 MEM 94 H
DEL 67 DRE 74 H
DRA 74 INS 70 H
DSU 64 NCT 73 H
ECA 83 GEM 75 A
EIL 78 ILC 80 H
EKY 82 MUR 86 A
EMI 73 TOL 84 A
ETS 84 UTC 86 A
EWA 69 IDS 72 A
FDU 63 SFP 70 H
FLO 84 MSS 75 H
FRE 88 HAW 82 A
FRF 64 SIE 81 H
FUL 82 SJS 84 A
GES 80 STE 61 A
GET 83 MAR 71 A
GEW 78 SJP 65 H
GON 70 PEP 48 A
GTN 71 SET 51 H
HOU 69 RIC 67 A
HRT 68 UVM 80 A
ILS 79 NIO 82 A
IND 76 PSU 66 A
ION 67 STP 84 A
IOS 66 OKS 79 A
JAM 81 OLD 97 A
JSU 73 TES 80 A
LAS 66 XAV 73 H
LEH 79 NAV 86 H
LIB 75 MBC 64 A
LIU 79 RID 102 A
LOC 91 POR 79 H
LOM 70 NIA 62 H
LSU 84 TEN 83 H
MAI 64 NEH 65 H
MCN 47 NTS 58 A
MDE 76 SCS 60 H
MDT 58 TNS 82 A
MIC 59 MSU 51 A
MIN 79 NOR 65 H
MIS 68 SCA 62 H
MKC 86 NEI 85 A
MOH 63 OHI 77 H
MOM 57 WAG 77 A
MON 79 MOS 80 A
MOR 94 SEM 80 A
MRQ 75 WVI 50 H
MRS 62 ROB 76 H
MSH 78 VMI 64 H
MSM 74 SFN 62 H
MSO 104 OKL 94 A
MVS 74 SOU 102 A
NCC 76 TLN 71 H
NEL 82 SAM 65 H
NEM 80 UTE 78 H
NIC 108 TEA 89 A
NIL 69 VAL 63 H
NMS 68 UTS 69 A
NOT 79 UCL 63 H
NWL 83 SFA 80 H
ORS 67 STA 71 H
OSU 73 WIS 57 H
PIT 77 SYR 80 H
PRO 69 STJ 73 A
RAD 63 TOW 73 A
RCH 105 W&M 73 A
RHO 59 WAK 72 N
SAL 95 PAN 78 A
SFR 71 CSC 69 A
SIL 64 SWM 66 A
SMS 59 VIT 55 H
STB 52 TEM 73 A
STM 78 SDI 73 H
SUS 95 TRO 69 H
SWL 62 WKE 78 H
SWT 79 TSA 62 H
TAM 89 TET 88 A
TEX 95 TCU 73 H
UCI 79 PAC 88 A
UNC 77 NCS 64 A
UNR 93 UNL 88 H
UTA 55 WYO 60 A
WGR 69 YOU 58 H
WIL 73 WRI 87 A
BAY 88 SMU 70 A
BUT 69 LOI 60 A
DEP 81 STL 91 A
DET 86 EVA 91 A
DUQ 88 RUT 71 H
FSU 100 VIR 64 H
GEO 85 NOT 88 N
IOW 78 PUR 87 H
KAN 94 NEB 87 H
KEN 67 MAS 64 N
LOU 78 VAN 62 H
ALC 77 MVS 71 H
ALS 66 TES 76 A
AME 62 ECA 73 H
APP 75 UTC 84 A
ARM 76 RCH 82 A
ARS 88 LOT 56 H
AUS 69 TNS 79 A
BRA 72 NIO 92 A
CAL 93 CNO 63 H
CAN 78 LOM 76 A
CCA 58 NCA 44 A
CFL 89 SFL 85 H
CHA 71 NCC 64 H
CHS 85 MKC 95 A
CIT 63 DAV 76 A
CLS 62 WGR 83 A
COP 82 MGS 52 H
CSO 90 WIN 89 A
DSU 57 SCS 73 H
EIL 78 NIL 74 H
EKY 84 SEM 75 A
ETS 94 WCA 89 A
FAM 59 JAC 80 A
FLA 82 STE 78 H
FUR 64 GSO 78 H
GEM 74 NCW 80 H
GRA 83 SOU 115 A
GTN 60 SYR 56 H
ILC 97 WIL 77 A
ILS 61 TUL 56 H
JAM 89 W&M 85 A
JSU 90 PRA 56 A
LBS 61 UNL 68 A
LIB 78 TOW 79 A
MBC 81 RAD 91 H
MDE 87 NCT 88 H
MOR 86 MUR 91 A
NCS 72 TEN 70 A
NEL 82 TSA 72 A
NTS 79 SAM 41 A
NWL 64 SWT 76 A
OKL 68 OKS 86 A
SEL 67 TLN 104 A
SFA 67 TEA 71 H
TNT 86 UTM 95 A
VAL 75 WRI 68 A
WML 79 YOU 70 H
ALA 75 LSU 66 H
BUT 67 NOT 57 A
CEN 79 RIC 74 H
DUK 66 GET 63 A
HOU 86 TCU 95 A
IND 67 MIC 91 A
MAN 63 STP 72 A
MFL 63 STJ 78 A
PIT 65 PRO 78 A
RHO 67 RUT 60 H
SET 60 VIL 65 H
TEM 71 WVI 78 A
AKR 70 TOL 77 A
ALB 78 DEP 73 A
ARK 90 KEN 82 A
ARM 68 FOR 84 A
AUB 60 VAN 84 A
BAL 91 BGU 92 A
BAY 84 TET 98 A
BOC 91 CON 94 H
BUC 100 LAF 76 H
CCA 64 NCG 85 A
CLE 88 SCA 91 H
CLG 67 NAV 68 H
CMI 59 MOH 83 H
COL 70 MSO 82 A
CRE 75 DRA 81 H
DAY 71 MEM 84 A
DET 66 WIL 63 A
EMI 68 KTS 58 H
FLO 74 MIS 55 A
HOL 107 LEH 104 A
ILL 72 MSU 64 H
ILS 62 SWM 60 H
INS 69 SIL 89 A
IOS 75 STL 90 A
KSU 68 NEB 76 H
LOM 78 SIE 88 A
MIN 79 OSU 73 H
NCS 67 VIR 54 H
NOR 81 PUR 98 A
OHI 86 WMI 61 H
OLD 73 RCH 77 H
ORA 66 TAM 79 A
PSU 64 WIS 77 A
RAD 78 WIN 64 H
SMU 66 TEX 94 H
TNS 93 UTM 80 A
TUL 79 WIC 64 H
VMI 68 W&M 79 A
ARI 77 STA 60 A
ARL 75 PAN 66 H
ARS 66 NEO 69 A
ASU 78 CAL 95 A
AUS 61 EIL 78 A
BET 65 HOW 60 A
BOI 68 WEB 79 A
BOU 56 NEH 64 H
BUF 52 PEN 77 H
BYU 101 SDS 87 H
CAM 86 CSO 73 A
CAN 75 FRF 63 H
CEN 70 SMF 75 A
CFL 85 MER 79 A
CHA 51 CIT 49 A
CIN 60 MRQ 61 H
CNO 89 NEI 84 H
CSB 53 SJS 62 H
CSU 78 UTE 81 A
DUQ 49 TEM 51 A
ETS 82 FUR 79 A
EVA 63 LAS 65 H
FAM 82 MGS 77 A
FDU 83 LIU 79 H
FLI 58 STE 61 A
FSU 69 WAK 77 A
FUL 97 UNR 72 H
GES 98 SEL 88 H
GON 66 PEP 56 H
HAW 74 UTA 81 A
IDS 96 NAR 93 A
ION 74 NIA 63 A
JAC 89 LAM 78 H
LBS 88 PAC 75 H
LIB 56 NCA 51 H
LOC 88 POR 79 A
LOI 76 NIL 62 H
LOT 49 WKE 91 H
LOU 65 SFL 50 A
MAI 89 NOE 71 H
MAR 89 UNC 95 A
MAS 70 RHO 64 N
MCN 72 NWL 58 H
MOM 71 RID 92 H
MRS 99 SFN 81 A
MSM 69 WAG 82 A
NCC 78 SMS 73 H
NEM 73 WYO 64 H
NIC 103 NEL 106 H
SAL 77 SWL 86 A
SAM 97 TSA 88 H
SFR 77 CSC 88 H
STB 81 SJP 78 H
STM 72 SDI 79 A
SWT 61 SFA 63 A
UCI 77 UTS 79 H
UCL 79 WAS 76 H
USC 70 WSS 64 H
VIC 81 VIT 75 H
BRO 59 PEN 79 H
CLM 75 HAR 76 H
COR 84 DAR 62 H
DEL 73 HRT 57 H
DRE 63 UVM 54 H
EWA 69 MON 70 H
HOF 63 NOT 76 A
IDA 72 MOS 74 H
PRI 68 YAL 57 A
AFU 66 FRE 72 A
AKR 77 OHI 94 H
ALB 53 MEM 58 A
ALS 95 ALC 83 H
AME 74 RCH 76 A
APP 65 CIT 78 A
ARK 99 FLO 87 H
ARM 72 BUC 98 A
ARS 64 ARL 63 A
ASU 71 STA 69 A
AUB 111 LSU 83 H
AUS 79 EKY 89 A
BAL 78 EMI 61 H
BAY 82 TCU 75 H
BET 80 MGS 90 A
BGU 81 MOH 84 A
BOI 76 NAR 84 A
BOU 71 MAI 74 A
BRA 75 INS 52 A
BRO 71 PRI 68 H
BUF 84 CCS 72 H
BUT 82 LAS 69 H
BYU 85 HAW 79 H
CAM 70 WIN 53 H
CAN 88 ION 79 H
CCA 105 TOW 89 H
CEN 86 GES 88 A
CFL 66 CHA 90 A
CHS 110 TRO 124 A
CLE 44 VIR 52 A
CLG 81 HOL 94 A
CLM 65 DAR 80 H
CLS 68 WRI 69 H
CMI 60 WMI 63 A
CNO 71 SUS 81 A
COL 85 OKL 98 A
CON 80 SET 68 H
COP 99 FAM 47 H
COR 83 HAR 64 H
CRE 88 ILS 92 H
CSB 88 PAC 78 H
CSO 105 MBC 88 H
CSU 59 NEM 82 A
DAV 68 FUR 56 A
DEP 80 DET 96 A
DRA 79 NIO 102 H
DSU 63 MDE 66 H
DUQ 78 STB 77 A
ECA 72 OLD 75 H
EIL 69 YOU 67 A
ETS 91 GSO 101 A
EVA 70 LOI 63 H
EWA 65 MOS 80 H
FDU 81 SFN 75 A
FOR 94 LEH 72 A
FRF 54 NIA 65 A
FSU 66 MAR 69 H
FUL 52 UTS 59 H
GEM 81 JAM 110 A
GEO 74 TEN 61 H
GET 96 UNC 89 A
GEW 93 XAV 92 A
GON 121 LOC 85 H
GRA 82 TES 91 H
IDA 62 MON 54 H
IDS 88 WEB 102 A
ILL 68 NOR 79 A
IND 93 IOW 91 H
IOS 96 NEB 102 A
JAC 84 WKE 77 A
JSU 102 SOU 92 H
KAN 65 KSU 56 A
KEN 82 SYR 93 A
KTS 77 TOL 53 H
LAF 68 NAV 63 A
LAM 80 SWL 86 H
LBS 75 SJS 66 H
LIB 65 NCG 63 A
LIU 101 MRS 115 H
LOM 80 MAN 95 A
LOT 52 PAN 76 A
LOU 77 TLN 73 H
MCN 71 NEL 75 H
MDT 86 MUR 116 H
MER 71 STE 80 H
MFL 58 VIL 77 H
MIN 109 WIS 78 A
MIS 52 MSS 72 A
MKC 73 ORA 69 H
MOM 83 MSM 80 H
MOR 77 TNS 79 H
MSH 69 WCA 73 H
MSO 72 OKS 70 H
MSU 70 PUR 74 H
MVS 96 PRA 84 H
NCA 52 RAD 69 A
NCC 67 VIC 66 A
NCT 62 SCS 51 A
NCW 70 W&M 77 H
NEH 74 NOE 69 H
NIC 100 NWL 95 H
NTS 80 TEA 76 H
ORE 91 ORS 101 A
PEN 76 YAL 66 A
PEP 64 POR 74 A
PIT 62 STJ 68 H
RID 98 WAG 89 A
ROB 56 SFP 72 H
RUT 85 WVI 72 H
SAM 49 SWT 62 H
SCA 91 VAN 96 H
SDI 72 CSC 70 H
SDS 62 UTA 77 A
SFA 65 TSA 66 H
SFL 68 SMS 73 H
SIL 70 TUL 88 A
SMF 62 SEL 63 H
STM 94 SFR 99 A
STP 56 SIE 79 A
SWM 63 WIC 65 A
TEX 85 TAM 68 H
UCI 99 UNR 70 H
UCL 76 WSS 66 H
USC 49 WAS 50 H
UTC 92 VMI 72 A
UTE 73 WYO 54 H
VAL 62 WML 53 H
WIL 48 WGR 66 H
ARI 96 CAL 77 A
CIN 89 MRQ 82 A
DAY 82 STL 77 H
DEL 67 UVM 43 H
DRE 81 HRT 62 H
DUK 69 WAK 78 A
HOU 76 TET 64 H
MAS 56 TEM 55 H
MIC 72 OSU 70 A
RHO 73 SJP 64 A
RIC 65 SMU 63 A
ALA 88 MER 63 H
ALC 70 JSU 107 A
ALS 111 SOU 107 H
APP 65 GSO 62 A
ARL 66 LOT 62 A
AUS 77 MOR 91 A
BET 76 COP 95 A
CAM 45 NCA 44 A
CAS 78 EWA 88 A
CCA 74 MBC 64 H
CHA 70 STE 47 H
CLS 81 EIL 75 H
CSO 77 TOW 84 H
DSU 86 MGS 83 A
ECA 80 W&M 63 H
EKY 91 TNS 95 H
FAM 70 HOW 78 A
FLA 62 WVI 77 A
FLI 59 SMF 60 H
FOR 61 HOF 63 A
GRA 108 PRA 95 H
ILC 83 WML 66 H
ION 64 LOM 88 H
JAC 56 NEO 64 H
MDT 94 SEM 68 H
MKC 58 SWT 78 A
MSH 77 UTC 81 H
MUR 89 TNT 86 A
MVS 80 TES 81 H
NCG 73 RAD 76 A
NCS 85 NCT 64 H
NCW 81 OLD 98 H
NEB 111 OKL 115 A
NIL 70 WGR 73 H
ORA 76 SIL 92 H
STJ 57 SET 67 A
SWL 57 PAN 53 A
UNL 66 NMS 67 A
VAL 94 WIL 92 A
VMI 79 WCA 76 H
WRI 88 YOU 78 A
ARM 95 LEH 87 H
BAY 91 TEX 113 A
BRA 79 CRE 65 H
CCS 75 MDE 90 A
CIT 70 ETS 82 H
CON 63 VIL 64 A
DAV 74 NCC 61 A
DUQ 82 FLA 71 H
GEW 64 RUT 60 A
ILL 80 OSU 68 H
KEN 99 LSU 95 A
KSU 71 WKE 68 A
MAS 80 SJP 81 A
MRQ 55 VIT 48 A
NIO 63 TUL 69 H
PRO 74 SYR 79 A
SEM 89 TNT 83 A
AKR 53 KTS 62 A
ALA 81 ARK 102 A
ALB 60 TLN 66 A
AME 84 JAM 78 H
AUB 88 SCA 70 H
AUS 93 UTM 80 H
BAL 71 TOL 68 A
BGU 80 WMI 65 H
BOC 79 MFL 63 A
BUC 83 NAV 94 A
BUF 64 YOU 60 H
BUT 73 XAV 93 A
CAN 98 NIA 74 H
CAS 47 IDA 72 A
CIN 78 STL 73 H
CLG 69 FOR 72 A
CMI 48 OHI 84 H
DET 67 LAS 80 A
DUK 84 VIR 54 H
EMI 73 MOH 65 H
EVA 71 LOI 57 A
FDU 54 WAG 70 H
FLO 91 GEO 79 A
FRF 66 MAN 86 A
FSU 75 NCS 70 H
GEM 61 RCH 92 A
GON 91 POR 63 H
GTN 67 PIT 65 H
HOL 99 LAF 90 A
HOU 87 TAM 93 A
IOS 72 MSO 79 H
IOW 76 MIC 89 A
KAN 59 OKS 63 A
LIB 81 WIN 72 A
MAR 81 WAK 58 H
MEM 67 SMS 76 A
MIN 94 PSU 66 H
MIS 69 TEN 72 A
MKC 90 NEI 79 H
MRS 63 MOM 65 H
MSS 67 VAN 84 A
ORA 66 SFA 75 A
PUR 67 WIS 64 H
RIC 84 TCU 65 H
SFL 82 STE 58 N
SIL 79 SWM 56 H
SMU 76 TET 78 A
STB 56 TEM 65 H
STM 80 CSC 65 H
AFU 82 BYU 94 H
APP 92 FUR 76 H
ARI 94 USC 61 H
ARL 62 WKE 66 H
ARS 67 LAM 61 A
ASU 70 UCL 76 H
CAL 80 STA 62 H
CAM 73 RAD 56 H
CCS 88 CHS 113 A
CEN 89 MER 73 H
CHA 91 SEL 78 A
CLE 77 UNC 69 H
COP 88 SCS 74 A
CSB 67 UNR 73 A
DAY 77 DEP 100 A
DRA 63 INS 62 A
ETS 97 VMI 69 H
FRE 95 UTA 86 H
FUL 84 UNL 75 A
GES 70 SMF 55 A
HAW 104 UTE 103 H
HOF 77 RHO 69 H
HOW 56 MDE 64 A
HRT 73 MAI 74 H
ILC 91 NIL 66 H
ILS 78 WIC 47 H
ION 67 SIE 100 A
LBS 76 UTS 80 A
LIU 56 SFP 86 A
LOT 61 NEO 76 A
LOU 62 NCC 64 A
MBC 79 TOW 86 H
MCN 55 SWT 78 A
MDT 69 TNT 73 A
MON 98 NAR 85 H
MOR 95 TNS 85 A
MOS 85 WEB 81 H
MRQ 58 NOT 68 H
MSU 60 NOR 55 A
NCA 44 NCG 69 A
NEH 84 UVM 70 A
NEL 92 TEA 91 H
NEM 65 SDS 61 A
NIC 80 TSA 85 A
NTS 91 NWL 90 A
ORE 86 WAS 71 A
ORS 64 WSS 101 A
ROB 85 SFN 70 H
SAL 57 PAN 66 H
UCI 60 NMS 90 A
VIC 59 VIT 75 A
BOI 77 IDS 61 H
BOU 63 DRE 73 H
BRO 58 COR 56 H
CLM 51 YAL 73 A
DAR 67 PEN 77 H
DEL 89 NOE 85 A
DUQ 68 WVI 64 H
FDU 79 MOM 70 H
GEW 83 STB 73 H
HAR 52 PRI 63 H
LOC 82 SDI 89 H
MAN 54 MAS 68 A
PEP 84 SFR 62 H
AFU 91 UTA 89 H
AKR 64 CMI 70 H
ALA 84 TEN 70 H
ALB 72 STL 73 A
ALC 62 TES 94 A
ALS 121 GRA 76 H
AME 65 W&M 57 A
APP 83 DAV 80 H
ARI 98 UCL 74 H
ARK 90 MIS 73 N
ARL 81 LAM 78 H
ARM 83 CLG 94 A
ARS 51 WKE 73 H
ASU 56 USC 68 H
AUB 76 MSS 65 A
AUS 80 TNT 74 H
BAL 77 KTS 57 H
BAY 82 HOU 87 A
BET 71 DSU 68 H
BGU 70 OHI 84 A
BOC 89 SYR 83 H
BRA 70 WIC 61 H
BRO 61 CLM 52 H
BUC 98 LEH 88 H
BUT 77 EVA 75 H
BYU 68 FRE 73 A
CAM 72 TOW 87 A
CAN 83 STP 69 H
CCA 64 RAD 80 A
CCS 54 NEI 85 A
CEN 74 CHA 100 H
CFL 82 STE 77 H
CIT 64 MSH 85 A
CLE 71 FSU 79 H
CLS 85 WIL 68 A
CNO 90 CAS 54 A
COL 78 IOS 81 H
CON 81 PRO 73 H
COR 66 YAL 83 A
CRE 54 ILS 67 A
CSB 63 UTS 60 A
CSO 81 LIB 90 A
CSU 72 WYO 74 H
DAR 50 PRI 54 H
DET 86 XAV 82 H
DRA 71 SIL 73 A
ECA 74 JAM 79 A
EIL 59 WML 70 A
EMI 78 WMI 97 A
EWA 64 IDA 82 H
FAM 57 MDE 61 H
FLI 59 GES 68 H
FLO 88 SCA 64 H
FOR 73 LAF 68 H
FRF 94 ION 91 A
FUL 68 NMS 85 A
GEM 72 OLD 100 A
GEO 100 LSU 84 A
GET 71 WAK 69 H
GON 75 POR 71 A
GSO 63 VMI 61 A
GTN 74 STJ 61 A
HAR 65 PEN 66 H
HAW 83 NEM 67 H
HOL 91 NAV 99 H
HOW 77 NCT 68 A
HRT 58 NEH 64 A
ILC 86 WRI 70 A
ILL 69 IOW 83 A
IND 82 PUR 80 H
INS 82 NIO 73 H
JAC 70 SWL 68 A
JSU 78 MVS 82 A
KEN 77 VAN 69 A
KSU 89 OKL 76 H
LAS 77 LOI 63 H
LBS 70 UNR 64 A
LIU 62 ROB 91 A
LOC 103 SFR 108 H
LOM 71 MAR 94 A
LOT 53 SAL 83 A
MAI 127 UVM 86 H
MBC 63 NCG 80 H
MCN 78 TSA 76 A
MER 56 SEL 78 A
MFL 63 SET 85 A
MIC 72 MIN 65 H
MKC 77 SUS 68 H
MOH 74 TOL 79 H
MON 75 WEB 84 H
MOR 101 UTM 98 H
MOS 72 NAR 86 H
MRS 72 WAG 67 H
MSM 58 RID 79 A
MUR 96 SEM 95 A
NCA 85 WIN 72 H
NCW 63 RCH 66 A
NEB 80 OKS 98 A
NEO 74 PAN 64 H
NIA 82 SIE 78 H
NIC 62 SWT 72 A
NIL 84 YOU 57 H
NOR 75 WIS 71 A
NTS 73 NEL 81 A
NWL 123 TEA 101 H
ORE 98 WSS 87 A
ORS 49 WAS 62 A
OSU 60 PSU 57 A
PAC 78 SJS 62 A
PEP 76 SDI 57 H
PIT 88 VIL 93 H
PRA 91 SOU 150 H
RUT 76 SJP 72 H
SAM 56 SFA 64 A
SDS 100 UTE 85 H
SFL 40 VIT 65 H
SFN 74 SFP 89 A
SMS 79 TLN 84 A
SMU 65 TCU 64 A
SWM 66 TUL 71 H
TEX 125 TET 128 A
UCI 64 UNL 80 A
UNC 69 VIR 56 H
UTC 62 WCA 86 A
VAL 63 WGR 56 H
BOU 74 DEL 61 H
CAL 89 CIN 80 N
DAY 62 MRQ 84 A
DEP 73 NOT 63 A
DRE 71 NOE 64 A
DUK 85 NCS 58 H
FLA 78 GES 76 H
KAN 74 MSO 81 H
LOU 53 TEM 68 N
MAS 74 WVI 67 H
RIC 61 TAM 75 A
STM 67 CSC 65 A
ALC 83 PRA 86 A
ALS 83 MVS 69 A
ARL 67 SAL 75 A
BET 82 MDE 66 H
BRA 45 SWM 75 A
BUC 72 SFP 77 A
BUF 88 CHS 80 H
BUT 81 MER 65 A
CAM 83 MBC 72 A
CAN 99 SIE 90 N
CCA 84 LIB 81 A
CEN 78 SEL 79 A
CFL 79 FLI 75 A
CIT 80 VMI 57 A
CLG 84 LAF 63 H
CLS 81 NIL 80 A
COL 56 OKS 73 H
CSO 78 RAD 83 A
DAV 82 ETS 81 H
DSU 92 FAM 87 A
EIL 55 VAL 70 A
EKY 97 UTM 75 H
FLO 72 FSU 61 H
FOR 67 LOM 75 H
GEW 70 RHO 61 H
GRA 81 JSU 84 A
GSO 75 MSH 78 A
HOF 96 SFN 89 H
HOW 75 SCS 82 A
ILC 66 WGR 80 H
ILS 70 INS 55 A
JAC 74 LOT 68 A
LAM 75 TEX 105 A
LBS 80 MEM 58 H
NCG 74 TOW 75 A
NIA 76 STP 74 H
PAN 100 TRO 90 H
PRO 75 STJ 67 H
RUT 91 STB 83 A
SOU 84 TES 101 A
TNS 94 TNT 85 H
WIL 69 YOU 65 H
WML 87 WRI 89 H
ARK 74 GEO 65 A
ARM 87 HOF 76 A
AUB 89 SMS 73 H
AUS 87 MDT 65 H
BOC 80 PIT 77 A
CAS 71 LOC 73 A
CLE 69 WAK 80 A
CON 74 MFL 49 A
DUQ 61 TEM 65 H
FDU 81 RID 89 A
GET 72 VIR 73 A
GTN 64 VIL 70 A
HOL 84 NEH 96 H
ILL 70 MIC 79 A
KSU 71 MKC 58 H
MAS 99 SJP 73 H
AKR 58 BAL 74 A
ALA 66 TNS 62 H
AME 81 OLD 77 H
ARS 60 PAN 65 A
BAY 91 RIC 93 H
BET 90 CFL 85 H
BGU 79 CMI 64 H
BRA 78 LOI 55 H
CCS 56 CLG 72 A
CIN 67 STL 70 A
COP 66 NCT 51 H
DAY 58 MRQ 63 H
DUK 84 FSU 72 A
ECA 81 RCH 77 A
EMI 82 OHI 92 H
ETS 75 WCA 73 H
FUR 68 UTC 78 A
GEM 85 W&M 78 H
GRA 75 SEL 88 H
IOS 95 OKL 82 A
IOW 80 PSU 89 A
JAM 83 NCW 100 A
KAN 87 NEB 96 A
KEN 77 TEN 73 A
KTS 70 MOH 68 H
LAF 74 LEH 81 H
LOM 71 MAN 84 H
LSU 64 LOU 82 A
MAR 71 NCS 79 A
MIS 77 VAN 72 H
MSO 83 SEM 61 H
MSS 73 SCA 72 A
MSU 85 MIN 68 H
NEO 69 SWL 73 A
NIO 94 SIL 97 H
ORA 72 TET 74 H
OSU 85 PUR 95 H
SET 69 SYR 91 A
TAM 86 TCU 60 A
TOL 79 WMI 73 H
TUL 89 WIC 51 A
UNC 80 NOT 71 A
VIC 79 XAV 76 A
AFU 71 NEM 90 A
ALB 83 SOU 61 H
ARI 96 ORS 69 A
ARL 66 MEM 85 A
ASU 80 ORE 87 A
BOU 69 HRT 86 A
CAL 92 UCL 88 A
CAM 58 NCG 71 A
CHA 64 FLI 59 H
CHS 92 NEI 111 A
CLS 77 YOU 72 H
CNO 61 SUS 68 H
CRE 38 SWM 71 A
CSB 63 UNL 64 H
CSO 88 CCA 87 A
CSU 98 SDS 83 H
DRA 66 ILS 72 H
DSU 91 HOW 85 A
DUQ 97 STB 76 H
EIL 68 WRI 77 H
EWA 60 WEB 87 A
FRE 70 UTE 72 A
FUL 101 UCI 95 A
GEW 51 NCC 48 H
GON 93 SFR 89 A
HAW 95 WYO 94 A
HOL 65 RUT 89 A
HOU 89 SMU 80 H
IDA 79 NAR 73 A
ILC 92 VAL 71 H
IND 81 NOR 74 A
LAM 83 WKE 85 H
LBS 84 NMS 83 H
MAS 51 TEM 50 A
MBC 73 NCA 61 A
MCN 74 SAM 66 H
MER 77 SMF 64 H
MOM 80 ROB 72 H
MRS 91 MSM 114 A
NIC 100 SFA 76 H
NIL 68 WIL 70 A
NOE 76 UVM 84 A
NTS 80 TSA 76 H
POR 94 SDI 89 A
RHO 105 WVI 102 H
SFL 60 TLN 72 A
SFP 73 WAG 84 A
SJS 64 UTS 67 H
SWT 94 TEA 66 A
TOW 82 WIN 68 A
UNR 69 PAC 86 A
USC 55 STA 66 H
WGR 55 WML 58 H
BOI 66 MON 60 H
BRO 51 PRI 74 A
CAN 76 FRF 73 A
CLM 68 HAR 70 A
COR 69 DAR 72 A
DEL 82 MAI 83 H
DRE 81 NEH 62 H
IDS 92 MOS 68 H
ION 74 NIA 65 H
LOC 58 CSC 98 A
LOT 51 SWL 91 H
PEN 87 YAL 63 H
PEP 88 STM 65 A
AFU 70 UTE 68 A
AKR 60 BGU 74 H
ALA 83 MIS 62 H
ALB 80 CNO 43 A
ALC 99 SOU 104 A
ALS 74 JSU 86 H
AME 83 GEM 98 A
APP 86 ETS 101 A
ARI 75 ORE 71 A
ARK 91 AUB 81 H
ARM 79 LAF 57 H
ASU 80 ORS 60 A
AUS 85 MUR 95 A
BAL 64 MOH 77 A
BET 90 FAM 86 A
BOC 68 GTN 78 A
BOI 94 MOS 69 H
BOU 65 UVM 82 A
BRA 68 NIO 54 H
BRO 43 PEN 70 A
BUC 76 HOL 85 A
BUT 87 LAS 68 A
BYU 73 UTA 70 H
CAL 78 USC 86 A
CAM 74 CCA 68 H
CAS 63 SUS 81 H
CCS 85 DSU 81 H
CEN 67 STE 77 A
CFL 84 SEL 72 H
CHA 76 GES 71 H
CHS 69 HOF 68 H
CIN 93 DAY 54 H
CIT 65 UTC 83 H
CLE 73 MAR 67 H
CLG 88 LEH 82 A
CLM 52 DAR 64 A
CLS 76 VAL 83 H
CMI 60 EMI 78 H
COL 62 KAN 106 A
CON 78 PIT 66 H
COP 80 MDE 70 A
COR 62 HAR 60 A
CRE 62 TUL 72 A
CSO 97 NCG 90 H
CSU 81 HAW 74 H
DAV 87 MSH 68 H
DET 72 LOI 64 A
DRA 52 SWM 62 A
DUQ 68 SJP 82 A
ECA 76 NCW 85 A
EIL 77 WIL 70 H
EKY 75 TNT 92 A
EVA 66 XAV 73 A
EWA 72 NAR 81 A
FDU 72 MSM 66 A
FLI 90 MER 71 A
FLO 78 VAN 82 H
FOR 42 NAV 73 A
FRE 67 NEM 82 A
FSU 75 UNC 78 A
FUR 67 VMI 64 A
GET 81 NCS 69 H
GON 73 SDI 82 A
GRA 61 MVS 73 H
GSO 87 WCA 78 H
HOU 70 TEX 88 A
HRT 76 NOE 61 A
IDA 69 WEB 81 A
IDS 91 MON 77 H
ILC 84 YOU 82 A
ILL 76 WIS 65 H
INS 54 WIC 66 A
IOS 81 OKS 83 H
IOW 74 NOR 80 H
JAC 66 SAL 77 H
JAM 80 RCH 78 H
KSU 77 NEB 86 A
KTS 65 WMI 69 A
LAM 77 PAN 67 H
LBS 70 UNL 74 H
LIB 75 RAD 73 H
LIU 89 SFN 77 A
LOC 68 STM 85 A
LOU 85 NOT 82 A
LSU 66 MSS 86 A
MBC 72 WIN 78 A
MCN 63 SFA 56 H
MDT 74 MOR 65 H
MEM 65 STL 71 H
MFL 60 PRO 88 H
MGS 80 SCS 79 A
MOM 76 SFP 72 H
MRS 63 RID 59 A
MSO 99 OKL 83 H
MSU 75 OSU 60 H
NCA 70 TOW 74 H
NCC 55 VIT 63 A
NEL 88 NWL 80 H
NEO 52 WKE 61 A
NIC 79 SAM 67 H
NIL 77 WML 52 H
NTS 83 SWT 86 H
OHI 82 TOL 79 H
OLD 94 W&M 70 A
ORA 84 TCU 89 H
PAC 79 UTS 84 H
PEP 65 CSC 52 A
POR 96 SFR 104 A
PRA 82 TES 117 A
PRI 70 YAL 49 H
PSU 66 PUR 71 A
RHO 71 STB 73 A
RIC 62 TET 76 H
ROB 51 WAG 55 A
RUT 85 WVI 95 A
SCA 72 TEN 64 A
SDS 70 WYO 85 A
SEM 87 UTM 102 A
SET 70 VIL 59 A
SFL 67 SMS 68 A
STA 88 UCL 103 A
TEA 91 TSA 95 H
TLN 90 VIC 75 A
UCI 95 NMS 87 H
UNR 83 SJS 96 A
VIR 45 WAK 63 H
WAS 51 WSS 75 A
WGR 80 WRI 46 H
CAN 86 ION 83 A
DEL 61 NEH 59 H
DEP 62 MRQ 70 A
DRE 73 MAI 79 H
DUK 59 TEM 47 H
FRF 73 LOM 81 A
GEO 59 KEN 80 A
GEW 77 MAS 66 H
ILS 73 SIL 84 H
IND 56 MIN 77 A
MAN 102 NIA 58 H
SMU 64 TAM 57 H
STJ 81 SYR 82 H
STP 44 SIE 71 H
ARL 92 GRA 66 H
ARS 86 JAC 71 H
AUS 72 SEM 98 A
BRA 70 CRE 49 A
BUF 89 CCS 73 A
CEN 80 CFL 76 A
CHA 69 SMF 59 A
CIT 51 WCA 58 H
CLS 66 ILC 65 H
CON 66 GTN 62 A
CSB 77 NMS 69 H
DAV 79 VMI 65 H
DRA 109 WIC 67 H
EIL 45 WGR 58 A
EKY 75 MDT 82 A
FLA 75 NCS 71 A
FUR 83 MSH 64 H
GES 75 MER 67 H
GSO 60 UTC 71 H
HOF 76 NEI 87 A
HOW 65 LOU 108 H
INS 56 TUL 79 A
JAM 80 NCC 95 A
LAS 54 VIL 55 N
LIU 79 SFP 103 H
LOT 47 WKE 70 A
MCN 70 NIC 95 A
MGS 76 NCT 87 A
MOR 71 TNT 82 A
MRQ 86 SFR 65 H
MSM 90 SFN 81 H
MUR 80 UTM 77 A
NEL 60 SWT 89 A
NEO 76 SAL 58 H
NIO 86 SWM 76 H
NTS 61 SFA 68 A
NWL 79 TSA 87 A
ORA 69 TEX 106 A
SAM 83 TEA 71 H
SEL 71 STE 74 A
VAL 70 YOU 55 A
WIL 77 WML 62 A
ARM 69 NAV 79 H
BOC 95 STJ 76 H
BOU 74 NOE 68 H
CAS 65 SDI 95 A
DAY 93 DET 62 H
FDU 81 WAG 90 A
FLA 66 NCW 84 A
HOU 95 LAM 81 H
ILL 77 IND 82 A
LOI 76 XAV 98 H
MFL 69 SYR 71 H
MRS 52 ROB 71 A
MSM 77 MOM 88 A
NIL 66 WRI 71 A
PAN 60 WKE 71 A
RID 74 SFP 60 H
RUT 76 STB 70 H
TEN 67 VAN 84 H
AKR 60 MOH 70 A
ALA 60 MSS 49 A
ARK 108 LSU 105 A
AUB 62 MIS 68 H
BAL 76 WMI 67 H
BAY 95 TAM 92 A
BGU 77 EMI 80 A
BUF 55 CLS 77 A
CHS 45 WML 83 A
CIN 81 DEP 65 A
CLE 82 NCS 63 A
CMI 56 TOL 69 A
COL 84 OKL 92 H
DEL 60 DRE 68 A
DUK 73 MAR 69 A
DUQ 78 MAS 92 A
EVA 75 UTM 56 H
FLO 77 KEN 80 A
FSU 71 GET 68 H
GEO 72 SCA 69 H
GEW 63 RHO 69 A
HRT 90 UVM 66 H
IOW 72 MSU 80 H
KSU 57 MSO 68 H
KTS 70 OHI 71 H
LOU 82 SMS 75 A
MAI 92 NEH 70 A
MEM 109 SEM 83 H
MIC 58 WIS 71 A
MOM 76 ROB 61 H
NAR 96 SUS 91 H
NEB 89 OKS 81 H
NOR 71 PSU 73 A
ORA 63 SMU 74 A
PEN 53 PRI 43 H
PRO 77 VIL 67 H
RIC 70 TEX 78 H
RID 83 WAG 75 H
SJP 91 WVI 83 A
TCU 90 TET 94 A
UNC 61 WAK 68 A
VIR 70 VIT 61 N
AFU 66 WYO 78 H
ALB 84 DAY 53 H
ARI 95 WAS 62 H
ASU 71 WSS 80 H
AUS 91 TNT 101 N
BYU 82 NEM 84 H
CAL 82 ORE 73 H
CEN 69 FLI 67 N
CFL 90 MER 68 H
CIT 70 FUR 75 N
CNO 95 SDS 87 A
CSU 77 FRE 84 A
DSU 66 MDE 81 A
EKY 78 MOR 83 N
EWA 79 IDS 88 H
FAM 78 NCT 88 A
FUL 87 LBS 94 H
GES 57 SMF 78 N
IOS 79 KAN 97 A
LAS 77 XAV 79 A
LOI 64 NOT 66 H
MDT 60 TNS 61 A
MIN 70 PUR 86 A
MOM 56 RID 62 A
MSH 62 VMI 84 N
NCC 76 VIC 64 H
NMS 86 PAC 73 H
ORS 66 STA 90 A
SEL 61 STE 91 N
UCI 77 CSB 81 H
UNL 74 SJS 80 H
USC 85 UCL 79 H
UTE 56 UTA 63 A
APP 60 GSO 85 N
ARL 78 LAM 71 N
ARM 84 NAV 96 N
BOI 53 IDA 59 A
BRO 65 HAR 60 H
BUC 91 HOL 96 N
BUF 100 CCS 62 H
CAM 79 WIN 71 N
CEN 89 CFL 93 A
CHS 77 HOF 86 N
CLG 87 LEH 80 N
CLM 44 PRI 64 H
CSO 71 LIB 82 H
DAR 55 YAL 63 A
DAV 71 VMI 61 N
ETS 78 WCA 79 N
FOR 65 LAF 83 N
FUR 81 UTC 85 N
LOT 65 PAN 70 N
MBC 78 RAD 81 N
MCN 65 NTS 69 N
MOR 86 MUR 104 N
MRQ 73 WML 51 H
NCA 56 TOW 64 N
NEL 92 SFA 73 H
NIC 101 TSA 89 N
SAM 56 SWT 65 N
SMF 42 STE 54 N
TNS 91 TNT 74 H
AFU 70 CSU 66 H
AKR 46 EMI 58 H
ALA 83 AUB 68 H
ALB 85 STL 70 H
AME 67 JAM 86 N
ARI 85 WSS 69 H
ARK 80 MSS 62 H
ARL 69 WKE 72 N
ARS 55 JAC 68 N
ASU 73 WAS 55 H
BAL 76 OHI 91 A
BAY 73 SMU 64 H
BGU 78 TOL 77 H
BOC 69 PRO 77 A
BOU 76 HRT 92 A
BRA 52 WIC 44 N
BRO 62 DAR 73 H
BUF 81 NEI 83 H
BYU 61 UTE 62 H
CAL 74 ORS 44 H
CAM 72 RAD 61 N
CAN 59 NIA 45 N
CFL 70 STE 67 H
CLE 79 GET 90 A
CLG 76 LAF 73 N
CLM 69 PEN 89 H
CMI 73 KTS 68 H
COL 68 OKS 83 A
CON 95 STJ 80 H
COP 93 DSU 62 A
DAV 93 WCA 89 N
DAY 66 NOT 72 A
DEL 67 NEH 80 A
DEP 65 MEM 53 H
DRA 82 TUL 91 N
DRE 81 NOE 71 H
DUK 77 UNC 87 H
ECA 55 RCH 58 N
FLO 82 TEN 71 H
FRE 73 WYO 68 H
FRF 73 SIE 84 N
FUL 79 CSB 63 H
GEM 97 NCW 100 N
GON 91 LOC 76 N
GSO 91 UTC 99 N
HAR 67 YAL 72 A
HAW 74 SDS 84 H
HOF 90 TRO 89 N
HOL 91 NAV 93 A
HOU 78 RIC 76 H
HOW 73 MGS 75 H
IDA 63 IDS 66 H
ILL 84 PSU 59 H
ILS 70 NIO 84 N
ION 65 MAN 99 N
IOW 96 MIN 107 A
KEN 74 SCA 75 A
LIB 63 TOW 56 N
LOM 87 STP 80 N
LSU 78 MIS 93 H
MAI 77 UVM 75 H
MAR 70 VIR 68 H
MFL 63 VIL 83 A
MKC 79 SUS 82 A
MOH 70 WMI 60 A
MON 70 MOS 55 H
MSO 80 NEB 78 H
MUR 72 TNS 73 A
NAR 78 WEB 76 H
NCS 71 WAK 63 H
NCT 104 SCS 98 H
NEM 72 UTA 79 A
NEO 68 SAL 60 N
NIC 65 SWT 68 N
NMS 67 SJS 71 H
NOR 66 WIS 54 H
NTS 77 NEL 74 A
OLD 83 W&M 58 N
ORE 76 STA 84 A
PEP 79 STM 62 N
PIT 54 SET 80 A
POR 57 SDI 63 N
SFL 80 VIC 91 H
SFR 76 CSC 74 A
SIL 52 SWM 50 N
SMS 82 TLN 83 H
STB 83 SJP 94 N
SWL 81 PAN 60 N
TAM 80 TET 89 H
TEX 111 TCU 78 A
UCI 72 LBS 91 H
UNL 76 PAC 75 H
UNR 59 UTS 71 A
BOI 83 EWA 65 A
BRA 59 SIL 72 N
BUT 78 LOI 67 H
CAM 62 LIB 76 N
CAN 70 LOM 88 N
CLG 76 NAV 78 A
CLS 70 WRI 67 N
COR 66 PEN 81 H
DAV 64 UTC 65 N
DET 87 LAS 70 N
DRE 85 NEH 75 H
DUQ 70 WVI 68 N
EIL 72 VAL 74 N
GEO 57 VAN 67 A
GEW 70 RHO 61 N
GON 75 SDI 83 N
GTN 75 SYR 81 A
HOF 88 NEI 86 N
HRT 74 MAI 79 A
ILC 87 NIL 77 N
IND 78 OSU 82 A
IOS 85 KSU 60 H
JAC 72 WKE 83 A
JAM 91 NCW 78 N
KAN 84 OKL 81 A
LOU 72 UCL 75 A
MAN 68 SIE 65 N
MIC 94 PUR 95 H
NCC 57 VIT 61 H
NEO 55 SWL 59 N
NIO 79 TUL 73 N
NTS 60 SWT 69 N
OLD 76 RCH 72 A
PEP 82 SFR 79 N
RUT 44 TEM 58 N
SJP 58 MAS 74 N
WGR 79 WIL 39 N
BUT 66 EVA 68 H
CLS 63 WGR 93 N
COR 56 PRI 83 H
DET 79 XAV 75 N
DRE 86 MAI 78 H
DUQ 52 MAS 69 N
GEW 34 TEM 54 N
ILC 84 VAL 79 N
JAM 77 OLD 76 N
LOM 80 MAN 75 N
NIO 74 SIL 77 N
PEP 56 SDI 53 N
SWL 78 WKE 72 A
BAL 80 TOL 73 H
BGU 68 KTS 58 H
DET 70 EVA 65 N
EMI 60 MOH 90 A
FAM 66 MGS 70 N
GTN 67 PRO 73 A
ILC 56 WGR 61 N
MAS 70 TEM 59 H
OHI 87 WMI 56 H
AFU 58 UTE 72 N
ALC 53 JSU 71 N
ALS 70 GRA 66 N
BAL 70 OHI 79 N
BET 69 SCS 73 N
BGU 59 MOH 61 N
COP 60 MGS 61 N
DSU 76 MDE 91 N
HOW 57 NCT 61 N
ILL 90 MIN 75 H
IND 78 MSU 94 A
IOW 71 WIS 95 A
MIC 81 PSU 72 H
MVS 86 SOU 94 A
NOR 73 OSU 76 A
PRA 70 TES 119 N
SDS 54 WYO 51 N
ALB 86 MEM 91 N
ALS 65 JSU 83 N
AUB 81 VAN 56 N
BAY 82 RIC 85 N
BOI 75 MOS 57 H
BYU 96 UTA 65 A
CAL 62 WAS 56 A
CIN 95 DEP 86 H
CLE 76 NCS 63 N
CSU 61 HAW 65 N
DAY 46 STL 80 N
FRE 88 UTE 66 N
FUL 64 UNR 68 N
GEO 83 LSU 70 N
HOU 86 TET 110 N
IDA 74 MON 63 N
MDE 73 NCT 76 N
MFL 51 SET 69 N
MGS 63 SCS 69 N
MIS 57 SCA 80 N
MOH 66 OHI 89 N
MSS 73 TEN 69 N
NEM 61 SDS 46 N
ORE 75 USC 84 H
ORS 67 UCL 78 H
PIT 72 STJ 80 N
SMU 66 TAM 85 N
SOU 84 TES 108 H
STA 71 WSS 77 A
TEX 96 TCU 75 N
UCI 53 CSB 48 N
ALA 83 AUB 55 N
ARK 95 GEO 83 N
BOC 58 GTN 81 N
BOI 84 WEB 72 H
BYU 87 FRE 72 N
CIN 72 MRQ 63 H
CLE 64 DUK 77 N
COL 62 MSO 64 N
CON 97 STJ 77 N
FLO 84 SCA 57 N
FSU 69 UNC 83 N
GET 49 WAK 74 N
HAW 61 NEM 58 N
IDA 66 IDS 73 N
IOS 67 OKS 77 N
JSU 67 TES 70 N
KAN 73 KSU 52 N
KEN 95 MSS 76 N
LBS 73 PAC 87 H
MAR 63 VIR 69 N
MEM 73 STL 62 N
NCC 64 SFL 54 N
NCT 87 SCS 70 N
NEB 105 OKL 88 N
PRO 77 VIL 66 N
RIC 89 TEX 101 N
SET 81 SYR 80 N
SMS 79 TLN 60 N
TAM 89 TET 85 N
UCI 78 UTS 68 N
UNL 80 SJS 69 N
UNR 67 NMS 68 N
VIT 65 VIC 64 N
ALA 52 FLO 68 N
ARI 87 ASU 94 A
ARK 78 KEN 90 N
BOI 85 IDS 81 H
BYU 66 HAW 73 N
CAL 82 WSS 94 A
CIN 68 MEM 47 H
CON 67 PRO 69 N
DUK 61 VIR 66 N
GTN 76 SET 71 N
ILL 77 PUR 87 A
IND 78 WIS 65 H
IOW 83 OSU 74 H
KAN 68 OKS 69 N
LOU 76 VIT 67 N
MIC 93 NOR 97 A
MSO 91 NEB 98 N
MSU 70 PSU 71 A
NCC 64 SMS 68 N
ORE 80 UCL 79 H
ORS 68 USC 69 H
STA 76 WAS 61 A
TEX 87 TAM 82 N
UCI 82 PAC 78 N
UNC 86 WAK 84 N
UNL 64 NMS 82 N
FLO 60 KEN 73 N
GTN 64 PRO 74 N
LOU 69 SMS 61 N
NEB 77 OKS 68 N
UCI 64 NMS 70 N
UNC 73 VIR 66 N