215 IND 72 UCL 87 N
220 BAL 48 PUR 56 A
220 BOI 67 CSU 78 H
220 EVA 57 OKS 86 A
220 GET 93 JAM 69 H
220 KEN 106 WVI 80 H
220 MAN 61 PIT 72 A
220 MOM 47 PRI 58 A
220 TEX 104 WAS 83 H
221 CSU 67 GET 84 A
221 KEN 67 PIT 85 H
221 OKS 76 PUR 48 H
221 PRI 46 TEX 57 A
222 ALB 77 DUQ 87 N
222 AME 73 PAN 60 N
222 AUS 77 CIN 108 A
222 BUT 82 CNO 67 H
222 CAL 91 UNR 73 H
222 CAS 101 IDA 116 A
222 CCS 62 WSS 104 N
222 CEN 105 GRA 103 H
222 CLG 61 YAL 64 A
222 CON 76 HRT 46 H
222 CSB 67 RCH 60 H
222 FLI 69 NCS 80 A
222 FRE 79 CSC 68 H
222 HAR 74 LEH 86 A
222 IDS 98 NEM 112 A
222 LOC 140 MGS 110 H
222 LOM 56 STA 98 A
222 LSU 77 NEL 76 H
222 MAS 94 SIE 59 H
222 MON 78 ORE 39 H
222 MRQ 98 PRA 55 H
222 MSS 73 UTC 85 H
222 NEH 73 PRO 92 A
222 PAC 79 RIC 88 N
222 SDI 60 SDS 57 H
222 SEL 58 TCU 90 N
222 SFL 91 STE 75 H
222 SFN 78 SET 99 A
222 SMF 48 TLN 75 A
222 SMU 63 SWT 59 A
222 STM 74 WEB 71 A
222 SUS 79 SFA 62 A
223 AFU 68 VAL 73 H
223 ALA 76 DAV 59 A
223 ALB 99 IDS 80 N
223 ALC 74 ARL 82 A
223 AME 69 CIN 72 A
223 ARM 56 COR 52 A
223 ARS 60 MDT 61 H
223 AUS 90 PAN 68 N
223 BET 73 GSO 111 A
223 BRA 63 STL 53 A
223 BUF 55 CAN 77 A
223 CCS 87 MGS 71 N
223 CEN 72 TCU 74 H
223 CHA 68 NCC 54 A
223 CHS 82 DET 81 A
223 DUQ 85 NEM 91 A
223 FDU 61 WMI 78 A
223 FLO 76 FAM 66 H
223 GRA 74 SEL 112 N
223 HOF 85 NAV 62 H
223 HOU 79 VIL 49 H
223 HOW 73 LOU 102 A
223 ILS 66 VIC 92 A
223 IOW 101 MDE 48 H
223 JAC 64 PEP 84 H
223 KAN 122 MBC 58 H
223 KSU 103 TSA 65 H
223 LOC 84 WSS 95 H
223 LOI 67 WIS 89 A
223 LOM 82 PAC 90 N
223 LOT 78 WYO 96 A
223 MAI 80 NAR 74 A
223 MAR 83 MSM 53 H
223 MVS 105 ORA 87 H
223 NCG 59 WAK 87 A
223 NEB 91 SAM 42 H
223 NIA 64 STJ 73 A
223 NIO 78 SWL 77 A
223 NOE 72 RHO 102 A
223 NTS 81 TET 75 A
223 RIC 64 STA 68 A
223 RID 62 WAG 65 H
223 SEM 54 WGR 82 A
223 TEA 57 UTA 58 A
223 TES 56 UTE 83 A
224 CIT 58 UNC 97 A
224 CNO 67 SIL 73 A
224 IOS 114 MDE 59 H
224 MOM 72 UVM 65 H
224 RCH 78 SDS 68 A
225 APP 80 GSO 81 H
225 ARK 92 MIN 83 N
225 ASU 71 RIC 77 N
225 AUS 94 DAY 101 A
225 BAY 79 TSA 73 H
225 BET 85 STE 106 A
225 BGU 54 CLS 63 H
225 BOI 60 WYO 78 A
225 CAL 97 MGS 50 H
225 CAN 42 MSO 72 A
225 CAS 72 FRE 92 A
225 CCA 50 SCS 48 A
225 CIN 75 FDU 58 H
225 CIT 57 WAK 97 A
225 CNO 44 EVA 74 A
225 COL 93 TOW 83 H
225 DRE 82 LEH 98 A
225 DSU 81 MSM 78 H
225 DUK 103 ECA 75 H
225 EIL 59 INS 50 H
225 ETS 87 TEN 70 A
225 FUL 93 SFR 84 H
225 ILC 77 NEI 67 H
225 ILL 60 PSU 65 H
225 JSU 55 MIS 69 A
225 LAF 51 UVM 69 H
225 LAM 68 MSU 81 N
225 LBS 49 NCC 72 A
225 LOC 101 LOM 87 H
225 LOI 59 WMI 70 H
225 MCN 91 SEL 87 H
225 NCG 68 NCW 66 H
225 NEB 93 USC 84 H
225 NIC 64 TLN 72 H
225 NIL 68 TET 82 A
225 NMS 101 TES 78 H
225 OKS 89 TNS 58 H
225 PRA 56 TAM 83 A
225 RID 39 WIC 78 A
225 SDI 75 SMU 68 H
225 SEM 71 WIS 82 A
225 TNT 89 VAN 96 A
225 UTC 85 WML 80 H
225 VIR 78 W&M 43 H
226 ALC 84 SFL 104 A
226 ALS 75 SMF 65 H
226 ARL 80 KAN 91 A
226 ARS 69 SWM 70 A
226 ASU 74 LAM 64 N
226 BAY 99 SAM 60 H
226 BOC 99 BRO 67 H
226 BOU 85 HAR 84 H
226 BRA 79 CHS 64 H
226 BUC 97 MBC 83 H
226 BUT 67 NOT 60 A
226 BYU 82 UTS 66 A
226 CCS 107 LIU 103 H
226 CLM 81 MAN 94 A
226 COP 76 WIN 68 H
226 COR 71 SYR 78 A
226 CRE 75 IOS 92 A
226 DET 82 VAL 65 H
226 DUQ 90 ION 81 H
226 EWA 89 POR 103 A
226 FLO 74 HOW 60 H
226 FOR 56 RHO 62 A
226 FSU 100 JAC 91 H
226 GEM 51 MOM 54 H
226 GEO 84 MER 64 H
226 GET 120 TEX 107 N
226 GON 77 WEB 79 A
226 IOW 95 WIL 58 H
226 MAR 115 MDE 60 H
226 MIN 89 PRO 82 N
226 MOH 61 OSU 94 A
226 MON 72 SJS 51 A
226 MSU 75 RIC 67 N
226 NCA 85 WCA 100 A
226 NEH 74 YAL 76 H
226 NEO 58 ORS 79 A
226 NIA 79 SFN 59 H
226 OKL 61 SCA 60 A
226 OKS 74 PIT 63 N
226 PAC 78 UNR 62 H
226 RAD 83 VIC 97 A
226 SFA 86 ORA 80 H
226 STB 59 WAG 60 A
226 TCU 94 TUL 81 H
226 TOL 45 WGR 73 H
227 ALA 105 TNT 85 H
227 ALB 93 MVS 62 H
227 ARK 71 MSU 86 N
227 ASU 37 MIN 69 N
227 BUF 62 PSU 89 A
227 CAS 80 NAR 86 H
227 DEL 103 STE 85 A
227 GET 71 OKS 78 N
227 HOF 97 LEH 87 H
227 HOU 65 UNC 68 H
227 ILS 72 ILC 64 H
227 LAM 76 PRO 87 N
227 LSU 96 MDT 65 H
227 MOR 87 NCG 67 A
227 NEM 56 TET 58 H
227 NMS 87 SUS 80 H
227 PIT 91 TEX 87 N
227 PRA 54 TLN 120 A
227 SAL 75 SMS 81 H
227 SIL 73 WKE 64 A
228 MRQ 76 NIL 71 H
228 TNS 85 ORA 96 A
229 ALB 88 AUB 74 H
229 ARI 84 DAY 68 N
229 ARM 53 CIT 59 N
229 BAY 75 GON 77 N
229 BET 79 FAM 94 N
229 CAL 76 LAS 99 N
229 CAM 74 CFL 82 A
229 CAN 72 RID 76 N
229 CCA 58 EMI 76 N
229 CLS 88 SEM 80 A
229 CNO 71 NAR 74 H
229 CON 79 YAL 55 H
229 CSB 58 SDI 53 A
229 DEL 80 SFN 67 N
229 DEP 92 MEM 89 A
229 DRE 70 STM 64 N
229 FOR 90 SIE 69 A
229 FRE 84 NOE 70 H
229 HAW 71 MOS 55 H
229 IDA 56 NEO 73 N
229 IOS 52 TCU 53 N
229 LOC 116 UNR 120 A
229 MAI 57 MFL 62 N
229 MAS 85 CSC 64 N
229 MIS 87 SWL 96 A
229 MKC 88 NIC 58 N
229 MON 89 SEL 47 H
229 MSS 97 PRA 52 N
229 NCW 57 STJ 75 A
229 PEN 58 VIR 87 A
229 RCH 84 VIT 51 H
229 SFR 81 TEA 113 N
229 SJS 57 UTA 75 H
229 VMI 65 WEB 83 A
230 AFU 44 SMF 51 A
230 AKR 80 MVS 65 H
230 AME 68 MAR 93 A
230 APP 76 ECA 79 A
230 ARI 85 HAW 71 A
230 ARL 60 ARS 65 A
230 ARM 59 VMI 53 N
230 BAY 80 NOE 68 N
230 BGU 71 DET 74 A
230 BOC 77 BRK 53 H
230 BOI 48 PEP 70 A
230 BRA 66 UTC 65 H
230 BUF 55 SFP 84 A
230 BUT 73 IND 97 A
230 CAL 68 VIT 59 N
230 CAM 76 SFN 78 N
230 CAS 94 USC 107 A
230 CCA 77 IDA 83 N
230 CCS 78 STB 82 A
230 CFL 79 DEL 92 H
230 CHS 44 OSU 116 A
230 CIN 82 MOH 62 H
230 CIT 74 WEB 108 A
230 CLE 114 MOR 69 H
230 CLG 65 XAV 94 A
230 CLM 60 NOR 78 A
230 CLS 67 MKC 73 N
230 COL 58 STA 71 A
230 DAR 53 HRT 55 H
230 DAY 84 MOS 89 N
230 DRE 61 STJ 81 A
230 DSU 68 WIC 78 A
230 DUK 118 HAR 65 H
230 EIL 84 NEI 75 A
230 EKY 66 MFL 61 N
230 EMI 60 NEO 76 N
230 ETS 109 ORA 93 H
230 FRE 77 GON 76 H
230 FRF 62 WAK 91 A
230 FUR 85 MER 74 H
230 GEW 66 MOM 51 H
230 GSO 103 TNT 86 H
230 HOF 81 MAN 79 H
230 HOL 65 WMI 78 A
230 HOU 89 NTS 87 H
230 HOW 54 MIN 95 A
230 ILL 95 NEL 70 H
230 ION 76 RHO 81 H
230 JAC 97 LIU 82 H
230 JSU 84 SAL 91 H
230 LAF 49 PRI 72 A
230 LAS 63 RCH 78 A
230 LBS 57 UCL 68 A
230 LIB 90 MDE 65 H
230 LSU 55 UNL 76 A
230 MAS 74 ORS 65 N
230 MGS 60 RAD 95 H
230 MIS 101 PRA 50 N
230 MON 73 TEA 68 H
230 MSO 77 TAM 47 H
230 MSS 86 SWL 77 A
230 MUR 98 SIL 109 H
230 NAV 77 W&M 82 A
230 NCA 68 SYR 83 A
230 NCG 52 UVM 72 A
230 NCS 101 WCA 79 H
230 NCW 81 STM 62 N
230 NEB 106 SUS 101 A
230 NEM 73 NMS 80 H
230 NIC 73 SEM 76 A
230 OHI 72 YOU 62 A
230 OLD 71 SFL 90 H
230 POR 87 WIS 96 H
230 RUT 91 WAG 70 H
230 SAM 70 WYO 85 A
230 SCS 74 WIN 56 A
230 SFR 84 SEL 78 N
230 SJP 67 SCA 81 H
230 SMU 55 VAN 67 H
230 TEN 59 TCU 73 N
230 TES 46 WGR 66 H
230 TET 71 PAN 63 A
230 UCI 79 SDS 64 H
230 UNC 98 TOW 88 H
301 ALA 80 VIR 69 H
301 BRO 71 PRO 69 A
301 BUC 90 GEO 93 A
301 CCA 62 CSC 69 N
301 COR 66 UNC 109 A
301 EKY 48 TCU 55 N
301 EMI 72 ORS 87 N
301 IOS 70 MAI 63 N
301 MAS 68 NEO 56 N
301 MFL 72 TEN 60 N
302 AFU 74 NIC 75 A
302 ALC 102 NTS 98 H
302 ALS 80 ARK 96 N
302 AME 65 PSU 77 H
302 APP 68 NCC 83 H
302 BAY 77 VAL 68 A
302 BOC 123 NEH 78 H
302 CAS 65 CSB 101 A
302 CFL 113 LIU 84 H
302 CHA 55 NCT 71 A
302 CIT 61 NEB 84 A
302 CLE 96 ORA 76 H
302 CON 84 WAK 75 H
302 CSU 56 CRE 62 A
302 DAV 69 W&M 70 A
302 DET 74 MIC 100 H
302 FDU 73 NCG 59 H
302 FLO 80 JAC 77 A
302 FUR 49 SCA 69 A
302 GRA 73 NWL 123 A
302 ILC 78 WKE 80 A
302 ILS 58 LOI 71 A
302 INS 65 PUR 81 H
302 ION 86 OLD 71 H
302 JAM 84 MDE 57 H
302 LOT 99 SEL 75 A
302 MIN 98 YOU 59 H
302 MRS 63 SIE 80 A
302 MSH 61 ROB 85 A
302 MVS 44 TOL 62 A
302 NCS 78 PIT 77 N
302 NOR 83 VAN 81 H
302 PRA 60 RIC 96 H
302 RAD 49 WVI 83 A
302 SEM 85 PAN 56 H
302 SMF 59 XAV 75 A
302 STL 60 USC 76 A
302 UCI 70 COL 73 A
302 WIL 84 WML 98 H
303 AKR 53 KTS 55 A
303 ALA 76 UTC 61 H
303 ARM 37 MOM 64 A
303 ARS 54 HOU 72 A
303 ASU 69 IDS 59 H
303 AUS 78 EVA 98 A
303 BAL 81 MSS 52 H
303 BGU 76 WRI 82 A
303 BRK 80 MGS 66 H
303 BUT 100 FUL 83 H
303 CAL 73 SFR 80 H
303 CIN 91 CLS 56 H
303 COP 66 MAI 69 H
303 DRA 56 IOW 83 A
303 DRE 79 SJP 94 A
303 FAM 61 MSO 86 A
303 FSU 71 SYR 89 N
303 GET 80 VIL 59 N
303 GEW 81 HRT 77 A
303 ILL 78 TNS 56 H
303 IND 78 NOT 46 H
303 LAF 76 YAL 83 H
303 LEH 97 TOW 99 A
303 LOC 96 PAC 80 H
303 LOM 75 MAN 79 H
303 MEM 78 MUR 54 H
303 NMS 71 UTE 78 H
303 PEN 65 TEM 69 H
303 PRI 41 RUT 46 H
303 SMS 83 SWL 65 H
303 SMU 66 WIS 64 A
303 UNR 72 PEP 93 A
303 UTA 71 UTS 62 A
304 ALB 110 PRA 49 H
304 ARK 128 BET 46 H
304 ARL 83 GRA 67 H
304 AUB 86 TAM 83 A
304 BOU 83 LIU 86 A
304 BRO 58 RHO 88 H
304 BUC 97 MSM 67 A
304 CCS 91 FDU 104 H
304 CMI 92 CHS 75 H
304 CNO 67 LBS 76 A
304 CSO 52 FLO 57 A
304 DAR 48 NEH 56 A
304 DEP 100 NEI 77 H
304 EKY 62 WKE 64 H
304 FOR 82 HOF 64 A
304 GEM 64 VIT 76 A
304 GON 60 USC 77 H
304 HAR 75 HOL 100 A
304 HOW 67 NOE 71 H
304 JSU 81 NTS 80 H
304 KEN 90 MAS 69 H
304 MAR 76 PRO 66 N
304 MKC 92 PAN 80 H
304 MON 98 POR 68 H
304 MSU 101 NEB 78 H
304 NCG 79 W&M 73 A
304 NEO 55 OKS 63 A
304 NIA 64 STB 79 A
304 NIL 74 XAV 77 A
304 NOR 79 TLN 83 A
304 OHI 62 OSU 78 A
304 PIT 84 SFP 68 H
304 RAD 69 VMI 79 A
304 RCH 70 VIC 73 A
304 RIC 78 SAM 51 H
304 SDI 47 SFA 70 A
304 TOL 58 VAL 61 A
304 UNC 83 SET 54 A
305 ALC 84 TNS 74 H
305 AME 87 COP 92 A
305 ASU 87 TSA 62 H
305 BRA 41 UTA 65 A
305 BUT 93 ILS 85 H
305 BYU 102 TUL 86 A
305 CCS 54 WIS 80 A
305 CIT 60 CHA 63 H
305 CSB 77 STM 56 H
305 DEL 95 DSU 99 H
305 DET 87 FLI 69 H
305 DUK 91 STJ 81 N
305 FRE 63 ORE 71 A
305 FUL 57 EIL 58 A
305 GTN 66 VIR 76 N
305 IDA 49 WSS 81 A
305 JAM 73 UNL 80 H
305 LOU 84 NOT 81 A
305 MCN 70 MIS 92 A
305 MDT 83 TEN 86 A
305 MOR 90 WML 94 A
305 NCW 71 VAN 90 A
305 ORS 76 WMI 87 A
305 RID 99 WAG 85 A
305 ROB 69 WVI 79 A
305 SCA 68 WIN 56 H
305 SEM 62 SUS 98 A
306 ALA 77 NCS 66 N
306 ALB 83 JSU 62 H
306 ALS 90 NWL 85 N
306 ARM 39 IOW 73 A
306 BAY 73 SEL 58 H
306 BGU 47 LOT 67 N
306 BOI 87 CAS 60 H
306 BUF 54 HRT 71 A
306 CEN 92 SDI 108 N
306 CIN 105 ECA 69 H
306 CLM 63 MRQ 71 A
306 CMI 45 WGR 55 N
306 COL 78 MER 61 H
306 DEP 63 NCC 68 A
306 EKY 78 SYR 84 A
306 EWA 74 STP 79 N
306 FSU 95 SOU 75 H
306 GEO 109 LIU 69 N
306 GRA 87 WCA 112 N
306 HAW 64 ILL 69 A
306 HOF 42 PRI 54 N
306 HOW 64 MFL 55 A
306 IDS 72 SFA 76 N
306 KTS 62 USC 74 N
306 LEH 53 YAL 74 N
306 LOM 98 MSM 94 H
306 MBC 92 TOW 83 H
306 MGS 51 SWM 97 A
306 MOM 68 MUR 67 N
306 MRS 69 SFR 97 A
306 MSH 61 ORA 82 H
306 NAV 73 PEN 81 A
306 NCA 88 STE 91 A
306 NTS 107 TEX 124 A
306 PRA 57 PUR 103 A
306 PSU 61 SFN 51 N
306 SCS 47 WAS 61 N
306 SDS 79 TES 60 N
306 SFL 85 WYO 68 N
306 SJP 87 WRI 77 N
306 UCI 51 HOU 73 H
307 AKR 65 LAM 62 H
307 ALA 74 NCC 79 A
307 ALC 98 NEI 69 H
307 ALS 61 ALB 83 A
307 AME 72 GEW 80 H
307 APP 85 ARS 74 H
307 ARI 87 LSU 67 H
307 ARK 76 MSO 87 H
307 ARL 75 JAC 72 H
307 ARM 44 BGU 59 N
307 ASU 71 NEM 69 A
307 AUS 73 SIL 81 H
307 BAL 86 WCA 59 H
307 BAY 54 PRI 61 H
307 BOC 98 HAR 59 A
307 BOI 63 SFA 55 H
307 BRO 79 HOL 76 H
307 BUC 80 SFP 81 A
307 BUF 51 LEH 72 N
307 BYU 66 JAM 63 A
307 CAL 62 OKS 76 N
307 CAN 60 DUK 96 H
307 CAS 80 IDS 85 N
307 CCA 57 WIS 91 A
307 CCS 77 WML 96 A
307 CEN 124 MGS 91 N
307 CFL 72 UNC 101 A
307 CHS 87 TOL 86 H
307 CLM 59 SFN 62 N
307 CLS 61 MIC 80 H
307 CMI 115 PRA 55 N
307 CNO 48 MON 67 H
307 COL 69 GEO 58 H
307 CON 85 MAI 71 H
307 COP 70 OKL 97 A
307 COR 70 NIA 71 H
307 CRE 85 NEB 90 H
307 CSB 59 LOC 58 A
307 CSO 67 CLE 87 A
307 CSU 56 TET 62 H
307 DAY 74 MSU 83 H
307 DEP 83 NCS 97 N
307 DSU 54 KSU 115 A
307 DUQ 78 TEM 94 A
307 EKY 77 WRI 63 N
307 ETS 87 SMS 76 H
307 EVA 74 SMF 50 H
307 EWA 85 MRS 82 N
307 FDU 43 WAK 66 H
307 FLI 69 VAL 74 A
307 FLO 61 WIC 50 A
307 FRE 86 POR 79 A
307 FRF 66 RCH 74 A
307 GEM 77 NOE 72 A
307 GES 85 TEA 110 A
307 GET 97 UTC 84 H
307 HAW 73 SCS 67 N
307 HOF 57 SEL 70 N
307 HOU 80 KTS 56 N
307 HRT 38 YAL 56 H
307 ILC 59 WMI 84 A
307 ILL 76 WAS 55 H
307 ILS 81 SUS 84 H
307 IND 74 KEN 76 N
307 INS 61 MOH 77 A
307 ION 72 SET 88 A
307 IOS 84 NIO 66 H
307 IOW 84 LOT 65 H
307 JSU 93 NWL 91 N
307 KAN 66 LBS 60 A
307 LAF 75 RID 79 A
307 LAS 65 SIE 68 H
307 LIB 64 VMI 55 A
307 LIU 71 MER 103 N
307 LOM 91 MBC 82 A
307 MAR 101 WVI 91 H
307 MAS 91 XAV 72 H
307 MDT 87 MVS 67 A
307 MOM 87 STE 66 A
307 MOS 70 SEM 67 H
307 MRQ 56 PSU 60 H
307 MSH 91 WYO 86 H
307 MSM 91 TOW 77 N
307 MSS 74 VAN 71 A
307 MUR 105 NCA 81 N
307 NAR 50 STM 57 A
307 NCT 88 NCW 92 H
307 NMS 63 UTE 61 A
307 NTS 76 TES 81 N
307 OLD 83 VIC 98 H
307 OSU 84 ORS 58 H
307 PEP 58 UCL 98 A
307 PRO 77 RHO 74 H
307 PUR 53 WGR 69 H
307 RIC 93 SWT 63 H
307 ROB 75 YOU 64 H
307 SAM 67 TAM 72 A
307 SDI 63 SWM 70 A
307 SDS 58 TEX 85 A
307 SFL 92 ORA 99 N
307 SJP 70 SYR 72 A
307 SJS 57 WSS 81 A
307 SMU 56 TLN 65 H
307 STL 74 SAL 72 H
307 STP 75 SFR 86 A
307 UCI 71 USC 80 H
307 UNL 85 RUT 91 A
307 UNR 72 CSC 68 H
307 UTS 92 WEB 78 A
307 VIT 60 W&M 66 A
308 BOU 70 EMI 64 H
308 DET 100 GES 86 H
308 MAN 79 NAV 75 A
309 ALC 86 ARL 75 H
309 BOC 65 HOF 52 H
309 BUT 96 MER 73 H
309 CFL 63 NCG 66 A
309 CHS 62 MIC 112 A
309 CIT 82 WIN 57 H
309 DAY 92 FOR 82 H
309 DSU 76 GTN 93 A
309 EVA 93 SUS 98 H
309 GON 61 SJS 56 H
309 LAS 79 VIL 75 N
309 MAI 73 WML 87 A
309 NOT 71 VAL 66 A
309 PEN 81 SJP 82 N
309 RAD 72 VIC 71 H
309 SAL 84 SIL 93 A
309 TES 42 WGR 57 A
310 ARK 70 KSU 59 A
310 ARM 36 RCH 59 A
310 BOI 71 SFR 65 H
310 BRA 41 LAM 71 A
310 CAM 53 NCG 51 A
310 CAN 70 STB 76 H
310 CAS 88 IDA 91 H
310 CSO 64 SCS 60 A
310 DEL 73 MOM 63 A
310 DRA 50 MSS 79 A
310 DUQ 93 ROB 82 A
310 EWA 59 WSS 80 H
310 FRF 93 FDU 79 H
310 GEW 71 VIT 73 A
310 HOL 73 PRO 80 A
310 ILL 56 TEM 92 A
310 IND 88 VAN 51 H
310 IOS 96 TEA 82 H
310 IOW 100 NIO 85 A
310 KEN 82 SWT 36 H
310 LOT 71 OKS 77 H
310 LOU 96 MAR 79 H
310 MAS 84 NEH 63 H
310 NEM 94 TAM 72 A
310 OKL 106 TEX 91 H
310 SIE 59 WMI 63 H
310 UTA 72 UTS 74 H
311 AKR 59 MIN 86 A
311 AME 80 DEP 106 A
311 BGU 81 WKE 74 H
311 BOC 78 NOT 54 H
311 BRK 71 WAG 90 A
311 BUF 46 WVI 91 A
311 BUT 83 VAL 80 A
311 COL 58 WYO 60 H
311 COP 84 MBC 74 A
311 FRE 94 UNR 78 H
311 GEM 82 VIC 90 H
311 HOF 43 ION 57 A
311 KTS 65 XAV 73 A
311 LBS 71 PAN 60 H
311 LIU 79 STP 78 A
311 MKC 64 SWM 77 A
311 NEB 86 WIS 67 H
311 PAC 61 TCU 66 A
311 RUT 72 SET 77 H
312 DAY 47 MOH 59 H
312 EMI 77 MIC 91 A
312 FUL 69 PEP 79 H
312 GON 79 IDS 70 A
312 HOL 73 MAS 85 H
312 HRT 58 SIE 76 A
312 KEN 101 MOR 84 N
312 MOS 75 WML 77 A
312 NEI 83 WRI 82 A
312 OHI 78 ROB 67 H
313 ARS 83 NIC 57 H
313 BOI 66 CNO 45 H
313 BOU 47 IND 88 A
313 BUF 72 YOU 76 A
313 BYU 93 UTS 77 H
313 CAM 62 WAG 59 N
313 CAN 75 WIL 76 N
313 CCS 58 DAR 78 A
313 HAW 78 STM 62 H
313 MCN 68 PAN 53 N
313 NEL 61 ORE 59 N
313 NIA 68 WMI 86 A
313 PRI 64 ORA 55 N
313 SAM 75 WIS 98 A
313 SCS 79 SOU 74 N
314 ALA 105 OLD 67 H
314 ALB 86 MIN 80 H
314 ALC 75 IDA 87 A
314 ALS 81 KSU 99 A
314 AME 64 VIL 78 A
314 ARS 68 SCS 56 H
314 ASU 68 KEN 94 A
314 AUB 93 SMS 78 H
314 AUS 67 WKE 86 A
314 BAY 67 SWT 55 A
314 BGU 48 PSU 51 A
314 BRK 69 SFN 73 H
314 BUF 63 CAN 77 N
314 BUT 80 INS 65 H
314 BYU 65 PRI 59 H
314 CAM 74 DAR 90 A
314 CCS 55 WAG 74 N
314 CEN 89 LOT 111 A
314 CHA 75 TNT 59 H
314 CLE 85 TNS 60 H
314 CLS 74 EMI 60 A
314 CMI 52 IND 99 A
314 CNO 58 UTA 75 A
314 CON 94 TEX 77 A
314 CSC 59 STA 75 H
314 CSO 46 TUL 91 A
314 CSU 66 EKY 80 A
314 DAY 107 MSM 81 H
314 DEP 75 KAN 104 A
314 DET 75 MSU 91 A
314 DRA 69 LAM 67 A
314 DUK 88 MIC 85 A
314 ETS 86 NEL 77 N
314 EVA 99 SIL 98 H
314 FDU 64 MAI 51 H
314 FOR 73 ION 74 H
314 FUL 98 POR 94 A
314 FUR 80 GSO 77 A
314 GEM 66 LOU 85 A
314 GES 72 GET 90 A
314 GEW 77 MAS 65 H
314 HAW 85 MCN 65 H
314 HOU 75 ILC 66 A
314 HOW 53 OSU 114 A
314 IDS 63 ILS 95 A
314 IOW 84 IOS 98 A
314 JAC 74 MSS 77 A
314 JAM 108 SAL 85 H
314 KTS 76 VAL 45 H
314 LBS 70 SFA 62 A
314 LIB 89 MDE 64 A
314 LOI 105 MGS 55 H
314 LOM 78 MBC 76 H
314 MAN 50 STJ 86 N
314 MDT 74 MUR 98 A
314 MEM 64 TEN 65 H
314 MER 73 UTC 69 H
314 MOH 73 XAV 58 H
314 MOM 71 NEH 54 A
314 MON 89 PEP 88 A
314 MOS 87 STL 78 A
314 MSH 64 OHI 75 A
314 MSO 90 UNL 78 H
314 MVS 68 MKC 84 A
314 NIC 86 SOU 74 N
314 NIO 76 SWL 71 H
314 NOE 66 NOR 93 A
314 OKS 82 WIC 54 H
314 ORS 72 SWM 63 H
314 PAC 68 SFR 82 A
314 PIT 85 WVI 86 A
314 SDI 62 SJS 54 A
314 SDS 64 UCL 84 H
314 STM 67 PAN 62 N
314 STP 44 SET 66 A
314 SUS 102 WEB 89 H
314 SYR 89 TCU 72 H
314 UTS 109 ORA 97 N
314 WIL 65 YOU 59 A
315 ARI 66 NEM 54 A
315 BOC 94 HOL 84 H
315 CAS 35 MRQ 79 A
315 ETS 83 ORE 98 N
315 EWA 67 GON 74 A
315 FLO 71 SFL 73 H
315 GEO 62 PUR 65 A
316 ALC 81 WSS 119 A
316 BRA 53 CRE 55 H
316 BRK 101 LIU 74 H
316 CEN 107 GRA 110 A
316 CFL 102 FLI 85 H
316 CIN 65 MKC 61 A
316 CLE 87 FUR 83 N
316 CMI 70 MIC 86 A
316 COP 76 YOU 59 H
316 EIL 70 NOE 66 H
316 EKY 68 MSS 87 H
316 FSU 86 UNC 74 A
316 HOW 62 TOL 80 A
316 IDS 60 NOR 84 A
316 MEM 105 SWL 97 H
316 MON 65 SUS 74 A
316 NCG 62 UTC 64 H
316 NCT 59 NCC 90 A
316 UCI 84 LOC 95 A
316 WEB 115 ORA 80 H
317 ALB 90 TUL 75 H
317 ARS 64 MIS 62 N
317 AUB 82 UNL 85 A
317 BAL 61 INS 59 A
317 CSU 54 OHI 70 A
317 DAR 56 HAR 53 A
317 DET 66 MIN 68 A
317 FAM 72 SOU 88 A
317 ILC 51 MSU 75 A
317 JAC 87 UNC 98 H
317 LSU 101 SEL 64 H
317 MRQ 87 MVS 62 H
317 NTS 98 SAL 105 A
317 PUR 101 STE 75 H
317 SMS 95 TNT 80 H
317 SMU 66 W&M 55 H
317 STL 66 SIL 91 A
318 ALA 107 CIT 67 H
318 APP 72 NCW 75 A
318 ARI 127 NAR 81 H
318 BOI 54 STM 50 H
318 CFL 89 LAM 95 A
318 CLS 76 CRE 68 H
318 CSB 75 OSU 82 H
318 DEP 90 NIL 77 H
318 DRE 65 PSU 80 H
318 ECA 58 TEN 93 A
318 GEO 66 GET 65 N
318 JAM 118 MSM 68 H
318 JSU 74 MKC 86 A
318 LIB 64 VIT 93 A
318 LIU 60 RID 79 A
318 NCS 47 PRI 50 H
318 NEO 54 VIR 52 H
318 ORS 112 ORA 87 H
318 VMI 43 WAK 74 A
319 ALC 67 MIS 111 A
319 BET 93 JAC 110 A
319 BYU 104 MCN 64 H
319 CCA 57 EVA 80 A
319 CLG 46 MAN 71 A
319 GES 79 MER 78 A
319 GRA 61 RIC 101 A
319 LOU 90 MOR 76 H
319 MEM 65 MIN 62 H
319 MSH 65 PIT 89 H
319 MUR 89 WKE 93 A
319 NIC 52 SWL 53 A
319 NMS 76 TET 68 A
319 SEM 70 PAN 68 A
319 UCI 51 LOI 84 A
319 UNR 117 NWL 88 H
320 AKR 54 DET 55 N
320 ALB 66 SWT 49 H
320 ALS 65 SFA 67 N
320 CAS 63 NCG 72 H
320 DSU 68 EWA 102 N
320 FAM 90 SDS 94 A
320 FSU 88 SFL 92 A
320 GEW 58 SCA 69 N
320 GSO 79 PEP 73 N
320 HAR 63 UVM 74 H
320 HAW 88 IDS 76 H
320 LOC 80 UCL 106 A
320 MDT 71 SAL 76 N
320 MFL 60 SMU 69 H
320 MON 60 WAS 55 H
320 NEB 91 TAM 68 H
320 ORE 105 ORA 73 H
321 AFU 72 KTS 64 H
321 AKR 87 IDS 93 N
321 ALA 87 SMS 64 N
321 ALB 87 GSO 69 H
321 ALS 89 WRI 95 A
321 APP 57 ASU 88 A
321 ARI 59 ARK 65 A
321 ARL 79 ARS 82 H
321 ARM 51 MAN 69 H
321 AUB 87 SAL 107 N
321 AUS 89 ETS 85 H
321 BAL 67 VAL 46 H
321 BAY 67 DEP 82 H
321 BET 53 MRQ 89 A
321 BRA 57 UCI 61 H
321 BRK 65 CLG 67 H
321 BUF 71 MRS 67 A
321 BUT 70 PUR 76 H
321 BYU 81 WEB 68 H
321 CAL 75 HOU 81 H
321 CCA 52 MON 74 A
321 CFL 95 GES 94 H
321 CHA 79 WCA 70 A
321 CHS 53 WGR 72 A
321 CIN 89 MSU 90 A
321 COL 90 NAR 66 H
321 COP 88 JAM 100 A
321 DAY 64 VAN 84 A
321 DET 83 HAW 81 A
321 DRE 73 SFP 83 H
321 DSU 67 TAM 69 N
321 DUQ 108 XAV 104 A
321 EMI 59 UNL 79 N
321 EVA 87 MUR 80 A
321 EWA 67 NEB 102 A
321 FAM 65 GEW 71 N
321 FDU 59 WMI 67 H
321 FLO 69 FLI 44 A
321 FOR 75 SJP 87 H
321 FRE 83 ORS 72 H
321 FRF 66 MOH 75 H
321 FUL 82 CNO 61 H
321 FUR 90 SCS 59 H
321 GEM 89 LIB 100 H
321 GEO 70 PSU 54 N
321 GET 81 KEN 80 N
321 GTN 79 MDE 37 H
321 HOF 71 SFN 53 A
321 HOW 57 WIS 64 A
321 HRT 68 RHO 75 H
321 ILL 84 MBC 71 H
321 ILS 61 SWM 51 A
321 IND 82 STJ 77 A
321 INS 57 SIL 74 A
321 ION 100 NCS 86 H
321 JSU 76 MSO 99 A
321 KSU 75 LAM 116 A
321 LAF 58 SYR 87 A
321 LAS 46 PRI 47 H
321 LIU 72 RUT 86 A
321 LOI 88 NOR 73 H
321 LOT 92 SEL 69 H
321 LSU 92 LOU 93 H
321 MAR 83 TOW 76 H
321 MER 56 TLN 82 A
321 MGS 81 OKL 144 A
321 MIC 87 RIC 70 H
321 MKC 55 PAN 56 A
321 MOS 103 SUS 91 H
321 MSS 90 TNT 84 A
321 NCT 85 STL 81 A
321 NCW 90 STE 87 A
321 NEM 107 TNS 59 H
321 NIA 71 NOE 75 H
321 NIC 69 NEI 68 A
321 OSU 77 USC 79 A
321 PAC 61 STM 69 A
321 PEP 59 SWT 37 N
321 PRO 74 UVM 67 H
321 RAD 70 YOU 75 A
321 RCH 60 WAK 74 H
321 SDS 69 SCA 71 H
321 SJS 61 CSC 60 A
321 STA 74 VIR 60 H
321 STB 83 WAG 84 H
321 TEN 92 VIC 78 A
321 TES 72 TSA 99 A
321 UNR 87 SFR 83 H
321 UTA 58 WIC 36 A
321 VIT 65 WVI 66 H
322 CNO 59 SDI 80 A
322 CRE 60 SIE 71 H
322 CSB 77 TEX 90 A
322 GON 80 IDA 62 H
322 HOL 87 STP 83 A
322 NIO 55 WYO 60 H
322 POR 79 W&M 67 N
323 ARK 74 TUL 64 A
323 ASU 62 MFL 57 H
323 BAL 72 BUT 78 H
323 BET 78 WKE 105 A
323 BOI 80 SJS 68 A
323 BRK 74 DEL 92 H
323 CAN 85 NIA 81 H
323 CAS 63 WSS 97 A
323 CHS 80 ILC 96 A
323 COL 101 TSA 86 H
323 CON 89 FRF 59 H
323 COR 47 PIT 86 A
323 DAR 54 PRO 81 A
323 ETS 110 JAM 90 H
323 FDU 46 SET 72 A
323 FRE 82 SFR 91 A
323 FSU 76 ROB 60 H
323 FUL 80 UCL 86 A
323 IDS 97 NIL 92 H
323 ILL 44 MSO 61 N
323 JAC 53 WAS 63 A
323 JSU 73 MEM 87 A
323 KEN 73 OHI 63 N
323 LAM 75 UNL 100 A
323 MAR 83 RID 69 H
323 MIN 92 WEB 52 H
323 MRQ 75 SAM 44 H
323 NCG 49 STM 71 A
323 NEO 95 TES 80 H
323 OLD 83 WVI 82 H
323 PUR 53 SWM 44 H
323 SMS 67 UTC 72 A
323 SOU 94 TLN 97 A
327 AFU 68 BOI 77 A
327 ALA 71 BRA 62 N
327 ALB 73 CSC 62 A
327 APP 76 OHI 92 N
327 ASU 78 BRO 71 H
327 AUS 71 MSU 82 A
327 BOC 80 WVI 95 N
327 BOU 75 WYO 81 A
327 BUC 57 NEM 70 A
327 BUT 92 IOW 114 N
327 CCA 67 TCU 93 N
327 CCS 58 CON 112 A
327 CRE 57 NOR 76 N
327 DRE 59 GES 75 N
327 DSU 73 NMS 109 A
327 ETS 82 XAV 79 A
327 FOR 53 STJ 70 A
327 FRE 63 VIL 71 N
327 FRF 59 IOS 92 N
327 FUR 71 GEM 59 N
327 GEW 71 PSU 57 N
327 GON 70 MAI 55 H
327 HAR 63 MAS 98 N
327 HAW 95 NAV 88 H
327 HOF 57 WMI 58 N
327 IDA 70 NCT 81 N
327 ILS 51 MOH 63 N
327 IND 86 TET 69 N
327 INS 71 KTS 57 N
327 JAM 47 NEO 67 A
327 KAN 109 SMS 76 N
327 KSU 65 TEM 68 N
327 LAS 80 ORS 92 N
327 LOT 65 SAL 64 A
327 MDE 69 MSM 88 A
327 MEM 77 SJP 60 N
327 MIN 89 ORE 64 N
327 MIS 65 PIT 67 N
327 MOR 99 OKL 118 N
327 MOS 67 WML 70 H
327 MSH 55 MFL 70 N
327 NEI 77 SFL 96 A
327 RHO 66 TOL 55 A
327 SIE 72 STA 94 N
327 UVM 64 YAL 68 N
327 WSS 73 WIS 51 N
328 AFU 70 HOF 75 N
328 ALA 78 VIL 76 N
328 ALB 88 WVI 84 N
328 ALS 74 PRO 91 N
328 APP 90 BOU 84 N
328 ARI 83 EVA 76 H
328 ARK 89 JSU 66 N
328 ARL 54 PAN 55 A
328 ASU 81 NOR 62 H
328 AUB 104 EKY 92 N
328 AUS 89 SIE 93 N
328 BAL 83 CAS 60 A
328 BET 54 GTN 98 H
328 BOC 62 CSC 45 A
328 BOI 80 WMI 64 H
328 BRA 53 FRE 74 N
328 BRK 72 BUF 59 A
328 BRO 80 CRE 79 N
328 BUC 79 ILS 61 N
328 BUT 93 NEI 60 N
328 BYU 83 MIC 86 N
328 CAL 93 SJS 87 A
328 CCA 73 MOR 87 N
328 CCS 100 GEM 89 N
328 CHA 83 TEA 70 H
328 CHS 100 NIL 106 A
328 CLE 87 TEX 95 N
328 CLS 75 SFP 58 A
328 CNO 78 EWA 72 H
328 COL 75 CSU 57 A
328 CON 87 FUR 68 H
328 DAY 83 STL 72 A
328 DRE 87 MDE 56 N
328 FAM 59 SET 100 H
328 FOR 77 SJP 66 N
328 FRF 74 HAR 60 N
328 FUL 70 DRA 58 H
328 GEO 105 TNT 90 H
328 GES 92 MSM 97 A
328 GET 97 MER 67 H
328 GEW 78 MFL 64 N
328 GON 70 YAL 59 H
328 HAW 61 WSS 63 H
328 HRT 65 STP 73 H
328 IDA 52 TOL 60 A
328 IND 94 INS 44 N
328 ION 85 JAC 88 A
328 IOS 53 MAS 73 N
328 IOW 78 SFL 85 A
328 JAM 75 MIS 67 N
328 KAN 97 TEM 73 N
328 KEN 103 LOU 89 H
328 KSU 79 SMS 68 N
328 KTS 63 TET 73 N
328 LAS 105 ORE 75 N
328 LEH 79 SDI 91 A
328 LOI 87 PUR 79 H
328 LSU 159 NAR 86 H
328 MAI 67 UVM 61 N
328 MAN 66 STM 50 A
328 MAR 79 RUT 95 N
328 MCN 79 SWL 94 H
328 MEM 54 STJ 75 A
328 MIN 80 ORS 92 N
328 MOH 55 NEM 63 A
328 MOM 60 RIC 59 H
328 MSH 64 PSU 78 N
328 MSO 92 MUR 52 H
328 MSU 72 STA 62 H
328 NAV 58 WIS 93 N
328 NCT 59 RHO 73 N
328 NEO 78 PIT 77 H
328 NIO 56 UTE 90 A
328 OHI 65 WYO 70 A
328 OKL 78 TCU 73 N
328 OLD 67 VIR 83 N
328 RCH 72 VIC 71 A
328 ROB 77 USC 92 A
328 SCA 98 SOU 69 H
328 SDS 82 SUS 104 A
328 SIL 66 WIC 64 A
328 SMU 85 TOW 66 H
328 SWT 73 TAM 71 A
328 TNS 73 YOU 81 A
328 UCI 64 LAF 56 H
328 UCL 113 ORA 62 H
328 UNR 72 UNL 93 A
328 UTA 59 WEB 75 A
329 ALA 71 WSS 68 N
329 ALC 88 CFL 96 A
329 AME 70 OSU 96 A
329 ARI 103 RUT 80 H
329 AUB 75 UTC 87 A
329 BRA 53 NAV 65 N
329 CLE 63 NIO 60 N
329 CLG 48 MRS 44 A
329 DAR 55 NIA 72 N
329 DUQ 73 FSU 88 A
329 EVA 75 MAR 64 N
329 FLO 57 VIT 79 N
329 FRE 71 WIS 68 N
329 HAW 86 VIL 79 H
329 HOL 88 PEN 86 N
329 NCC 83 W&M 75 N
329 NEH 67 VAN 100 A
329 OKS 82 TUL 76 A
329 OLD 67 VIC 66 A
329 RCH 80 VIR 74 N
329 TEX 88 UTE 92 A
330 AKR 82 TNS 71 H
330 APP 73 MOS 87 A
330 ARK 101 SAL 82 A
330 ARL 85 SEM 77 H
330 ARM 47 STP 60 H
330 BAY 80 NTS 66 H
330 BRO 59 NEO 60 A
330 BYU 79 FLO 73 N
330 CAL 82 MAN 56 H
330 CAN 62 SFP 63 A
330 CAS 60 DRA 58 H
330 CCS 63 PRO 75 A
330 CHS 98 WIL 100 A
330 CLG 79 NIA 78 N
330 COR 74 WIN 52 H
330 CSU 81 IDS 77 H
330 DAR 50 MRS 48 A
330 DAV 56 SCA 84 A
330 DAY 84 VMI 56 H
330 DET 81 EMI 89 A
330 DUK 97 W&M 91 H
330 EIL 56 MSO 83 A
330 EWA 77 NEL 81 H
330 FLI 93 SWL 104 A
330 FRF 77 RIC 78 H
330 FUL 67 HOU 83 A
330 FUR 74 TEN 92 A
330 GET 98 STB 60 H
330 GSO 90 TNT 92 A
330 HOL 72 VAN 76 A
330 HOW 74 TOW 69 H
330 ILL 94 ILC 87 A
330 ION 105 STE 102 A
330 JSU 72 LOT 76 A
330 LAF 63 PEP 76 A
330 LAM 126 SAM 57 H
330 LBS 84 ROB 81 H
330 LEH 97 LOC 106 A
330 LSU 123 NIC 61 H
330 MIC 63 VIT 51 N
330 MKC 85 TAM 79 A
330 MRQ 93 MBC 63 H
330 MSS 72 SMF 48 H
330 MVS 95 OKL 117 N
330 NCG 81 WCA 79 H
330 NCS 82 WKE 84 N
330 NEB 76 WGR 68 H
330 NEH 55 PEN 93 N
330 NIL 74 XAV 84 H
330 SFA 51 ORA 71 A
330 SFR 66 TCU 96 A
330 SMU 60 TSA 80 A
330 STL 76 CSC 81 A
330 SYR 88 WIC 63 H
330 UCI 77 TLN 96 H
330 UNL 88 SDS 72 H
330 UTA 70 WML 54 H
330 UTS 84 WEB 72 H
330 WRI 95 YOU 81 A
331 ARS 63 MUR 59 H
331 CFL 81 RAD 76 H
331 CIN 80 SFL 60 H
331 FOR 48 SWM 61 A
331 LAM 91 OKL 101 H
331 LOI 65 MAI 55 A
331 MVS 75 SAM 80 N
402 ALB 90 SOU 72 H
402 ALS 105 TNS 81 H
402 ARI 82 NEO 64 H
402 ARM 42 BOU 44 A
402 BOC 90 SYR 100 H
402 BOI 59 NAR 64 A
402 BRK 95 CCS 69 H
402 BUC 86 DEL 68 A
402 CAL 92 CLM 64 H
402 CAM 67 ECA 105 A
402 CAS 89 ORS 104 A
402 CFL 71 GES 80 A
402 CHS 55 MRQ 92 A
402 CLS 52 KTS 49 H
402 COL 60 WGR 69 A
402 CON 85 MFL 62 H
402 COP 86 SCS 74 H
402 CRE 61 EIL 60 H
402 CSB 60 PAC 53 H
402 CSU 40 DRA 58 A
402 DEP 56 SFR 71 H
402 DUK 68 VIR 62 A
402 DUQ 66 RUT 82 A
402 EKY 77 HOW 62 H
402 FLO 73 TAM 46 H
402 FSU 107 NCA 54 H
402 FUL 74 UNL 86 H
402 GEM 58 CSC 65 A
402 GET 82 RCH 75 H
402 HOU 56 LOU 60 A
402 IDA 70 UNR 88 A
402 IDS 87 MOS 90 A
402 ION 69 MAN 84 H
402 JAC 95 SAL 113 A
402 KAN 79 PEP 73 H
402 KEN 91 NOT 70 H
402 KSU 71 WYO 65 A
402 LBS 68 SJS 65 H
402 LOC 84 MRS 80 A
402 LOM 66 SIE 82 A
402 MBC 82 SFP 63 H
402 MCN 58 NEL 64 H
402 MDT 100 ORA 78 H
402 MER 63 STB 73 H
402 MOM 92 NOE 55 H
402 MON 62 WEB 60 H
402 NAV 76 SDI 93 A
402 NEB 57 TOL 52 A
402 NIA 69 RID 44 H
402 NIC 81 NWL 79 H
402 NIL 77 VAL 66 H
402 NTS 71 SWT 64 H
402 OHI 87 WRI 71 A
402 OSU 73 PSU 63 H
402 PIT 77 SET 68 H
402 RAD 66 STE 57 A
402 RHO 74 TEM 62 A
402 SDS 62 YAL 69 H
402 SEL 70 TUL 97 A
402 STJ 79 VIL 69 A
402 SUS 71 STA 89 A
402 TEA 83 TSA 78 H
402 UCI 71 NMS 75 H
402 UNC 78 PUR 50 H
403 CAN 86 FRF 81 H
403 CNO 72 STM 74 A
403 JAM 80 ORS 68 A
403 LSU 84 TEX 83 N
403 NEM 60 UTA 54 H
403 UTE 55 WAS 50 A
404 AFU 59 POR 84 A
404 AKR 82 NIL 69 H
404 ALA 78 MSS 64 A
404 ALB 63 MEM 67 H
404 ALC 82 GRA 79 A
404 ALS 108 PRA 63 H
404 AME 82 SJP 96 A
404 ARK 110 AUB 92 H
404 ARL 83 LAM 73 H
404 ARM 60 MRS 67 A
404 ARS 64 SMS 54 H
404 ASU 59 SDI 56 H
404 AUS 76 SEM 79 A
404 BAY 59 SAL 88 H
404 BET 78 DSU 84 A
404 BOC 64 SET 67 H
404 BOI 68 UNR 74 A
404 BRA 49 INS 59 H
404 BUC 98 COR 96 H
404 BUF 63 RID 84 H
404 BYU 95 TNT 68 H
404 CAS 59 STM 98 A
404 CCA 61 NCC 76 A
404 CCS 63 ROB 81 H
404 CEN 76 IOW 121 A
404 CFL 71 NCG 57 H
404 CHA 63 NCW 53 H
404 CIN 60 IND 81 H
404 CLE 58 WAK 73 H
404 CLG 58 UVM 59 A
404 CLM 74 SFR 85 A
404 CLS 56 WGR 67 H
404 CMI 85 LOT 104 A
404 CNO 59 STA 80 A
404 COL 64 UNC 85 A
404 CON 70 ILL 66 A
404 CRE 49 ILS 56 H
404 CSB 77 SJS 70 H
404 DAV 63 NCS 83 A
404 DAY 72 EVA 70 H
404 DEL 78 RUT 101 A
404 DRA 55 SIL 70 A
404 DRE 67 LAF 46 H
404 EIL 68 NEB 81 A
404 EMI 80 RHO 91 A
404 ETS 83 ORA 85 A
404 EWA 49 GON 67 H
404 FAM 80 MDE 79 A
404 FLI 61 MAI 68 H
404 FOR 66 MAN 67 H
404 FRE 83 UTS 88 H
404 FSU 68 VIR 77 H
404 GEO 80 UCL 87 A
404 GES 73 LOI 94 A
404 GTN 73 VIL 75 H
404 HOF 68 WAG 65 H
404 HOL 115 MSM 82 H
404 HOW 68 NCT 59 H
404 IDA 84 NAR 80 A
404 IDS 74 MON 87 A
404 ILC 92 WRI 69 H
404 ION 88 LAS 120 A
404 IOS 76 MIN 73 A
404 JAC 66 SWL 96 H
404 JSU 67 TES 76 H
404 KAN 79 SMU 67 A
404 KEN 80 SCA 63 A
404 LBS 86 PAC 78 H
404 LEH 65 W&M 82 A
404 LOM 46 PRI 47 H
404 LOU 83 TLN 87 H
404 MAS 86 OKL 73 N
404 MCN 92 NWL 101 H
404 MFL 69 STJ 83 A
404 MGS 90 SCS 86 H
404 MIS 84 STE 64 H
404 MKC 82 WML 74 H
404 MOS 60 WEB 81 H
404 MRQ 63 WIS 81 A
404 MSO 79 ORE 58 A
404 MVS 97 SOU 81 H
404 NEH 59 XAV 91 H
404 NEI 92 WIL 90 H
404 NEO 56 PAN 49 H
404 NIC 74 NEL 83 H
404 NIO 83 TUL 68 A
404 NOE 47 VIC 57 H
404 NTS 57 TSA 67 H
404 OLD 62 VIT 78 A
404 PRO 66 SYR 79 A
404 PUR 64 WMI 48 H
404 SAM 45 SFA 72 H
404 SFL 78 TCU 67 H
404 STL 59 SWM 66 H
404 STP 71 WIC 68 A
404 SWT 70 TEA 96 A
404 TEM 63 WVI 62 A
404 TEN 91 VAN 75 H
404 TOW 67 YOU 52 A
404 UCI 57 UNL 71 H
405 ARI 79 CSC 60 H
405 CAN 90 SIE 95 A
405 DEP 125 LOC 93 H
405 FDU 62 SFP 60 H
405 FRF 62 NIA 67 A
405 GET 92 MAR 67 H
405 GEW 87 STB 76 A
405 HRT 76 POR 87 H
405 LIU 73 SFN 83 A
405 TET 62 UTE 68 A
406 AKR 60 WGR 62 H
406 ALC 66 MVS 92 A
406 ALS 88 TES 76 H
406 APP 77 GSO 88 A
406 BET 77 MDE 73 A
406 BOU 55 HOF 59 A
406 BUT 86 GES 82 H
406 CHA 67 TEA 64 A
406 CHS 97 NEI 96 H
406 CIN 79 MDT 70 H
406 CLG 83 HAR 70 A
406 CLS 77 NIL 82 H
406 COP 59 WIN 62 A
406 CSO 80 LIB 75 H
406 CSU 71 PAN 56 H
406 DAR 55 HOL 72 H
406 DAY 61 ECA 49 H
406 DRA 51 NIO 56 H
406 DRE 71 NAV 84 A
406 DSU 83 FAM 80 H
406 DUK 86 FSU 70 H
406 DUQ 69 PIT 93 H
406 FOR 57 RIC 74 A
406 GRA 90 SOU 113 H
406 GTN 70 PRO 63 A
406 HOW 64 SCS 61 H
406 ILC 74 VAL 45 A
406 JAC 82 LAM 93 H
406 JSU 83 PRA 60 H
406 KSU 34 OKS 72 A
406 LOM 64 RCH 68 A
406 MGS 67 NCT 98 H
406 MIS 86 ORA 73 H
406 MKC 77 WIL 46 H
406 MUR 75 TEX 93 A
406 NCC 99 NCW 89 A
406 NCG 61 UTC 80 A
406 NEM 63 NMS 68 A
406 NOT 64 USC 58 A
406 RUT 61 TEM 75 H
406 SEM 71 WML 83 H
406 SMF 45 WAK 74 A
406 STL 73 SIL 71 H
406 TEN 77 TOW 70 H
407 ARM 43 W&M 49 H
407 BRO 85 LEH 95 A
407 CAN 64 STP 66 A
407 CCS 68 TLN 95 A
407 COL 71 SDI 63 H
407 CON 85 STJ 76 H
407 COR 65 UVM 78 A
407 CRE 60 INS 63 H
407 DEL 103 MBC 101 A
407 EIL 65 WRI 72 A
407 ETS 63 SMS 79 A
407 FDU 57 ROB 61 H
407 FLI 52 SFL 73 H
407 GEO 66 KEN 78 A
407 ILS 69 SWM 55 H
407 IOS 92 LOI 69 H
407 MFL 52 SET 64 A
407 MOM 74 MSM 63 H
407 MRS 79 SFP 63 H
407 MSU 46 OSU 62 A
407 NOE 64 SIE 70 H
408 ALA 65 ARK 63 H
408 ALB 75 DEP 69 H
408 ALC 74 NEI 67 A
408 AUB 70 LSU 87 H
408 AUS 66 VAN 83 A
408 BAL 54 KTS 73 A
408 BGU 65 OHI 68 H
408 BOC 74 VIL 83 A
408 BRK 65 YAL 73 H
408 BUC 70 FRF 77 H
408 BUT 91 DET 82 A
408 CCA 79 DAV 62 H
408 CFL 60 NEO 76 A
408 CIN 62 TEN 51 A
408 CLM 66 HOF 80 H
408 COP 80 NCT 82 A
408 CSO 60 NCA 53 A
408 DAR 54 POR 60 H
408 DAY 60 MRQ 57 H
408 DRE 57 RUT 80 A
408 DUK 83 MAR 66 A
408 EKY 86 MOR 63 H
408 EMI 68 WMI 64 H
408 FLO 53 SCA 52 H
408 GEM 89 TOW 75 H
408 GET 80 NCS 63 A
408 ILL 74 PUR 72 H
408 ION 51 PRI 68 A
408 JAM 82 PSU 69 H
408 KAN 81 WIC 51 A
408 MAI 56 RID 53 A
408 MAS 75 WVI 76 H
408 MEM 89 MSO 78 H
408 MIS 86 SEL 82 A
408 MOH 69 TOL 39 A
408 NCC 62 VIT 53 H
408 NCG 65 WCA 55 A
408 NOR 67 WIS 69 A
408 PIT 83 SYR 74 H
408 RAD 78 WKE 81 H
408 RCH 76 VMI 59 H
408 SMU 69 TET 80 A
408 TAM 71 TCU 83 A
408 VIR 59 WAK 53 H
409 AFU 64 CSU 66 H
409 ARI 107 USC 68 H
409 ARL 71 LOT 94 A
409 ARS 49 SWL 65 A
409 ASU 62 UCL 83 H
409 BAY 69 RIC 76 A
409 BRA 41 DRA 51 A
409 BRO 80 LAF 68 A
409 BYU 69 UTE 89 A
409 CAL 57 ORE 67 A
409 CAM 71 LIB 73 H
409 CAS 110 WML 106 H
409 CEN 77 NWL 112 H
409 CLE 69 UNC 103 A
409 CLG 71 SFN 79 A
409 CSB 63 NMS 72 A
409 EWA 48 MOS 50 H
409 FUL 83 FRE 88 A
409 GES 80 MER 70 H
409 GSO 83 SMF 65 A
409 HOU 75 TEX 86 A
409 IDS 109 NAR 82 H
409 IND 96 MIN 50 H
409 IOW 77 MIC 80 H
409 LAM 91 SAL 99 H
409 LAS 79 NOT 87 H
409 LBS 63 UNL 88 A
409 LOM 76 SIE 68 H
409 LOU 57 VIC 66 A
409 MCN 68 TSA 84 A
409 MRS 63 ROB 70 H
409 MSM 74 WAG 82 A
409 NEH 71 UVM 65 A
409 NIC 62 SWT 58 A
409 NTS 64 SFA 80 A
409 ORS 64 STA 67 H
409 RHO 93 STB 64 A
409 SAM 76 TEA 88 H
409 SDS 72 WYO 85 H
409 UCI 63 UTS 81 A
409 UNR 92 WEB 78 A
410 BOU 62 GEW 77 A
410 SJP 60 TEM 55 H
411 AFU 63 NEM 78 A
411 ALA 82 NEI 56 H
411 ALB 54 MRQ 66 A
411 ALS 88 ALC 79 A
411 AME 66 W&M 70 A
411 APP 72 CIT 80 A
411 ARI 87 UCL 89 H
411 ARK 101 LSU 90 A
411 ARL 69 TCU 84 H
411 ARM 63 LEH 71 H
411 AUS 86 MUR 85 A
411 BAY 77 HOU 83 A
411 BET 75 NCT 85 A
411 BGU 71 CMI 78 A
411 BOC 72 STJ 85 A
411 BOI 61 IDA 76 A
411 BRA 52 MAN 72 A
411 BRK 71 SFN 83 A
411 BUC 78 NAV 74 A
411 BUT 83 EVA 88 A
411 BYU 72 CSU 51 H
411 CAL 65 ORS 77 A
411 CAM 69 WIN 59 A
411 CAN 78 LAS 85 H
411 CAS 84 MOS 104 A
411 CCS 61 RID 101 A
411 CEN 70 SEL 90 A
411 CFL 74 JAC 78 H
411 CHA 84 CCA 44 H
411 CIN 79 STL 66 H
411 CLE 94 NCA 54 H
411 CLG 50 FOR 74 A
411 COL 74 NEB 84 H
411 CON 70 VIL 79 A
411 COP 84 YOU 65 A
411 CRE 53 SWM 49 H
411 CSB 54 UNL 78 A
411 CSO 64 DAV 59 H
411 DAR 35 HAR 41 H
411 DAY 64 NIA 82 A
411 DEL 90 TOW 69 H
411 DEP 88 MEM 80 H
411 DET 80 XAV 84 A
411 DRA 70 TUL 72 H
411 DSU 96 HOW 95 H
411 DUK 97 GET 84 H
411 DUQ 75 WVI 83 A
411 ECA 62 RCH 65 H
411 EIL 51 VAL 46 H
411 EKY 84 TNT 75 H
411 EMI 67 OHI 85 A
411 ETS 80 FUR 75 A
411 EWA 65 MON 71 H
411 FAM 71 SCS 68 A
411 FLI 78 STE 62 H
411 FLO 60 KEN 81 A
411 FRF 78 YAL 87 A
411 FSU 88 WAK 85 A
411 FUL 72 UTS 89 A
411 GEM 73 OLD 80 A
411 GEO 76 TEN 78 A
411 GRA 70 TES 93 A
411 GSO 88 GES 87 A
411 GTN 73 SET 65 H
411 HAW 77 WYO 55 H
411 HOL 92 LAF 85 A
411 IDS 96 UNR 89 H
411 ILC 73 WIL 70 A
411 ILL 75 MSU 77 A
411 ILS 73 NIO 66 A
411 IND 79 WIS 63 A
411 INS 81 WIC 51 H
411 ION 70 LOM 65 H
411 IOS 73 OKL 71 H
411 IOW 69 PUR 77 A
411 JAM 87 NCW 68 A
411 JSU 81 SOU 89 A
411 KAN 78 LOU 85 H
411 KTS 49 MOH 59 A
411 LAM 64 NEO 70 H
411 LBS 51 NMS 67 A
411 LIU 82 MSM 75 A
411 LOC 84 PEP 94 A
411 LOI 76 POR 63 H
411 MAI 76 UVM 60 H
411 MAR 88 NCS 94 A
411 MBC 88 RAD 89 H
411 MCN 56 SWT 55 A
411 MDT 61 SEM 58 H
411 MER 55 SMF 73 A
411 MFL 57 SYR 73 A
411 MGS 51 PSU 102 A
411 MIC 64 MIN 73 A
411 MIS 72 MSS 84 A
411 MKC 58 OKS 86 A
411 MOM 56 SFP 48 A
411 MOR 101 TNS 75 H
411 MSH 68 UTC 86 A
411 MVS 78 PRA 68 A
411 NAR 61 WEB 96 A
411 NCC 85 SFL 75 A
411 NCG 61 SIE 80 H
411 NEL 109 NWL 88 H
411 NIC 73 TSA 89 A
411 NIL 65 SIL 83 A
411 NOR 52 OSU 60 H
411 NTS 65 SAM 64 A
411 ORE 57 STA 78 H
411 PAC 66 SJS 52 H
411 PEN 42 PRI 55 A
411 PIT 83 PRO 72 H
411 RHO 66 STP 57 H
411 ROB 79 WAG 61 H
411 SAL 76 PAN 56 A
411 SCA 75 VAN 79 A
411 SDI 67 CSC 58 H
411 SDS 78 SUS 87 H
411 SFA 70 TEA 65 H
411 SMU 73 TAM 69 A
411 STM 72 SFR 70 H
411 SWL 79 WKE 76 H
411 TEX 88 TET 83 H
411 TOL 45 WMI 58 A
411 UCI 55 FRE 82 A
411 UNC 76 NOT 88 N
411 UTE 64 UTA 62 H
411 VIC 72 VIT 73 A
411 VMI 79 WCA 74 A
411 WAS 78 WSS 73 H
411 WGR 63 WRI 44 H
412 ASU 64 USC 69 H
413 AKR 71 CLS 67 A
413 ALC 72 JSU 63 H
413 ALS 94 SOU 85 A
413 APP 78 FUR 88 A
413 ARS 58 STL 59 A
413 AUB 96 MIS 83 A
413 AUS 71 MDT 84 A
413 BAL 87 CAS 66 H
413 BOU 82 MAS 84 H
413 BRO 59 PSU 81 A
413 BUF 67 MRS 93 H
413 CAM 47 DAV 48 A
413 CHA 73 MBC 66 A
413 CHS 80 EVA 95 A
413 CIT 60 ETS 79 H
413 CLM 54 FOR 60 A
413 COP 106 MDE 72 H
413 CRE 63 SIL 76 H
413 CSO 64 RAD 69 A
413 DAR 53 UVM 61 A
413 DEP 92 DET 81 A
413 DRA 51 ILS 54 A
413 DSU 99 MGS 81 H
413 DUQ 88 TEM 61 H
413 ECA 77 JAM 81 H
413 EIL 81 ILC 76 H
413 EKY 64 TNS 61 H
413 FDU 65 NOE 72 A
413 GEW 85 OLD 86 H
413 GRA 86 PRA 67 A
413 HRT 71 NEH 72 H
413 KAN 92 MSO 80 A
413 LAS 93 NIA 77 A
413 LEH 89 PEN 92 A
413 LOM 73 NAV 75 H
413 MAR 76 UNC 96 A
413 MOM 72 ROB 68 A
413 MOR 96 TNT 85 H
413 MSH 80 WCA 93 A
413 MSM 64 SFN 65 H
413 MUR 86 SEM 76 H
413 MVS 78 TES 89 A
413 NCW 73 RCH 82 H
413 NEO 61 TLN 83 H
413 NIL 43 WGR 58 A
413 NIO 54 TUL 70 H
413 RUT 70 UTS 78 A
413 SET 68 VIL 73 H
413 SFP 78 WAG 64 H
413 STB 75 SJP 83 A
413 UTC 83 VMI 69 H
413 VAL 70 WIL 94 A
413 WIN 56 XAV 83 H
414 ALA 81 LSU 89 H
414 ARM 47 LAF 49 H
414 BOC 77 PRO 75 H
414 BRA 70 LOI 61 H
414 CNO 81 MOS 77 H
414 CON 87 PIT 77 H
414 COR 68 SFP 72 A
414 GET 75 VIR 71 H
414 IND 91 OSU 83 H
414 ION 80 STP 66 A
414 LIB 56 NCG 52 H
414 MFL 46 STJ 42 H
414 MRQ 52 OKS 64 A
414 NOT 67 WVI 87 A
414 UNR 67 STM 71 H
415 AME 79 OLD 74 A
415 ARK 99 MSS 78 H
415 BAL 70 MOH 64 H
415 BAY 75 TET 68 H
415 BGU 65 YOU 45 A
415 BRK 74 BUF 67 H
415 BUC 76 HOL 94 A
415 CAM 80 ECA 72 H
415 CHS 90 STL 102 A
415 CIN 66 DEP 75 A
415 CLG 78 NAV 76 H
415 CLM 73 RID 77 H
415 CMI 67 EMI 61 A
415 COL 76 CSU 59 H
415 DAV 64 NCA 45 A
415 DAY 82 ROB 65 H
415 DUK 110 NCS 75 H
415 FLO 63 GEO 71 A
415 FOR 63 LEH 65 A
415 FRF 63 SIE 65 H
415 GEM 77 W&M 92 A
415 GEW 80 MAS 88 A
415 GTN 62 SYR 74 H
415 ILL 69 IOW 74 A
415 KEN 84 VAN 71 A
415 KSU 72 WIC 50 H
415 KTS 48 WMI 64 H
415 LOT 63 SWL 79 A
415 MAN 81 MRS 60 H
415 MEM 71 TES 53 H
415 MIC 60 PUR 65 H
415 MIN 49 WIS 48 A
415 MSU 78 NOR 61 H
415 MUR 90 VIC 91 H
415 NIO 48 SWM 73 A
415 OHI 66 TOL 70 A
415 RUT 85 STB 51 H
415 SCA 73 TEN 59 H
415 SMU 62 TCU 73 H
415 TEX 76 TAM 73 A
416 AFU 51 UTA 68 A
416 AKR 68 WRI 93 A
416 ALC 87 MOR 91 H
416 ARI 60 WAS 62 A
416 ARL 85 SAL 74 H
416 ARS 64 NEO 62 H
416 ASU 95 WSS 86 A
416 BET 70 HOW 91 H
416 BOI 83 WEB 89 H
416 BOU 70 HRT 63 H
416 BYU 68 WYO 59 H
416 CEN 91 GSO 119 A
416 CFL 59 PAN 51 A
416 CHA 58 CSO 53 H
416 CLS 65 ILC 79 A
416 CRE 49 INS 77 A
416 CSB 74 UTS 72 H
416 EWA 71 NAR 80 A
416 FAM 98 MGS 67 H
416 FDU 74 MSM 65 H
416 FLI 91 GES 81 H
416 FRE 72 LBS 80 A
416 GON 66 PEP 68 H
416 HAW 51 UTE 67 A
416 IDA 85 IDS 75 H
416 JSU 76 MKC 66 H
416 LIB 74 RAD 76 A
416 LIU 77 WAG 75 A
416 LOC 94 POR 95 A
416 LOU 60 SFL 47 H
416 MCN 81 SAM 54 H
416 MER 81 SEL 65 H
416 MOM 62 SFN 40 H
416 MSH 60 PSU 67 H
416 NCC 77 SMS 69 A
416 NEL 68 TSA 74 H
416 NEM 90 SDS 68 H
416 NIC 72 SFA 62 H
416 NMS 81 SJS 73 A
416 NOE 58 UVM 70 H
416 NWL 86 SWT 72 H
416 ORE 71 UCL 99 A
416 ORS 73 USC 90 A
416 PRA 90 ORA 101 H
416 SMF 70 STE 71 A
416 TEM 62 WVI 67 H
416 TLN 80 VIT 60 H
416 UNC 90 WAK 79 A
416 UNL 70 PAC 52 A
416 VMI 67 WIN 52 H
416 WIL 69 WML 70 A
417 CAN 80 LOM 88 H
417 DEL 89 NEH 74 A
417 DRE 55 MAI 50 A
417 ION 62 NIA 88 A
417 RHO 84 SJP 63 H
417 SFR 71 CSC 74 H
417 STM 46 SDI 36 H
418 AFU 45 BYU 66 A
418 AKR 59 WIL 54 H
418 ALA 63 AUB 81 A
418 ALC 60 TES 71 H
418 ALS 85 GRA 71 A
418 AME 80 ECA 79 H
418 APP 86 UTC 81 H
418 ARI 78 WSS 65 A
418 ARK 114 MIS 93 A
418 ARL 72 NEO 61 H
418 ARM 65 BUC 83 A
418 ARS 58 LAM 54 H
418 ASU 68 WAS 62 A
418 BAL 59 WMI 69 A
418 BET 68 MGS 92 H
418 BGU 72 EMI 69 H
418 BOC 65 SET 64 A
418 BOI 82 IDS 69 H
418 BRA 51 INS 72 A
418 BRK 54 HOF 78 A
418 BRO 65 YAL 59 H
418 BUF 65 TOW 77 H
418 BUT 66 WGR 69 H
418 CAL 61 STA 76 A
418 CAM 75 RAD 78 H
418 CCA 93 NCA 85 H
418 CEN 66 MER 80 A
418 CFL 70 SWL 87 H
418 CIN 75 MEM 66 H
418 CIT 65 FUR 85 H
418 CLE 75 NCS 78 H
418 CLG 87 LEH 82 H
418 CLM 78 COR 74 H
418 CLS 71 EIL 73 H
418 CMI 64 TOL 61 H
418 CNO 76 SUS 90 H
418 COL 80 KAN 81 H
418 CON 77 MFL 58 A
418 COP 90 FAM 89 A
418 CRE 82 SIL 92 A
418 CSO 76 WIN 69 H
418 CSU 67 UTA 48 A
418 DAV 68 LIB 86 A
418 DEP 72 GTN 62 H
418 DET 65 EVA 86 H
418 DRA 46 WML 47 H
418 DSU 73 NCT 81 A
418 DUK 104 NCC 82 H
418 DUQ 85 STB 57 H
418 EKY 55 KEN 85 A
418 ETS 102 WCA 66 H
418 EWA 71 UNR 73 A
418 FLI 70 SMF 54 H
418 FLO 71 TEN 65 H
418 FOR 80 LAF 52 H
418 FSU 91 MAR 83 A
418 FUL 86 UCI 83 A
418 GEM 74 NCW 55 H
418 GEO 68 SCA 71 A
418 GES 73 STE 81 A
418 GET 72 WAK 86 A
418 GEW 73 RUT 70 H
418 GON 97 LOC 95 H
418 GSO 90 SEL 75 H
418 HAW 67 NEM 79 A
418 HOL 85 NAV 80 A
418 HOU 74 RIC 60 A
418 HRT 60 NOE 56 H
418 IDA 76 WEB 80 H
418 ILC 81 NIL 85 A
418 ILL 61 MIC 68 H
418 ILS 50 WIC 66 A
418 IND 96 NOR 62 A
418 IOS 67 OKS 85 A
418 JAC 89 WKE 85 H
418 JAM 92 OLD 76 H
418 JSU 73 MVS 80 H
418 KSU 76 OKL 117 H
418 KTS 60 OHI 72 A
418 LAS 94 STP 71 A
418 LBS 87 UTS 72 H
418 LIU 68 MOM 66 A
418 LOI 73 XAV 75 H
418 LOU 68 WYO 60 H
418 LSU 83 MSS 70 A
418 MAN 81 SIE 66 A
418 MBC 73 RID 90 H
418 MCN 45 SFA 51 H
418 MDE 63 SCS 76 A
418 MDT 55 TNS 50 A
418 MOH 73 PSU 87 A
418 MON 73 MOS 59 H
418 MOR 74 SEM 85 A
418 MRQ 70 STL 67 A
418 MRS 94 MSM 80 H
418 MSH 69 VMI 74 H
418 MSO 83 NEB 73 A
418 MSU 66 MIN 70 A
418 MUR 87 TNT 80 A
418 NEI 72 YOU 60 A
418 NEL 78 SWT 65 H
418 NIC 88 SAM 62 H
418 NMS 90 PAC 77 A
418 NOT 56 VIR 83 A
418 NTS 86 TEA 70 H
418 NWL 77 TSA 94 H
418 ORE 56 USC 85 A
418 ORS 81 UCL 87 A
418 PEP 94 POR 73 A
418 PIT 79 SYR 83 A
418 PRA 65 SOU 111 A
418 PRO 75 STJ 85 A
418 RCH 82 W&M 65 H
418 ROB 70 SFP 45 A
418 SAL 98 PAN 55 H
418 SDI 70 SFR 69 A
418 SDS 58 UTE 72 A
418 SFL 63 VIC 71 A
418 SFN 75 WAG 82 A
418 SMS 72 VIT 60 H
418 SMU 92 ORA 80 A
418 STM 72 CSC 85 H
418 SWM 63 TUL 64 A
418 TEX 76 TCU 80 A
418 UNL 79 SJS 67 A
418 VAL 63 WRI 70 A
419 CAN 84 ION 79 H
419 DEL 80 MAI 67 H
419 DRE 72 NEH 75 A
419 IOW 81 OSU 85 A
419 LAS 57 PEN 66 N
419 LOM 73 NIA 76 A
419 MSH 53 VIR 73 A
419 SJP 61 TEM 74 N
419 UNC 76 VIL 64 H
420 AKR 71 EIL 61 H
420 ALC 100 PRA 64 H
420 ALS 81 MVS 96 H
420 AME 98 NCW 97 H
420 APP 86 WCA 61 H
420 AUS 102 MOR 100 H
420 BET 73 COP 85 H
420 BRA 68 SIL 90 A
420 BRK 57 RID 64 A
420 BUC 85 TOW 72 H
420 CAM 69 NCA 75 H
420 CAS 68 NAR 71 A
420 CCA 56 RAD 58 H
420 CHA 92 MGS 50 H
420 CLG 76 COR 62 A
420 CLM 90 LEH 84 H
420 CLS 68 WIL 78 H
420 CSB 75 FRE 55 H
420 CSO 66 NCG 65 A
420 DSU 62 SCS 58 A
420 DUQ 67 GEW 63 A
420 ECA 78 GEM 81 A
420 EKY 74 SEM 76 A
420 ETS 82 UTC 88 H
420 FAM 78 HOW 67 H
420 FSU 78 MER 64 H
420 GRA 73 JSU 93 H
420 ILC 66 WGR 70 H
420 ILS 73 TUL 72 A
420 LSU 115 MCN 67 H
420 MAS 72 RHO 59 A
420 MDE 66 NCT 90 A
420 MDT 90 TNT 99 A
420 MEM 59 SMS 67 A
420 MKC 71 NEB 74 A
420 MUR 71 TNS 62 A
420 NIL 70 WRI 84 H
420 OKL 89 OKS 92 H
420 PEN 74 TLN 88 A
420 SOU 85 TES 79 H
420 STJ 60 SET 75 A
420 UCI 52 UNL 71 A
421 ARM 61 HOL 69 H
421 ARS 66 WKE 80 A
421 BOC 51 MFL 50 A
421 BOU 85 DUK 95 H
421 BUT 79 PSU 74 H
421 CAN 72 LOI 88 A
421 DAV 70 NCC 82 A
421 DAY 69 XAV 77 A
421 DET 74 GES 85 A
421 DRA 61 IOS 92 H
421 FDU 87 SFN 82 A
421 FRF 72 MAN 85 A
421 HOU 110 STL 88 H
421 IND 89 MIC 74 H
421 KEN 85 TEN 107 A
421 LAM 90 SWL 84 H
421 LIU 85 MRS 103 H
421 MOM 58 WAG 61 A
421 MRQ 63 NOT 69 H
421 MSM 87 SFP 84 H
421 RUT 70 SJP 75 H
421 SYR 60 VIL 70 A
422 ALA 77 MIS 78 H
422 AME 65 PEN 72 H
422 ARK 75 FLO 62 H
422 AUB 85 SCA 68 H
422 AUS 103 MSS 97 H
422 BAL 76 OHI 60 H
422 BAY 64 TCU 63 A
422 BGU 53 TOL 57 A
422 BRO 70 RID 60 H
422 BUC 77 FOR 53 A
422 BUF 80 MBC 103 H
422 CAM 57 WIN 58 H
422 CCS 81 HRT 80 H
422 CHA 52 SCS 60 A
422 CHS 82 EMI 109 H
422 CIN 81 EKY 41 H
422 CLE 51 VIR 48 H
422 CLG 74 LAF 73 A
422 CMI 63 KTS 75 A
422 CNO 82 NAR 73 A
422 CON 97 PRO 86 A
422 DAR 62 NEH 56 H
422 EVA 87 NEI 51 H
422 FUR 76 GSO 70 H
422 GEO 72 VAN 70 H
422 GTN 63 PIT 59 A
422 ILL 74 WIS 67 H
422 ION 65 SIE 62 H
422 IOW 78 NOR 71 A
422 JAM 56 W&M 47 A
422 KSU 84 SUS 74 H
422 LEH 106 NAV 86 A
422 MAR 76 WAK 86 H
422 MIN 69 OSU 72 A
422 MOH 59 WMI 53 H
422 MSU 66 PUR 61 A
422 NIA 74 STB 73 H
422 NIO 60 WIC 65 A
422 OLD 77 RCH 82 H
422 RIC 84 TET 69 A
422 SMU 91 TEX 106 A
422 UNC 88 NCS 99 A
423 AFU 51 UTA 68 H
423 AKR 80 YOU 67 H
423 ARI 92 ASU 55 H
423 ARL 86 PRA 56 A
423 BET 47 SFL 66 A
423 BOI 56 MOS 60 A
423 BYU 67 WYO 72 A
423 CAL 66 UCL 86 H
423 CEN 69 STE 64 H
423 COP 96 MGS 82 A
423 DRA 41 SWM 63 H
423 DUQ 65 RHO 78 A
423 ECA 44 VIT 57 A
423 EWA 71 WEB 68 H
423 FDU 84 LIU 76 A
423 FLI 79 SEL 81 A
423 FRE 76 PAC 67 H
423 FSU 83 GET 79 A
423 FUL 58 CSB 64 H
423 GON 52 CSC 73 A
423 HAW 58 NEM 55 H
423 HOW 87 MDE 54 H
423 IDA 58 MON 73 A
423 INS 53 TUL 67 A
423 JAC 64 LOT 85 A
423 LAM 72 NEO 87 A
423 LAS 78 TEM 67 A
423 LIB 90 NCA 76 H
423 LOU 88 SMS 74 H
423 MAI 56 UVM 78 A
423 MAS 91 SJP 66 A
423 MCN 59 NTS 72 A
423 MRS 66 SFN 59 A
423 MSH 76 WVI 90 N
423 MSM 72 ROB 63 H
423 MSO 77 NOT 68 A
423 NCG 53 SMF 56 A
423 NEL 65 SFA 70 A
423 NIC 81 TEA 72 A
423 NWL 74 SAM 64 A
423 OKL 130 ORA 89 H
423 ORE 55 WSS 90 H
423 ORS 82 WAS 58 H
423 POR 76 SDI 92 A
423 SAL 84 WKE 72 A
423 SDS 54 UTE 77 H
423 SJS 63 UTS 80 A
423 SWL 90 PAN 54 H
423 TLN 87 VIC 85 A
423 UCI 79 LBS 82 H
423 USC 82 STA 72 A
424 BOI 53 MON 67 A
424 BOU 57 DEL 93 A
424 DRE 70 NOE 67 H
424 LOC 84 STM 67 H
424 PEP 77 SFR 64 H
425 AFU 83 YOU 57 H
425 AKR 60 ILC 77 A
425 ALA 68 GEO 65 A
425 ALB 52 CIN 76 A
425 ALC 101 SOU 91 H
425 ALS 68 JSU 73 A
425 AME 70 JAM 77 A
425 APP 75 MSH 72 A
425 ARI 96 PIT 76 H
425 ARK 105 KEN 88 A
425 ARL 58 WKE 72 A
425 ARM 64 NAV 56 H
425 ARS 72 PAN 55 A
425 AUB 74 TEN 82 A
425 AUS 80 TNT 98 A
425 BAL 73 CMI 66 A
425 BAY 72 SMU 74 A
425 BET 59 NCT 70 H
425 BGU 62 KTS 47 H
425 BOC 77 CON 83 A
425 BOU 77 DRE 107 A
425 BRA 70 NIO 53 H
425 BRK 75 MBC 78 H
425 BRO 53 YAL 56 A
425 BUC 77 CLG 86 A
425 BUF 71 DSU 58 H
425 BUT 83 DAY 66 A
425 BYU 79 CSU 74 A
425 CAL 83 USC 85 H
425 CAM 85 CSO 70 H
425 CAN 73 LAS 90 A
425 CCA 71 LIB 72 A
425 CCS 54 TOW 93 H
425 CEN 78 FLI 85 H
425 CFL 61 LOT 78 A
425 CIT 76 UTC 93 A
425 CLE 71 MAR 84 A
425 CLM 85 COR 70 A
425 CLS 66 VAL 67 A
425 CNO 76 NEI 74 A
425 COL 52 MSO 69 A
425 COP 64 HOW 66 H
425 CRE 65 TUL 80 A
425 DAV 67 WIN 68 H
425 DEL 65 NOE 63 H
425 DEP 91 STL 84 H
425 DET 93 XAV 88 H
425 DRA 65 WIC 56 H
425 DUK 84 WAK 68 H
425 DUQ 68 MAS 87 A
425 ECA 72 OLD 80 H
425 EIL 70 WGR 74 H
425 EKY 100 MUR 90 A
425 EMI 65 TOL 53 H
425 ETS 80 VMI 68 A
425 EVA 90 LOI 73 H
425 EWA 73 IDS 70 H
425 FAM 69 SCS 70 H
425 FDU 54 WAG 56 A
425 FLO 75 VAN 55 H
425 FOR 75 HOL 58 A
425 FRF 71 LOM 63 H
425 FSU 98 NCS 76 H
425 FUL 78 LBS 77 H
425 FUR 94 WCA 81 A
425 GEM 65 RCH 63 H
425 GES 74 SMF 69 H
425 GET 73 LOU 65 A
425 GEW 55 WVI 79 A
425 GON 71 SDI 69 A
425 GRA 80 MVS 89 A
425 GSO 90 MER 75 A
425 GTN 60 MFL 40 H
425 HAW 57 UTE 66 H
425 HOU 77 TET 58 H
425 IDA 53 MOS 67 A
425 ILL 53 MIN 54 A
425 ILS 59 SIL 64 H
425 INS 57 SWM 65 A
425 IOS 85 KSU 59 H
425 JAC 58 NEO 66 A
425 KAN 103 NEB 78 H
425 LAF 64 LEH 78 A
425 LIU 68 ROB 81 A
425 LOC 89 SFR 94 H
425 LSU 83 MIS 73 A
425 MAN 65 NIA 50 H
425 MCN 57 TEA 77 A
425 MDE 74 MGS 62 H
425 MDT 80 MOR 72 H
425 MIC 98 WIS 83 H
425 MKC 81 WML 58 A
425 MOH 91 OHI 86 A
425 MRQ 55 MEM 59 A
425 MRS 50 MOM 64 H
425 MSS 60 SCA 57 A
425 NCA 68 RAD 81 A
425 NCW 68 W&M 64 H
425 NEH 76 UVM 70 H
425 NEL 80 SAM 63 A
425 NEM 71 SDS 61 A
425 NIC 72 NTS 90 A
425 NIL 66 WIL 71 A
425 NOR 63 PUR 82 A
425 NWL 76 SFA 73 A
425 OKS 81 ORA 61 A
425 ORE 71 WAS 72 H
425 ORS 69 WSS 81 H
425 PAC 60 UTS 67 A
425 PEN 87 PSU 86 N
425 PEP 69 STM 52 H
425 POR 85 CSC 94 A
425 PRA 70 TES 85 H
425 PRO 63 VIL 55 H
425 RIC 79 TAM 64 A
425 SEL 81 STE 85 H
425 SEM 62 TNS 63 A
425 SFL 49 TCU 77 A
425 SFN 79 SFP 67 A
425 SMS 70 VIC 68 A
425 STA 77 UCL 83 H
425 STB 71 WRI 68 A
425 STP 67 SIE 69 H
425 SWT 68 TSA 70 H
425 TEM 75 TLN 99 A
425 UCI 59 CSB 61 H
425 UNC 77 VIR 56 H
425 UNL 74 NMS 67 A
425 UNR 64 NAR 60 A
425 UTA 80 WYO 79 A
426 HRT 63 MAI 73 A
426 OSU 64 SET 68 A
426 RHO 89 RUT 72 H
426 SAL 97 SWL 102 H
426 STJ 56 SYR 58 A
427 AKR 71 VAL 62 A
427 APP 80 VMI 67 A
427 AUS 59 TNS 78 A
427 BAY 84 TEX 68 H
427 BET 45 SCS 82 H
427 BRA 37 SWM 51 A
427 BUC 87 MBC 80 A
427 BUF 51 HOF 67 A
427 BUT 87 NCC 84 H
427 CAM 55 CCA 54 A
427 CAN 53 LOM 71 A
427 CEN 68 LOT 90 H
427 CHS 76 IOS 114 A
427 CIT 77 WCA 88 A
427 CLE 73 DUK 112 A
427 CLS 55 WRI 52 A
427 CNO 71 WML 90 A
427 CON 72 VIL 58 H
427 CRE 73 WIC 68 A
427 CSB 64 PEP 56 H
427 DAY 54 NOT 76 A
427 EIL 67 NIL 76 H
427 EKY 68 MDT 73 A
427 ETS 72 MSH 66 A
427 EVA 77 INS 60 A
427 FAM 93 NCT 89 H
427 FLO 67 FSU 68 H
427 FRE 64 SJS 51 H
427 FUR 55 UTC 65 A
427 HOW 78 MGS 63 A
427 ION 72 NIA 63 H
427 JAC 58 PAN 45 H
427 LAF 56 PEN 67 A
427 LIB 92 RAD 77 H
427 LIU 91 SFP 102 A
427 MOR 83 MUR 87 A
427 MRS 85 WAG 68 H
427 MSM 76 TOW 103 A
427 NCA 64 WIN 59 H
427 NCS 78 TEN 92 H
427 NEB 76 OKL 79 H
427 NEI 73 SUS 100 A
427 NIO 80 SIL 69 H
427 PSU 70 TOL 52 H
427 ROB 64 SFN 46 H
427 SEL 93 SOU 98 H
427 SEM 51 TNT 84 A
427 STB 84 SJP 75 H
427 WIL 53 WGR 65 H
428 ALA 83 SCA 81 A
428 ALB 54 NEO 50 H
428 ARL 63 GRA 61 A
428 BRK 51 DEL 66 A
428 CFL 88 SAL 107 H
428 CHA 70 GET 77 A
428 COP 79 DSU 56 H
428 CSU 68 WYO 67 H
428 DAV 61 SMF 59 A
428 FDU 51 MOM 46 H
428 FRF 80 STP 65 H
428 HAR 65 NEH 66 A
428 IND 106 PUR 65 H
428 KAN 85 MRQ 61 A
428 LAS 65 MAN 67 A
428 LOU 78 VIT 68 A
428 MAS 61 TEM 83 A
428 MVS 96 ORA 92 A
428 OKS 64 SMU 53 A
428 PRO 87 SYR 73 H
428 RIC 50 TCU 76 H
429 AME 60 RCH 82 A
429 ARM 49 FOR 72 A
429 ARS 78 SWL 57 H
429 AUB 72 MSS 75 H
429 BAL 91 BGU 88 H
429 BUC 86 LEH 78 H
429 CIN 93 XAV 75 A
429 CLE 81 WCA 71 A
429 CLG 59 HOL 68 H
429 CMI 81 MOH 99 A
429 DEP 69 NOT 74 A
429 DET 91 YOU 64 H
429 DUQ 94 SFP 70 H
429 ECA 66 W&M 59 A
429 EMI 56 KTS 64 A
429 FRE 76 NMS 69 H
429 GEM 47 JAM 84 A
429 GON 86 POR 73 H
429 GTN 61 STJ 48 H
429 HOU 69 TAM 65 A
429 IOW 73 WIS 66 H
429 KEN 95 MIS 78 H
429 KSU 72 MKC 53 H
429 LAF 75 NAV 62 A
429 LAM 94 SOU 109 H
429 LOI 56 NIL 62 H
429 LSU 97 TEN 82 H
429 MAR 75 VIR 82 A
429 MEM 72 VAN 70 A
429 MFL 52 PIT 82 A
429 MIC 89 MSU 79 A
429 MIN 92 NOR 50 H
429 NCA 51 VMI 62 A
429 NCS 73 WAK 86 A
429 NCW 83 OLD 62 H
429 NEO 67 WKE 68 H
429 OHI 75 WMI 84 A
429 OKL 110 TES 85 H
429 PRA 67 ORA 108 A
429 USC 86 UCL 82 A
430 AFU 72 HAW 74 H
430 ARI 104 ORE 53 H
430 ASU 47 ORS 61 H
430 BOU 46 MAI 79 H
430 BRA 61 TUL 71 H
430 BUF 84 MBC 87 A
430 BYU 85 NEM 65 H
430 CAL 76 WAS 58 A
430 CAN 64 MAN 82 H
430 CEN 57 SMF 62 A
430 CHA 67 TNT 75 A
430 CSU 76 SDS 63 H
430 DUK 75 FSU 62 A
430 EWA 54 IDA 64 A
430 FAM 65 JAC 81 A
430 FLI 58 MER 81 H
430 FRF 53 SIE 77 A
430 FUL 76 SJS 64 A
430 GES 89 SEL 62 H
430 GEW 72 RHO 70 H
430 GSO 103 STE 67 A
430 HOF 61 RID 69 H
430 ILL 72 OSU 74 H
430 LIB 72 WIN 58 A
430 LOT 89 PAN 62 A
430 LOU 68 NCC 77 A
430 MAS 77 RUT 66 H
430 MON 74 NAR 59 A
430 MOS 74 UNR 91 A
430 MSM 83 SFN 97 A
430 NCT 72 NCG 57 H
430 NEH 51 NOE 90 A
430 NEI 61 WML 84 H
430 NEL 74 TEA 66 H
430 NTS 94 NWL 79 A
430 SAM 55 SWT 85 A
430 SFA 86 TSA 88 A
430 SJP 77 WVI 88 H
430 SMS 86 TLN 98 A
430 STA 59 WSS 67 A
430 STB 52 TEM 69 H
430 TEX 105 VIC 94 A
430 UCI 59 PAC 65 A
430 UNL 85 UTS 80 A
430 UTE 54 UTA 57 A
430 WIL 80 WRI 94 A
431 BRO 69 COR 59 H
431 CLM 75 YAL 79 A
431 CNO 82 CAS 73 H
431 DAR 65 PEN 61 H
431 HAR 44 PRI 67 H
431 ION 70 STP 56 H
431 LOC 92 SFR 79 A
431 PEP 76 STM 64 A
501 AFU 65 SDS 47 H
501 AKR 63 WGR 62 A
501 ALA 68 FLO 56 H
501 ALB 82 DEP 94 A
501 ALC 120 GRA 94 H
501 ALS 100 PRA 81 A
501 AME 88 GEM 60 H
501 APP 75 ETS 81 A
501 ARL 71 CFL 79 A
501 ARM 64 CLG 85 H
501 ARS 63 SAL 60 H
501 ASU 71 ORE 62 H
501 AUB 89 GEO 84 H
501 AUS 92 SEM 86 H
501 BAL 73 EMI 54 A
501 BAY 61 MKC 75 A
501 BET 65 FAM 88 H
501 BGU 53 MOH 47 H
501 BOC 88 GTN 86 H
501 BOI 60 EWA 54 H
501 BOU 72 NEH 68 A
501 BRA 78 WIC 62 H
501 BRK 56 TOW 96 A
501 BRO 65 CLM 60 H
501 BUC 80 LAF 71 A
501 BUF 55 RID 69 A
501 BUT 68 LOI 63 A
501 BYU 80 UTE 63 H
501 CAL 83 WSS 101 A
501 CAM 71 NCA 57 A
501 CAN 85 STB 67 H
501 CCA 65 RAD 68 A
501 CCS 80 HOF 92 H
501 CEN 82 GES 81 A
501 CHS 78 SUS 104 A
501 CIN 71 MRQ 57 A
501 CIT 66 VMI 60 H
501 CLE 55 SCA 52 H
501 CLS 71 NIL 55 A
501 CMI 77 WMI 81 H
501 COL 56 KSU 62 A
501 CON 57 STJ 90 A
501 COP 64 HOW 69 A
501 COR 58 YAL 66 A
501 CRE 57 NIO 54 H
501 CSB 71 LBS 65 H
501 CSO 62 WIN 55 A
501 DAR 44 PRI 83 H
501 DAV 66 MFL 62 H
501 DAY 83 DET 71 H
501 DEL 68 UVM 60 A
501 DRA 59 INS 61 H
501 DRE 69 HRT 63 A
501 DSU 77 NCT 71 H
501 DUK 100 NOT 71 H
501 ECA 80 NCW 65 H
501 EIL 78 WIL 66 A
501 EVA 63 XAV 76 A
501 FDU 70 MRS 69 A
501 FLI 72 GSO 78 H
501 FOR 81 NAV 75 H
501 FRE 50 UNL 58 A
501 FSU 79 WAK 78 H
501 FUL 69 PAC 73 A
501 FUR 93 MSH 82 H
501 GEW 81 SJP 80 H
501 GON 83 POR 81 A
501 HAR 60 PEN 78 H
501 HAW 68 WYO 65 A
501 HOL 78 LEH 88 A
501 HOU 54 TCU 67 A
501 IDS 77 WEB 80 A
501 ILC 82 WRI 93 A
501 ILL 43 NOR 46 A
501 ILS 66 TUL 67 H
501 IND 60 MSU 76 A
501 IOS 63 NEB 68 A
501 IOW 87 MIN 70 H
501 JAC 67 WKE 90 A
501 JSU 63 TES 64 A
501 KAN 96 OKL 95 A
501 KTS 64 TOL 66 A
501 LAM 72 LOT 80 H
501 LIB 58 NCG 53 A
501 LIU 93 MSM 91 H
501 LOC 81 STM 76 A
501 LOM 73 STP 63 H
501 MAI 67 NOE 65 A
501 MAN 69 NIA 62 A
501 MBC 59 PSU 93 A
501 MCN 51 NIC 69 A
501 MDE 78 SCS 75 H
501 MDT 83 MUR 84 H
501 MEM 77 STL 64 H
501 MER 78 STE 87 A
501 MIS 84 VAN 72 H
501 MOM 55 ROB 46 H
501 MON 67 UNR 89 A
501 MOS 78 NAR 81 A
501 MVS 102 SOU 114 A
501 NCS 69 VIR 80 H
501 NEM 54 UTA 61 A
501 NEO 89 SWL 80 A
501 NTS 80 NEL 75 A
501 NWL 95 TEA 91 H
501 OLD 102 W&M 92 H
501 PEP 68 SFR 62 A
501 PIT 85 PRO 81 A
501 RHO 92 TEX 79 N
501 RIC 66 SMU 56 H
501 SAM 59 TSA 83 A
501 SDI 55 CSC 73 A
501 SET 67 SYR 70 A
501 SFL 64 VIT 52 H
501 SFP 50 WAG 54 A
501 SIL 49 SWM 56 H
501 SWT 44 SFA 48 H
501 TAM 50 TET 70 A
501 TEM 58 VIL 66 N
501 TNS 72 TNT 92 H
501 UCI 52 SJS 58 A
501 UTC 98 WCA 83 A
501 WML 72 YOU 62 A
502 ARI 86 ORS 58 H
502 DEL 75 HRT 65 A
502 DRE 75 UVM 77 A
502 FRF 71 MRS 52 N
502 GET 76 UNC 86 H
502 KEN 53 LSU 74 A
502 LAS 64 SIE 77 A
502 LOU 64 UCL 78 H
502 MIC 58 OSU 68 H
502 MSO 61 OKS 84 A
502 PUR 69 WIS 79 A
502 RUT 84 WVI 88 H
502 SMF 77 SEL 67 H
502 STA 64 WAS 58 A
503 AKR 56 NIL 75 A
503 ALC 88 MVS 80 H
503 ALS 66 TES 82 A
503 ARL 78 SEM 80 A
503 BAY 73 TUL 59 A
503 BET 85 ORA 106 A
503 CAM 75 RAD 80 A
503 CAS 92 CHS 87 H
503 CCA 62 NCA 66 A
503 CHA 72 ECA 68 H
503 CIT 67 MSH 75 H
503 CLS 53 WGR 92 A
503 CON 83 SYR 84 A
503 COP 70 MGS 62 H
503 DAV 68 NCW 71 H
503 DSU 59 SCS 74 H
503 DUQ 59 PSU 69 A
503 EIL 73 MUR 77 H
503 EKY 71 MOR 86 A
503 FDU 64 RID 65 H
503 FUR 74 VMI 57 H
503 GEW 75 TEM 85 H
503 GRA 79 SOU 89 A
503 ILC 81 WIL 61 H
503 ILS 63 WIC 62 H
503 INS 65 NIO 54 A
503 JAM 61 RCH 45 A
503 JSU 108 PRA 75 A
503 KAN 80 KSU 58 H
503 LAM 79 PAN 55 A
503 LOM 64 TOW 66 H
503 LOT 91 WKE 79 H
503 MBC 80 NAV 97 A
503 MDE 63 NCT 67 H
503 MKC 74 TNS 56 H
503 MOM 69 SFP 44 H
503 ROB 74 WAG 70 A
503 TLN 66 WAK 69 A
503 VAL 66 WRI 68 H
504 AFU 47 WYO 69 A
504 AUB 83 VAN 89 A
504 BRA 47 CRE 66 A
504 DET 72 NOT 70 A
504 DRA 40 SWM 55 A
504 FRF 50 STP 69 A
504 FUL 67 NMS 69 H
504 GEM 55 LIB 69 A
504 GTN 71 VIL 63 A
504 IDA 91 SUS 70 H
504 ILL 65 IND 76 H
504 MAS 76 STB 58 A
504 MEM 77 SWL 76 A
504 MFL 55 PIT 77 H
504 MRQ 66 NCS 42 H
504 PRO 65 SET 68 H
505 ALA 74 TAM 61 A
505 ARK 81 TEN 83 A
505 ARM 58 LEH 76 A
505 ARS 98 JAC 89 H
505 BAL 57 TOL 34 H
505 BGU 70 WMI 72 A
505 BOC 60 STJ 70 H
505 BOU 86 UVM 76 H
505 BRK 75 LIU 86 A
505 BUC 74 NAV 71 H
505 CIN 77 DAY 48 H
505 CLE 95 GET 78 H
505 CLG 56 FOR 58 H
505 CMI 52 OHI 81 A
505 COL 70 OKL 68 H
505 COP 93 DSU 96 A
505 DEP 91 LOI 63 H
505 DUK 73 UNC 75 A
505 DUQ 84 KTS 80 H
505 EMI 60 MOH 69 A
505 EVA 87 VAL 65 H
505 EWA 81 NAR 64 H
505 FLO 50 LSU 70 H
505 FSU 85 MAR 93 H
505 GEO 66 MSS 75 A
505 HOL 85 LAF 75 H
505 HOU 67 SMU 50 H
505 HRT 58 HAR 65 A
505 ILC 84 NEI 79 A
505 ION 65 NOE 68 A
505 IOS 71 MSO 81 A
505 LOM 68 XAV 52 H
505 MAI 86 RID 80 H
505 MIC 81 NOR 58 H
505 MIN 57 PUR 65 A
505 MIS 76 SCA 61 H
505 MOR 85 NCG 56 H
505 NCA 75 WCA 83 H
505 NEB 85 OKS 69 H
505 NIO 76 STL 66 H
505 OLD 79 PSU 84 H
505 OSU 86 WIS 72 H
505 RIC 87 TEX 88 A
505 SAL 90 WKE 76 H
505 TCU 57 TET 63 H
505 VIR 61 VIT 57 N
505 WRI 91 YOU 73 H
506 AME 73 CHA 71 H
506 ARI 72 STA 70 A
506 ARL 74 PAN 64 H
506 ASU 61 CAL 68 A
506 BET 65 HOW 101 A
506 BOI 74 UNR 78 H
506 BYU 89 SDS 59 A
506 CCS 80 MBC 91 A
506 CFL 72 SWL 77 A
506 CSB 76 UNL 80 H
506 CSO 48 CCA 50 H
506 CSU 50 UTE 78 A
506 EIL 60 WML 78 A
506 ETS 72 NCS 66 A
506 FAM 96 MGS 78 A
506 FDU 56 ROB 68 A
506 FUL 111 UTS 99 H
506 GON 69 STM 65 H
506 GSO 73 SMF 62 H
506 HAW 66 UTA 76 H
506 HOF 70 TOW 80 A
506 IDA 96 NAR 84 H
506 IDS 75 MON 84 H
506 INS 66 SIL 47 H
506 IOW 77 MSU 63 H
506 LBS 92 NMS 76 H
506 LOU 73 NCC 63 H
506 MCN 59 SWT 65 H
506 MOS 81 WEB 89 A
506 MRS 94 SFP 102 A
506 MSM 73 WAG 84 H
506 NEM 79 WYO 65 H
506 NIC 77 TSA 65 H
506 NTS 83 SAM 44 H
506 POR 112 SFR 105 H
506 RHO 78 WVI 90 A
506 RUT 78 TEM 92 A
506 SFA 59 TEA 75 A
506 SFL 70 TLN 78 H
506 SMS 74 VIC 82 H
506 UCI 76 FRE 68 H
506 UCL 74 WAS 61 H
506 USC 75 WSS 62 H
507 BRO 71 HAR 75 A
507 CAN 58 FRF 68 A
507 CLM 55 PRI 71 A
507 COR 74 PEN 83 A
507 DAR 53 YAL 52 H
507 ION 79 LAS 88 H
507 LOC 95 SDI 80 H
507 NIA 79 STP 74 A
507 PEP 75 CSC 53 H
508 AFU 44 UTE 73 A
508 AKR 89 WRI 82 H
508 ALA 85 TEN 68 H
508 ALB 78 STL 74 A
508 ALS 93 ALC 81 H
508 AME 84 W&M 69 H
508 APP 67 FUR 65 H
508 ARK 88 MEM 92 A
508 ARM 49 LAF 81 A
508 ARS 77 LAM 95 A
508 ASU 73 STA 86 A
508 AUB 67 KEN 85 H
508 AUS 83 TNS 80 H
508 BAL 68 CHS 55 A
508 BAY 65 RIC 72 H
508 BET 85 MGS 92 A
508 BGU 60 CMI 58 H
508 BOC 79 PIT 59 H
508 BOI 82 NAR 77 H
508 BOU 68 NOE 73 H
508 BRA 54 SIL 60 H
508 BRK 68 WAG 72 H
508 BRO 55 DAR 60 A
508 BUC 95 HOL 78 H
508 BUF 61 HOF 84 H
508 BUT 95 DET 84 H
508 BYU 83 HAW 87 A
508 CAM 69 NCG 52 H
508 CCS 70 TOW 94 A
508 CEN 72 SEL 82 H
508 CFL 73 JAC 78 A
508 CHA 68 VAN 74 A
508 CIT 88 ETS 107 A
508 CLE 90 FSU 102 A
508 CLG 57 NAV 89 A
508 CLM 76 PEN 81 A
508 CNO 83 CAS 77 A
508 CON 69 SET 81 H
508 COP 76 FAM 78 H
508 COR 31 PRI 48 A
508 CRE 67 DRA 66 A
508 CSO 83 NCA 59 H
508 CSU 47 NEM 61 A
508 DAV 85 NCC 95 H
508 DAY 52 EVA 58 A
508 DEL 69 DRE 66 A
508 DSU 73 MDE 57 A
508 DUK 77 LSU 67 A
508 ECA 64 RCH 89 A
508 EIL 67 ILC 68 A
508 EKY 86 MDT 79 H
508 EMI 58 OHI 73 H
508 FDU 73 SFP 57 A
508 FLI 68 STE 65 A
508 FLO 87 MSS 66 H
508 FOR 87 LEH 66 H
508 FUL 97 FRE 79 H
508 GEM 61 OLD 71 H
508 GEO 86 MIS 66 H
508 GEW 62 RUT 87 A
508 GON 90 SFR 88 H
508 GRA 70 TES 72 H
508 GSO 91 GES 84 H
508 GTN 63 PRO 86 H
508 HAR 82 YAL 69 H
508 HRT 68 UVM 65 H
508 IDA 102 UNR 86 H
508 IDS 115 MOS 101 H
508 ILS 64 INS 62 A
508 JAM 76 NCW 67 H
508 JSU 79 SOU 81 H
508 KAN 58 OKS 64 A
508 KSU 70 NEB 66 H
508 KTS 52 MOH 67 H
508 LIB 63 WIN 52 H
508 LIU 94 SFN 97 H
508 LOC 64 CSC 70 H
508 LOT 70 NEO 67 H
508 LOU 86 XAV 73 A
508 MAI 84 NEH 64 H
508 MAS 81 SJP 73 H
508 MBC 94 RID 79 A
508 MCN 89 TSA 84 H
508 MER 54 SMF 56 H
508 MIN 57 NOR 55 A
508 MOM 57 MSM 58 A
508 MON 77 WEB 73 A
508 MOR 91 MUR 93 H
508 MRS 69 ROB 73 A
508 MSH 86 WCA 94 H
508 MSU 79 WIS 64 A
508 MVS 111 PRA 71 H
508 NCT 65 SCS 75 A
508 NEI 56 WML 89 A
508 NEL 85 NWL 93 A
508 NIC 80 SWT 73 H
508 NIL 70 WGR 78 H
508 NIO 78 WIC 65 H
508 NTS 78 SFA 81 H
508 ORE 64 ORS 63 H
508 OSU 71 PUR 59 H
508 PAC 98 SJS 64 A
508 PAN 51 WKE 83 A
508 PEP 71 SDI 58 H
508 POR 63 STM 58 H
508 RAD 70 YOU 58 H
508 SAM 75 TEA 77 A
508 SDS 53 UTA 72 H
508 SEM 78 TNT 88 H
508 SFL 63 SMS 87 A
508 SMU 51 TET 47 H
508 STB 42 WVI 70 A
508 STJ 69 VIL 53 H
508 SWM 78 TUL 74 H
508 TAM 54 TCU 73 H
508 TLN 97 VIC 80 H
508 TOL 70 WMI 72 H
508 UCI 80 UTS 75 H
508 UCL 82 WSS 61 H
508 UNC 80 WAK 78 H
508 UTC 85 VMI 75 A
508 VAL 84 WIL 81 H
509 ARI 80 CAL 68 A
509 ARL 79 SAL 72 A
509 CAN 64 MAN 73 A
509 DEP 65 MRQ 58 A
509 DUQ 74 RHO 77 H
509 FRF 76 NIA 80 H
509 GET 67 MAR 65 A
509 HOU 72 TEX 87 H
509 IND 81 IOW 66 H
509 LAS 99 LOM 85 H
509 LBS 77 UNL 96 H
509 MIC 74 NOT 65 A
509 MSO 99 OKL 92 A
509 PSU 72 TEM 73 N
509 STP 52 SIE 79 A
509 USC 59 WAS 56 H
510 ALC 74 JSU 79 A
510 ALS 83 SOU 96 H
510 APP 78 CIT 65 H
510 AUS 87 TNT 79 H
510 BET 83 COP 105 A
510 BRK 41 DAY 80 A
510 CAM 67 DAV 64 H
510 CCA 74 WIN 61 H
510 CFL 78 WKE 81 H
510 CHS 73 SUS 74 H
510 CLS 85 WRI 67 H
510 CNO 57 WAS 61 A
510 COL 82 IOS 96 A
510 CRE 68 MKC 79 A
510 CSO 76 RAD 84 H
510 DET 73 TOL 62 A
510 DRA 46 INS 55 A
510 DRE 73 YOU 63 H
510 DSU 78 MGS 80 A
510 ECA 48 JAM 86 A
510 EIL 70 VAL 56 A
510 EKY 62 MUR 83 H
510 ETS 94 FUR 103 H
510 FAM 68 HOW 72 A
510 FSU 87 NCS 79 A
510 GEM 54 VIT 53 H
510 GRA 92 PRA 77 H
510 LIB 77 NCA 82 A
510 LOI 56 XAV 89 A
510 MAI 66 WAG 77 A
510 MCN 57 NEL 82 A
510 MDT 92 MOR 85 A
510 MER 61 SCA 59 H
510 MSH 75 UTC 76 H
510 MVS 80 TES 49 H
510 NCW 69 RCH 79 A
510 NIC 97 NWL 87 A
510 NIL 82 WIL 77 H
510 NMS 75 UTS 69 H
510 NTS 70 SWT 52 A
510 PIT 77 VIL 68 H
510 RIC 53 SMF 43 A
510 SEM 76 TNS 66 H
510 TEA 52 TSA 89 A
510 TUL 70 WIC 66 H
510 VMI 88 WCA 89 H
511 ARM 51 BUC 57 H
511 BOU 91 NCT 87 H
511 CAN 76 ROB 91 A
511 CAS 61 WML 89 A
511 CHA 73 SCS 48 H
511 FDU 88 MRS 87 H
511 GEO 64 LSU 62 A
511 HRT 78 LAM 73 H
511 ILL 76 PUR 71 A
511 ILS 64 SIL 65 A
511 LAS 80 SJP 84 A
511 NEH 37 VIC 42 H
511 NEI 95 SUS 85 H
511 NOT 64 STA 63 H
511 PEN 40 PRI 42 H
511 SET 76 SYR 66 H
511 SFN 75 UVM 71 A
511 SMU 44 TAM 38 H
512 ALA 83 KEN 107 A
512 AME 83 OLD 69 H
512 APP 65 NCA 63 H
512 ARK 91 VAN 71 H
512 ARS 56 NEO 50 A
512 AUB 87 JAM 71 H
512 BAL 44 MOH 43 A
512 BAY 92 HOU 98 H
512 BGU 80 STP 59 H
512 BRA 50 DEP 68 A
512 BRK 54 CIN 104 A
512 BUT 64 PSU 67 A
512 CLE 48 WAK 60 A
512 CLG 78 LEH 84 A
512 CMI 73 EMI 68 H
512 COL 57 OKS 53 H
512 CON 63 GTN 70 H
512 CSO 60 JAC 67 A
512 DUK 71 GET 62 A
512 DUQ 77 GEW 79 H
512 EKY 80 NCG 60 A
512 FLO 86 MIS 84 A
512 FOR 60 LAF 74 A
512 FRF 72 MAN 74 H
512 GEM 65 W&M 78 H
512 HOL 88 NAV 62 H
512 HOW 63 MDE 62 A
512 IND 67 MIN 71 A
512 IOS 60 KAN 91 A
512 IOW 74 MIC 79 A
512 KSU 59 MSO 67 A
512 KTS 60 WMI 62 A
512 MFL 51 PRO 73 H
512 MSS 94 TEN 76 H
512 MSU 76 WIS 61 H
512 OHI 61 TOL 45 H
512 RHO 80 STB 70 H
512 RID 75 TOW 78 H
512 RUT 98 WVI 95 A
512 SAL 76 SWL 95 A
512 STL 89 TCU 69 H
512 TEX 93 TET 90 A
513 AFU 60 BYU 68 H
513 ALS 101 GRA 94 H
513 ARI 94 WSS 72 H
513 ARL 84 PRA 45 H
513 ASU 55 WAS 47 H
513 BOU 78 NEH 62 H
513 CAM 62 NCW 58 A
513 CAS 86 CHS 95 A
513 CCA 72 DAV 65 A
513 CEN 110 GSO 106 H
513 COP 72 SCS 82 A
513 CSB 77 FRE 61 A
513 CSU 69 HAW 59 H
513 DAY 74 LOI 72 A
513 EWA 66 MON 91 A
513 FLI 57 GES 88 A
513 FSU 64 VIR 63 A
513 HOF 91 MBC 80 H
513 IDS 88 UNR 105 A
513 ILC 65 WGR 69 A
513 LBS 75 UTS 76 A
513 LIU 73 MOM 56 H
513 LOC 86 CSC 83 A
513 LOT 78 WKE 79 A
513 LOU 66 SFL 69 A
513 MAI 63 NOE 68 H
513 MAR 77 NCS 74 H
513 MCN 68 SFA 76 A
513 MEM 63 TEM 65 H
513 MER 83 SEL 73 A
513 MKC 70 WIL 91 A
513 MRS 96 MSM 84 A
513 NAR 75 WEB 92 H
513 NCC 68 TLN 76 H
513 NEL 59 SWT 42 A
513 NEM 68 UTE 56 H
513 NIA 73 SIE 66 H
513 NIC 89 SAM 74 A
513 NMS 75 PAC 67 H
513 NWL 99 TSA 104 A
513 ORE 68 USC 69 H
513 ORS 62 UCL 72 H
513 PEP 79 SDI 67 A
513 SDS 66 WYO 92 A
513 SFN 74 WAG 78 H
513 SMF 75 STE 59 H
513 SMS 73 VIT 60 A
513 SWM 70 WIC 55 A
513 UNL 83 SJS 39 H
513 VMI 71 WIN 63 A
514 BRO 54 PRI 79 H
514 CLM 94 HAR 76 H
514 COR 60 DAR 46 H
514 DEL 88 HRT 69 H
514 DRE 55 UVM 63 H
514 GON 88 SFR 74 A
514 PEN 61 YAL 73 A
514 POR 69 STM 85 A
515 AFU 75 UTE 72 H
515 AKR 55 EIL 62 A
515 ALB 64 MRQ 60 H
515 ALC 64 TES 73 A
515 AME 69 ECA 66 A
515 APP 82 WCA 79 A
515 ARI 85 WAS 51 H
515 ARK 89 SCA 73 H
515 ARL 75 SWL 85 H
515 ARM 67 HOL 71 A
515 AUS 83 MOR 90 A
515 BAL 60 WMI 46 H
515 BAY 79 TET 84 A
515 BET 102 DSU 98 H
515 BGU 68 EMI 57 A
515 BOC 82 VIL 46 H
515 BOI 74 IDA 68 H
515 BRA 46 ILS 58 A
515 BRO 67 PEN 86 H
515 BUC 57 FOR 67 H
515 BUF 69 CCS 74 H
515 BUT 69 EVA 78 H
515 BYU 80 LAS 81 H
515 CAL 66 STA 92 H
515 CAN 76 SIE 92 H
515 CEN 77 MER 75 H
515 CFL 64 NEO 94 H
515 CHA 72 COP 59 H
515 CIN 89 STL 60 A
515 CIT 85 FUR 78 A
515 CLE 72 UNC 80 H
515 CLG 70 LAF 61 H
515 CLM 74 DAR 54 H
515 CLS 80 WIL 69 A
515 CMI 68 TOL 61 A
515 CNO 80 WML 69 H
515 COL 45 KAN 82 A
515 COR 73 HAR 50 H
515 CRE 56 SWM 72 A
515 CSB 54 UTS 70 A
515 CSC 48 PEP 52 H
515 CSO 60 LIB 76 A
515 CSU 74 UTA 66 H
515 DAV 63 RAD 72 H
515 DAY 67 TEN 68 A
515 DEL 79 UVM 73 H
515 DET 89 LOI 93 H
515 DRA 84 NIO 96 A
515 DRE 72 HRT 56 H
515 DUQ 77 SJP 74 A
515 EKY 83 SEM 69 H
515 ETS 83 UTC 67 A
515 EWA 78 MOS 84 A
515 FAM 96 MDE 69 H
515 FDU 81 MSM 76 A
515 FLI 56 SMF 60 A
515 FRF 70 ION 80 A
515 FSU 80 GET 67 H
515 FUL 86 UCI 68 H
515 GEM 64 NCW 67 A
515 GES 71 STE 66 H
515 GON 57 STM 65 A
515 GRA 49 RIC 91 H
515 GSO 79 SEL 72 A
515 GTN 75 MFL 58 A
515 HAW 66 SDS 58 A
515 HOF 68 RID 65 A
515 HOW 65 NCT 66 A
515 IDS 85 NAR 73 A
515 ILL 74 MIN 58 H
515 IND 91 NOR 60 H
515 INS 58 WIC 73 A
515 IOS 84 OKS 83 H
515 IOW 80 PUR 60 H
515 JAM 71 OLD 72 A
515 JSU 82 MVS 98 A
515 KEN 93 WKE 83 H
515 KSU 75 OKL 104 A
515 KTS 55 OHI 60 H
515 LAM 67 LOT 103 A
515 LEH 92 NAV 88 H
515 LIU 68 WAG 71 H
515 LOC 104 SDI 102 A
515 LOM 77 MAN 75 A
515 LSU 69 VAN 76 A
515 MBC 103 TOW 113 A
515 MCN 86 SAM 73 A
515 MDT 97 TNT 76 H
515 MGS 68 SCS 98 A
515 MIC 59 MSU 70 H
515 MOM 65 SFN 64 A
515 MSH 79 VMI 72 A
515 MUR 75 TNS 60 H
515 NCA 78 WIN 75 A
515 NCC 63 SFL 70 H
515 NEH 66 NOE 64 H
515 NEI 74 YOU 71 H
515 NEL 72 TSA 85 A
515 NEM 61 WYO 68 A
515 NIC 71 SFA 67 A
515 NIL 81 VAL 75 A
515 NMS 82 SJS 57 H
515 NOT 101 SYR 98 A
515 NTS 90 TEA 100 A
515 NWL 68 SWT 81 A
515 ORE 65 UCL 84 H
515 ORS 92 USC 78 H
515 OSU 67 WIS 63 A
515 PIT 74 STJ 84 H
515 POR 86 SFR 99 A
515 PRA 74 SOU 114 H
515 PRI 46 YAL 35 A
515 PRO 77 SET 85 A
515 RCH 83 W&M 54 A
515 ROB 93 SFP 61 H
515 RUT 86 STP 73 H
515 SIL 74 TUL 66 A
515 SMU 59 TCU 70 A
515 STB 70 WVI 78 H
515 TLN 73 VIT 89 A
515 UNL 66 PAC 50 H
515 UNR 87 WEB 68 H
515 VIR 60 WAK 69 A
515 WGR 62 WRI 80 A
516 AKR 75 WIL 69 A
516 ASU 71 WSS 70 H
516 BOU 67 MAI 83 H
516 DEP 84 LOU 81 H
516 DUK 71 NCS 63 A
516 GEO 93 TEX 98 N
516 MAS 67 TEM 52 H
516 MEM 80 SMS 61 H
516 TAM 75 TES 67 H
517 ALC 73 PRA 61 A
517 ALS 96 MVS 105 A
517 AME 87 NCW 88 A
517 APP 59 UTC 61 A
517 ARS 72 CFL 71 A
517 AUS 75 EKY 87 A
517 BET 96 MDE 91 H
517 BRA 54 NIO 52 A
517 BRK 62 RID 65 H
517 BUF 65 TOW 98 A
517 CAM 58 LIB 77 A
517 CEN 81 HOU 105 H
517 CHA 65 CCA 74 A
517 CHS 74 MKC 88 H
517 CIT 73 NCG 60 A
517 CLG 69 SFP 75 H
517 CLS 62 EIL 52 A
517 CRE 76 DRA 52 H
517 DSU 81 FAM 90 A
517 ECA 74 GEM 68 H
517 ETS 96 WCA 76 A
517 FRE 61 LBS 73 H
517 FUL 47 UNL 76 A
517 FUR 55 SMF 42 H
517 GEW 75 JAM 70 H
517 GRA 76 JSU 83 A
517 HOL 80 NEH 70 H
517 HOW 59 SCS 61 A
517 ILC 95 NIL 90 H
517 ILS 68 STL 62 H
517 JAC 63 LOT 91 H
517 LOM 70 STP 65 A
517 MBC 77 PSU 81 H
517 MDT 68 TNS 49 H
517 MGS 95 NCT 107 A
517 MOR 84 SEM 80 H
517 MSO 87 NEB 61 H
517 MUR 103 TNT 99 H
517 OLD 69 RCH 73 A
517 PIT 63 SET 82 A
517 RAD 94 WIN 67 H
517 SIL 69 WIC 55 H
517 SMU 63 STE 83 A
517 SOU 83 TES 99 A
517 TUL 78 ORA 62 A
517 VAL 48 WGR 76 H
518 ARK 78 GEO 87 A
518 BOC 61 PRO 74 A
518 BUT 75 XAV 98 H
518 CAL 76 UCL 82 A
518 CAN 71 NIA 84 A
518 CLE 68 FSU 67 H
518 CLM 69 LAF 75 A
518 CNO 102 LOC 95 H
518 EVA 77 INS 44 H
518 ION 83 MAN 77 A
518 IOW 92 OSU 86 H
518 LOU 89 VIC 71 H
518 MAS 81 RUT 67 A
518 MFL 50 VIL 74 A
518 MRQ 53 NOT 60 A
518 MSH 79 SFL 88 A
518 NAR 63 SUS 82 H
518 NEO 63 SAL 85 A
518 RHO 88 WVI 67 H
518 STB 60 TEM 69 A
518 VMI 76 W&M 68 A
519 ALA 85 VAN 64 H
519 ALB 114 BET 67 H
519 ARM 62 NAV 54 A
519 AUB 81 FLO 92 A
519 BAL 70 OHI 73 A
519 BAY 61 TAM 63 H
519 BGU 78 TOL 64 H
519 BUC 90 CLG 84 H
519 BUF 55 DET 95 A
519 CHA 72 CSO 69 A
519 CIT 73 SMF 67 H
519 CMI 76 KTS 83 H
519 COL 77 MSO 60 H
519 CON 58 GTN 60 A
519 DAV 62 WAK 76 A
519 DAY 73 LOI 59 H
519 EMI 74 WML 90 H
519 FOR 81 HOL 75 H
519 HOU 86 RIC 83 H
519 HRT 54 MAI 66 H
519 IND 103 MSU 73 H
519 IOS 55 KSU 64 A
519 KAN 79 NEB 81 A
519 KEN 89 MSS 84 A
519 LAS 65 STP 52 H
519 LSU 74 SCA 56 A
519 MER 66 NCA 71 H
519 MIC 95 MIN 70 H
519 MIS 86 TEN 98 A
519 MOH 64 WMI 63 A
519 OKL 70 OKS 67 A
519 STJ 63 SYR 62 H
519 TET 101 TLN 98 H
519 TEX 99 TCU 77 H
519 UNC 73 VIR 86 A
520 AFU 60 SDS 58 A
520 AKR 73 YOU 67 A
520 ARI 74 ASU 77 A
520 ARL 71 LAM 93 A
520 ARS 62 WKE 75 H
520 BOI 74 IDS 72 A
520 BRA 54 SWM 62 H
520 BRK 66 TOW 89 H
520 BYU 58 UTA 56 H
520 CAL 81 USC 94 A
520 CAS 63 NEI 79 H
520 CCS 56 HOF 85 A
520 CEN 88 STE 91 A
520 CHS 70 WIL 86 H
520 CIN 69 DEP 71 H
520 CSU 65 HAW 79 A
520 DUK 91 MAR 89 H
520 EIL 79 WRI 70 H
520 EWA 60 UNR 72 H
520 FDU 95 LIU 77 H
520 FLI 84 SEL 68 H
520 FRE 74 SJS 71 A
520 FUL 71 LBS 85 A
520 GEW 72 SJP 79 A
520 GON 58 SDI 50 H
520 IDA 59 WEB 62 A
520 ILL 78 WIS 92 A
520 ILS 72 NIO 60 H
520 LAF 59 PSU 77 A
520 LIB 98 MOR 78 H
520 LOT 69 SWL 62 H
520 MCN 88 TEA 103 H
520 MEM 75 STL 73 A
520 MOM 71 RID 58 A
520 MRS 66 SFN 69 H
520 MSM 91 ROB 98 A
520 NCC 77 SMS 61 H
520 NEL 75 SAM 84 H
520 NIC 83 NTS 85 H
520 NOR 68 PUR 84 H
520 NWL 89 SFA 83 H
520 ORE 55 WAS 71 A
520 ORS 84 WSS 87 A
520 PAC 86 UTS 64 H
520 POR 61 CSC 74 H
520 STA 70 UCL 96 A
520 TUL 74 WIC 60 A
520 UCI 74 CSB 80 A
520 UTE 74 WYO 72 H
520 VIC 63 VIT 60 H
521 BRO 69 CLM 81 A
521 COR 67 YAL 59 H
521 DAR 36 PRI 48 A
521 FRF 50 LAS 69 A
521 HAR 62 PEN 74 A
521 LOM 68 NIA 45 H
522 AFU 67 HAW 76 A
522 AKR 64 VAL 60 H
522 ALA 87 ARK 90 A
522 ALB 58 MEM 63 A
522 ALC 84 SOU 82 A
522 ALS 79 JSU 84 H
522 AME 65 JAM 85 H
522 APP 88 VMI 65 H
522 ARM 67 FOR 81 H
522 ARS 59 LOT 55 H
522 ASU 62 LOU 63 H
522 AUB 82 LSU 99 A
522 AUS 75 MDT 73 H
522 BAL 75 CMI 55 H
522 BAY 63 TCU 73 H
522 BET 81 FAM 94 A
522 BGU 61 KTS 56 A
522 BOC 55 MFL 49 H
522 BOI 60 WEB 62 A
522 BOU 53 DEL 89 H
522 BRA 62 DRA 70 H
522 BRO 78 COR 96 A
522 BUC 95 LEH 94 A
522 BUF 71 WRI 88 A
522 BUT 78 DAY 73 H
522 BYU 84 NEM 95 A
522 CAM 86 CSO 58 A
522 CAS 73 SUS 79 H
522 CCA 48 WIN 44 A
522 CCS 66 MBC 81 H
522 CEN 69 FLI 85 A
522 CIN 104 SAL 78 A
522 CIT 69 WCA 89 H
522 CLE 82 MAR 70 H
522 CLG 71 HOL 99 A
522 CLM 64 YAL 60 H
522 CLS 67 ILC 72 H
522 CNO 72 NEI 66 H
522 COL 83 OKL 99 A
522 CON 94 PRO 73 H
522 COP 80 MDE 63 A
522 CRE 62 WIC 64 H
522 CSU 74 SDS 66 A
522 DAR 63 PEN 76 A
522 DAV 75 RAD 89 A
522 DET 70 LOI 74 A
522 DRE 79 NOE 53 A
522 DUQ 82 RUT 79 H
522 ECA 83 OLD 89 A
522 EIL 65 NIL 61 A
522 EKY 83 TNS 64 A
522 EMI 69 TOL 64 A
522 ETS 99 MSH 80 H
522 EVA 82 XAV 73 H
522 FDU 77 SFN 85 H
522 FLO 50 SCA 48 A
522 FRE 70 PAC 77 A
522 FUL 58 CSB 68 A
522 FUR 75 UTC 80 H
522 GEM 50 RCH 83 A
522 GES 72 SMF 52 A
522 GET 52 VIR 49 A
522 GON 58 CSC 61 H
522 GRA 81 MVS 93 H
522 GSO 81 MER 74 H
522 HAR 50 PRI 87 A
522 HOF 89 TOW 87 H
522 HOW 82 MGS 64 H
522 HRT 83 NEH 71 A
522 IDA 86 IDS 74 A
522 ILS 44 INS 43 H
522 ION 64 SIE 71 A
522 IOS 70 NEB 80 H
522 JAC 74 PAN 73 A
522 KAN 54 KSU 52 A
522 LAF 77 NAV 67 H
522 LAM 88 WKE 103 A
522 LIU 72 MRS 65 A
522 LOC 89 PEP 103 H
522 MAI 61 WML 59 H
522 MAN 73 STP 48 H
522 MAS 104 STB 67 H
522 MCN 93 NTS 97 H
522 MIC 76 NOR 63 A
522 MIS 86 MSS 78 H
522 MKC 63 TAM 46 H
522 MOH 72 OHI 64 H
522 MOM 66 WAG 61 H
522 MON 77 MOS 72 A
522 MOR 89 TNT 100 A
522 MRQ 71 STL 48 H
522 MSM 77 SFP 88 A
522 MSU 70 PUR 68 H
522 MUR 75 SEM 80 A
522 NCC 66 VIC 69 A
522 NCT 78 SCS 77 H
522 NCW 94 W&M 64 A
522 NEL 74 SFA 66 H
522 NEO 60 SWL 70 H
522 NIC 65 TEA 66 H
522 NIO 47 SWM 58 H
522 NOT 84 UCL 71 H
522 NWL 83 SAM 81 H
522 ORE 82 WSS 97 A
522 PIT 65 STJ 71 A
522 POR 76 SDI 79 H
522 PRA 86 TES 108 A
522 RHO 85 SJP 88 A
522 RIC 98 TET 105 H
522 SEL 75 STE 80 A
522 SET 59 VIL 74 A
522 SFL 75 VIT 62 A
522 SIL 74 TUL 68 H
522 SJS 79 UTS 84 H
522 SMU 86 TEX 88 H
522 STM 75 SFR 78 H
522 SWT 66 TSA 82 A
522 TEN 84 VAN 89 A
522 UCI 72 LBS 89 A
522 UNC 94 NCS 99 H
522 UNL 69 NMS 58 H
522 USC 73 STA 72 H
522 UTA 57 WYO 70 H
522 WIL 47 WGR 82 A
523 ARI 66 TEM 60 N
523 BOU 71 DRE 77 H
523 DEL 74 NOE 64 A
523 DEP 85 FSU 75 N
523 DUK 68 WAK 72 H
523 FRF 58 LOM 74 A
523 GEO 73 KEN 84 H
523 GEW 85 WVI 78 H
523 GTN 72 SYR 68 A
523 ILL 77 IOW 72 H
523 IND 86 OSU 80 A
523 LAS 90 NIA 68 H
523 MSO 66 OKS 52 H
523 ORS 77 WAS 67 A
524 AKR 68 ILC 64 H
524 APP 68 MSH 61 H
524 ARM 42 HOF 56 A
524 AUS 75 MUR 105 H
524 BRK 70 MBC 77 A
524 BUF 57 TOL 73 A
524 CFL 78 SAL 93 A
524 CHS 57 MKC 107 A
524 CIT 80 UTC 83 H
524 CLG 91 COR 85 H
524 CLS 77 VAL 62 H
524 CRE 56 NIO 76 A
524 CSB 64 NMS 59 H
524 CSO 70 CCA 59 A
524 DAV 76 NCA 68 H
524 DRA 69 SIL 73 H
524 EIL 52 WGR 67 A
524 EKY 79 TNT 90 A
524 EMI 75 EVA 81 H
524 ETS 92 VMI 84 H
524 GRA 102 NWL 86 H
524 INS 74 TUL 60 H
524 KAN 84 OKL 65 H
524 LAM 102 PAN 82 H
524 LIB 70 VIT 73 H
524 MCN 63 SMS 92 A
524 MDT 87 SEM 76 A
524 MOR 81 TNS 76 A
524 NCC 72 TEN 65 H
524 NIL 73 WRI 78 A
524 OLD 51 PSU 71 A
524 PRO 68 STJ 72 H
524 RAD 80 WIN 66 A
524 SFL 81 TLN 76 A
524 SUS 57 UTE 65 A
525 BOC 70 SYR 76 A
525 BRA 60 ILS 64 H
525 CON 77 PIT 86 A
525 DAY 60 NOT 58 H
525 DSU 90 MDE 65 H
525 DUQ 59 STB 60 A
525 FAM 78 NCT 80 A
525 FDU 67 MOM 80 A
525 FUR 94 WCA 73 H
525 IOW 79 MIN 64 A
525 MAR 84 NCG 55 H
525 MEM 85 VIC 58 H
525 MFL 50 VIL 61 H
525 NEB 51 OKS 72 A
525 RHO 67 RUT 76 A
526 ALA 79 MSS 69 H
526 AME 65 RCH 85 H
526 ARK 82 AUB 74 A
526 BAL 54 BGU 65 A
526 BAY 79 SMU 62 H
526 BUC 81 DRE 92 A
526 BUF 48 DET 92 H
526 CAN 73 ION 85 A
526 CCS 60 RID 79 H
526 CFL 73 PAN 72 H
526 CLE 61 NCS 63 A
526 CMI 76 MOH 89 H
526 COL 66 KSU 74 H
526 CSO 65 DAV 77 A
526 DUK 76 VIR 67 H
526 ECA 79 W&M 75 H
526 EMI 67 KTS 65 H
526 FLO 72 TEN 68 A
526 FOR 78 XAV 80 A
526 GEM 60 JAM 75 H
526 GEO 67 VAN 86 A
526 GTN 71 SET 73 A
526 HOU 83 TET 80 A
526 ILL 92 NOR 65 H
526 IOS 71 MSO 75 H
526 KEN 74 SCA 56 H
526 LAF 82 LEH 76 H
526 LSU 100 MIS 69 H
526 MAN 80 SIE 68 H
526 MIC 78 WIS 96 A
526 NCW 68 OLD 69 A
526 OHI 82 WMI 81 H
526 OSU 71 PUR 64 A
526 RIC 77 TAM 70 H
526 SEM 80 WML 64 A
526 STL 69 TCU 88 A
526 SWM 72 WIC 53 H
526 TEX 128 ORA 108 H
527 AKR 58 CLS 81 H
527 ARI 104 ORE 56 A
527 ARL 82 WKE 78 H
527 ASU 72 ORS 80 A
527 BOI 58 MON 71 H
527 BOU 64 HRT 55 A
527 BRK 56 HOF 92 H
527 BYU 81 HAW 64 H
527 CAL 72 WSS 79 H
527 CCA 58 LIB 68 H
527 CEN 71 SMF 58 H
527 CHS 96 NEI 85 A
527 CIN 70 MRQ 59 H
527 CRE 62 ILS 79 A
527 CSU 56 NEM 60 H
527 DRA 82 TUL 85 A
527 DSU 65 HOW 79 A
527 DUQ 87 SJP 100 H
527 EWA 85 IDS 89 A
527 FLI 66 MER 76 A
527 FSU 110 UNC 94 H
527 FUL 76 PAC 62 H
527 GES 77 SEL 78 A
527 GET 80 WAK 61 H
527 GEW 74 STB 58 H
527 GSO 104 STE 76 H
527 IDA 66 MOS 63 H
527 JAC 102 SAL 85 H
527 LIU 94 SFP 74 H
527 LOI 72 NOT 75 A
527 LOT 53 NEO 54 A
527 LOU 87 TLN 72 A
527 MAS 74 WVI 69 A
527 MCN 83 SWL 97 A
527 MRS 80 WAG 82 A
527 NIA 83 STP 55 H
527 NOE 67 UVM 77 A
527 NTS 81 NEL 95 H
527 NWL 82 TEA 97 A
527 RHO 62 TEM 69 H
527 ROB 68 SFN 84 A
527 SAM 63 TSA 76 H
527 SDI 81 SFR 74 H
527 SDS 70 UTA 84 A
527 STA 78 WAS 66 H
527 STM 60 CSC 79 A
527 SWT 59 SFA 61 A
527 UCI 78 SJS 65 H
527 USC 83 UCL 79 H
527 UTE 73 WYO 72 A
528 APP 63 ETS 70 H
528 BRO 46 PEN 65 A
528 CLM 76 DAR 59 A
528 COR 62 HAR 74 A
528 DEL 82 MAI 75 H
528 DRE 71 NEH 51 H
528 GON 92 LOC 95 A
528 LAS 90 MAN 67 H
528 PEP 79 POR 56 H
528 PRI 46 YAL 47 H
529 AFU 55 NEM 70 H
529 ALA 65 LSU 73 H
529 ALB 58 CIN 63 H
529 AME 72 GEM 66 A
529 ARK 84 MSS 76 A
529 ARL 71 JAC 67 A
529 ARM 52 CLG 58 A
529 ARS 60 LOT 73 A
529 AUB 110 MIS 84 H
529 AUS 69 EKY 87 H
529 BAL 61 EMI 54 H
529 BAY 67 TEX 97 A
529 BET 74 SCS 91 A
529 BGU 39 MOH 67 A
529 BOC 60 GTN 76 A
529 BOI 90 MOS 75 H
529 BOU 67 UVM 79 A
529 BRA 45 TUL 57 A
529 BRK 68 CCS 84 A
529 BRO 49 PRI 58 A
529 BUC 78 LAF 68 H
529 BUT 78 LOI 76 H
529 BYU 98 SDS 78 H
529 CAL 74 WAS 76 H
529 CAM 68 CCA 56 H
529 CAN 72 STP 82 H
529 CEN 77 GES 90 H
529 CFL 47 WKE 83 A
529 CHA 68 MDT 70 H
529 CIT 77 MSH 82 A
529 CLE 49 VIR 69 A
529 CLM 67 HAR 70 A
529 CMI 94 WMI 101 A
529 CNO 75 SUS 89 A
529 COL 70 NEB 84 A
529 COP 67 NCT 70 H
529 COR 59 DAR 61 A
529 CSB 70 LBS 72 A
529 CSO 70 NCG 58 H
529 CSU 68 UTE 86 H
529 DAV 59 WIN 52 A
529 DAY 56 XAV 72 H
529 DEL 55 NEH 49 H
529 DEP 88 STL 71 A
529 DET 62 EVA 74 A
529 DRA 53 WIC 71 A
529 DRE 57 MAI 55 H
529 ECA 66 NCW 81 A
529 EIL 74 MUR 86 A
529 EWA 67 WEB 109 A
529 FDU 89 WAG 88 H
529 FLI 71 GSO 95 A
529 FLO 60 GEO 69 H
529 FOR 73 NAV 68 A
529 FRE 67 UNL 84 H
529 FUL 82 SJS 75 H
529 FUR 72 VMI 65 A
529 GET 98 NCS 88 H
529 GEW 68 RHO 94 A
529 GON 63 PEP 75 A
529 HAW 53 UTA 59 A
529 HOF 103 MBC 87 A
529 HOL 116 LEH 92 H
529 HOU 79 TAM 69 H
529 HRT 57 NOE 62 A
529 IDA 73 MON 63 H
529 ILC 86 VAL 77 H
529 INS 55 NIO 50 H
529 ION 61 LOM 62 A
529 IOS 70 OKL 96 A
529 JAM 66 RCH 69 H
529 KTS 78 TOL 58 H
529 LAM 70 SWL 80 A
529 LIU 94 ROB 103 H
529 LOC 93 POR 86 H
529 LOU 70 SMS 82 A
529 MCN 78 NIC 84 H
529 MDE 76 MGS 98 A
529 MER 79 STE 66 H
529 MFL 63 SYR 68 H
529 MRQ 82 MEM 67 H
529 MRS 53 MOM 65 A
529 MSU 65 OSU 78 H
529 NCA 79 RAD 76 H
529 NCC 65 VIT 73 A
529 NEL 52 TEA 48 A
529 NIA 61 SIE 63 A
529 NIL 96 TET 90 H
529 NMS 78 UTS 85 A
529 NOT 79 STJ 70 H
529 NTS 95 NWL 86 H
529 OLD 94 W&M 85 A
529 PEN 70 YAL 61 H
529 PIT 61 VIL 78 A
529 PUR 61 WIS 51 H
529 RIC 59 TCU 64 A
529 RID 79 TOW 78 A
529 SAM 63 SWT 82 H
529 SCA 64 TEN 87 A
529 SFA 64 TSA 65 H
529 SFL 91 VIC 81 H
529 SFN 71 SFP 74 H
529 SFR 81 CSC 69 A
529 SIL 58 SWM 66 A
529 SMF 78 SEL 71 A
529 STM 48 SDI 50 A
529 UCI 66 PAC 79 H
529 UNR 104 NAR 69 H
529 UTC 94 WCA 73 H
529 WIL 91 WRI 85 H
529 WML 71 YOU 55 H
601 ARI 70 ORS 62 A
601 ASU 58 ORE 48 A
601 CON 64 SET 77 A
601 DUK 75 UCL 65 A
601 DUQ 61 MAS 82 H
601 FRF 60 LAS 75 H
601 ILL 70 IND 76 A
601 KEN 80 VAN 56 H
601 KSU 73 MSO 69 H
601 MAR 82 UNC 80 H
601 MKC 82 NEI 68 H
601 NEO 69 PAN 57 A
601 RIC 58 SMU 53 A
601 RUT 71 STB 76 A
601 SJP 82 WVI 95 A
601 STA 85 WSS 70 H
601 TEM 75 WAK 83 A
602 AKR 71 LAM 94 A
602 BAY 96 TAM 86 A
602 BOU 53 NOE 76 A
602 BRA 42 WIC 63 A
602 BUF 62 CCS 94 A
602 CIT 60 VMI 64 A
602 CRE 71 TUL 81 H
602 DAV 69 LIB 67 H
602 DRA 75 ILS 76 H
602 ECA 78 VIT 76 H
602 FLI 63 MFL 68 A
602 FRE 70 NMS 78 A
602 FUR 82 MSH 66 A
602 GTN 49 STJ 65 A
602 INS 55 SWM 54 H
602 JAM 98 W&M 77 H
602 KAN 77 OKS 64 H
602 MAI 55 NEH 39 A
602 MCN 94 NWL 122 A
602 MSM 79 SFP 85 A
602 NAV 71 NCG 74 H
602 NCC 79 TLN 69 A
602 NIC 61 NEL 83 A
602 NIO 61 SIL 70 A
602 NTS 77 TSA 80 A
602 SAM 59 SFA 82 A
602 SWT 63 TEA 80 H
602 TNS 80 TNT 91 A
602 VAL 25 WGR 69 A
602 VIC 75 WKE 77 H
603 AFU 60 WYO 86 H
603 AME 73 PSU 79 A
603 ARK 106 LSU 92 H
603 ARS 76 MDT 60 A
603 BOC 66 PIT 90 A
603 BRK 69 CLG 105 A
603 BYU 100 CNO 68 H
603 EVA 80 LOI 57 A
603 FDU 60 LIU 77 H
603 FRF 76 ION 52 H
603 IDA 70 SUS 88 A
603 LAS 60 LOM 62 A
603 MAN 65 STP 52 A
603 MIC 66 OSU 77 A
603 MRS 75 MOM 60 A
603 NCS 68 VIR 74 A
603 NOT 87 XAV 86 H
603 PRO 65 VIL 75 A
603 ROB 83 SFP 66 H
603 SFN 74 WAG 73 A
603 UNL 65 UTS 53 H
604 ALA 84 MIS 83 A
604 ALS 84 ALC 88 N
604 AUB 70 MSS 77 A
604 BAL 63 TOL 58 A
604 BET 90 MDE 70 N
604 BGU 86 WMI 95 H
604 CLE 97 DUK 98 H
604 CLS 93 YOU 70 H
604 CMI 71 OHI 62 H
604 COL 63 OKS 69 A
604 CON 85 SYR 78 H
604 DEL 72 DRE 66 H
604 DEP 65 MRQ 73 H
604 DUQ 71 WVI 64 H
604 EMI 63 MOH 73 H
604 FLO 79 KEN 62 H
604 GEO 66 TEN 67 H
604 GET 75 UNC 79 A
604 GEW 70 TEM 92 A
604 GRA 71 TES 103 N
604 HOU 50 TCU 44 H
604 HRT 51 UVM 64 A
604 IND 64 IOW 60 A
604 IOS 70 KAN 66 H
604 JAC 105 LAM 78 N
604 JSU 101 SOU 114 A
604 KSU 62 NEB 91 A
604 LIU 91 MRS 92 H
604 MAS 96 RHO 88 H
604 MEM 68 TLN 67 A
604 MFL 82 SET 90 H
604 MIN 76 WIS 57 H
604 MKC 77 NEI 66 A
604 MSO 67 OKL 81 H
604 MVS 112 PRA 79 N
604 NCC 75 VIC 63 H
604 ROB 70 SFN 68 H
604 RUT 74 SJP 68 A
604 SCA 77 VAN 68 H
604 SFL 78 SMS 72 H
604 TAM 58 TET 56 H
605 AFU 54 CSU 72 H
605 ALC 72 MVS 76 N
605 ARI 100 CAL 77 H
605 ARL 65 PAN 53 N
605 ASU 76 STA 71 H
605 BET 54 HOW 58 N
605 BOI 73 EWA 59 A
605 CAM 69 DAV 60 N
605 CFL 47 NEO 66 N
605 COP 91 SCS 98 N
605 CSB 92 SJS 64 A
605 CSO 58 CCA 54 N
605 DSU 73 FAM 78 N
605 EIL 75 WIL 73 H
605 FUL 60 NMS 63 A
605 ILC 91 LOI 95 A
605 JAC 66 LOT 80 N
605 LBS 61 PAC 71 A
605 LIB 85 NCA 54 N
605 MAR 77 WAK 66 A
605 MGS 75 NCT 70 N
605 MON 103 UNR 86 H
605 MOS 107 NAR 63 H
605 MRS 81 ROB 85 A
605 MSU 72 NOR 55 A
605 RAD 80 WIN 54 N
605 RIC 103 TEX 97 H
605 SOU 94 TES 90 H
605 UCL 89 WSS 85 A
605 USC 75 WAS 63 A
606 APP 86 WCA 69 N
606 ARL 48 ARS 45 N
606 AUS 68 TNT 89 N
606 BRO 71 DAR 59 H
606 CAM 53 LIB 51 N
606 CAN 54 STP 71 N
606 CEN 69 GES 84 A
606 CIT 55 ETS 89 N
606 CLM 71 PEN 66 H
606 COR 70 PRI 66 H
606 CSO 88 RAD 83 N
606 EKY 88 TNS 67 N
606 FAM 74 MGS 69 N
606 FLI 72 MER 98 N
606 FRF 66 LAS 88 N
606 FUR 76 MSH 83 N
606 GSO 106 SEL 86 H
606 HAR 56 YAL 83 A
606 HAW 69 SDS 54 H
606 HOW 76 SCS 73 N
606 MDT 80 MOR 81 N
606 MVS 85 SOU 77 A
606 NEO 69 SWL 73 N
606 NIC 62 TEA 77 N
606 NTS 91 SFA 71 N
606 SAL 94 WKE 95 N
606 SMF 58 STE 44 N
606 UTC 84 VMI 49 N
607 ALA 82 AUB 80 H
607 ALB 105 STL 76 H
607 AME 76 ECA 69 N
607 APP 69 ETS 77 N
607 ARI 89 STA 83 H
607 ARK 100 MIS 83 H
607 ARL 61 SWL 64 N
607 ARM 55 BUC 74 N
607 BAL 54 KTS 57 H
607 BGU 55 OHI 61 A
607 BOC 79 CON 89 H
607 BOU 51 MAI 68 A
607 BRK 59 RID 67 N
607 BRO 96 HAR 88 H
607 BUF 58 TOW 122 N
607 BUT 96 XAV 86 A
607 BYU 87 UTA 73 A
607 CAM 67 CSO 53 N
607 CCS 107 MBC 115 A
607 CIN 69 MEM 59 A
607 CLG 71 LEH 86 A
607 CLM 51 PRI 65 H
607 CMI 71 WML 92 A
607 COL 87 IOS 83 H
607 COR 79 PEN 92 H
607 CRE 69 SWM 75 N
607 CSU 65 WYO 83 A
607 DAR 48 YAL 61 A
607 DAY 79 DET 67 A
607 DEL 92 HRT 56 H
607 DEP 66 NOT 65 H
607 DRE 78 NEH 72 H
607 EKY 72 TNT 67 N
607 EMI 66 WMI 80 A
607 EWA 57 IDA 60 H
607 FAM 65 HOW 67 N
607 FLO 76 VAN 82 A
607 FOR 77 NAV 59 N
607 FRE 62 UTS 70 A
607 GEM 59 RCH 74 A
607 GEO 72 SCA 54 H
607 GES 75 MER 68 H
607 GON 61 SDI 48 N
607 GSO 81 SMF 61 H
607 GTN 67 PIT 57 H
607 HOL 87 LAF 71 N
607 HOU 69 SMU 62 A
607 IDS 88 WEB 82 H
607 ILL 80 MSU 71 H
607 ILS 70 NIO 58 N
607 INS 65 TUL 77 N
607 ION 59 LOM 53 N
607 IOW 70 WIS 65 A
607 JAM 77 W&M 53 N
607 KEN 99 TEN 88 H
607 KSU 69 OKS 77 H
607 LOC 85 SFR 100 N
607 LOT 74 WKE 60 N
607 LOU 79 VIT 59 H
607 LSU 89 MSS 80 H
607 MAN 68 STP 56 N
607 MAR 74 VIR 76 H
607 MFL 57 PRO 62 A
607 MIN 58 PUR 68 H
607 MOH 68 TOL 46 H
607 MON 90 NAR 59 H
607 MOR 77 MUR 109 N
607 MOS 84 UNR 94 H
607 MSH 68 UTC 84 N
607 NCS 77 WAK 74 H
607 NCW 67 OLD 77 N
607 NEB 97 OKL 106 A
607 NEM 54 UTE 72 A
607 NIA 57 SIE 83 N
607 NOE 64 UVM 74 A
607 NOR 78 OSU 93 A
607 NTS 71 NEL 78 N
607 ORE 54 ORS 62 A
607 PEP 97 POR 83 A
607 RUT 93 STB 72 N
607 SIL 67 WIC 63 N
607 SMS 70 TLN 80 H
607 STJ 71 SET 78 H
607 STM 57 CSC 59 N
607 SYR 56 VIL 76 H
607 TCU 67 TET 76 A
607 TEA 75 TSA 94 A
607 UCI 71 NMS 99 A
608 AKR 77 CLS 80 A
608 AME 57 JAM 81 N
608 ASU 74 CAL 71 H
608 BUC 86 HOL 77 N
608 CLE 82 GET 101 A
608 CSB 70 PAC 68 A
608 DEL 76 UVM 64 H
608 DRE 97 MAI 79 H
608 DUK 89 UNC 77 H
608 DUQ 69 WVI 76 N
608 EIL 84 WRI 72 N
608 EKY 60 MUR 81 N
608 ETS 74 UTC 62 N
608 FOR 98 LEH 84 A
608 GEW 66 RHO 75 N
608 GON 54 CSC 51 N
608 GSO 95 GES 82 H
608 HOF 77 MBC 74 A
608 ILC 80 NIL 66 N
608 ILS 58 SWM 61 N
608 IND 60 MIC 68 A
608 ION 78 MAN 79 N
608 KAN 97 MSO 89 H
608 LAS 84 SIE 71 N
608 LBS 93 SJS 80 A
608 LOT 71 SWL 75 N
608 MAS 106 RUT 94 N
608 NEL 81 TSA 77 A
608 OLD 62 RCH 58 A
608 PEP 67 SFR 65 N
608 RID 77 TOW 90 N
608 SIL 79 TUL 82 A
608 SJP 59 TEM 75 N
608 TEX 86 TAM 63 H
608 UCL 80 WAS 79 A
608 USC 68 WSS 82 A
608 WIL 37 WGR 59 N
609 BUC 65 FOR 70 N
609 CLS 59 ILC 83 H
609 DEL 92 DRE 68 H
609 EIL 75 WGR 65 N
609 EVA 74 NOT 56 H
609 GON 70 PEP 73 N
609 HOF 61 TOW 69 N
609 JAM 73 OLD 78 N
609 LAS 79 MAN 78 N
609 MAS 78 RHO 67 N
609 SWM 71 TUL 68 A
609 TEM 41 WVI 44 N
610 EIL 83 ILC 68 N
610 MAS 97 WVI 91 N
611 AFU 51 BYU 72 N
611 CSU 65 UTE 66 H
611 HAW 69 UTA 81 N
611 ILL 70 OSU 82 A
611 IOW 69 NOR 66 H
611 MIC 70 PUR 61 A
611 MSU 66 MIN 57 H
611 NEM 89 WYO 83 N
612 ALB 67 MEM 79 N
612 ARI 81 UCL 89 A
612 ASU 66 USC 81 A
612 BOC 78 PRO 68 N
612 BOI 56 IDA 75 N
612 BUT 87 DET 70 N
612 BYU 75 UTA 62 N
612 CAL 79 ORS 66 H
612 CLE 75 MAR 81 N
612 DAY 73 LOI 83 N
612 GEO 85 MIS 66 N
612 IDS 74 WEB 92 N
612 IND 66 WIS 41 H
612 MFL 83 PIT 71 N
612 MRQ 74 STL 63 N
612 MSS 55 VAN 77 N
612 NEM 72 UTE 83 N
612 ORE 47 STA 70 A
612 SCA 63 TEN 70 N
613 ALA 62 FLO 60 N
613 ARK 73 GEO 60 N
613 BAL 79 CMI 65 N
613 BAY 55 TCU 62 N
613 BGU 54 OHI 46 N
613 BOC 60 SET 62 N
613 BUT 78 XAV 61 H
613 BYU 73 UTE 71 N
613 CIN 62 MRQ 49 N
613 COL 66 KAN 84 N
613 CON 59 STJ 64 A
613 DEP 75 MEM 95 H
613 DUK 94 MAR 87 N
613 EMI 66 MOH 67 N
613 EVA 65 LOI 49 N
613 FRE 85 NMS 86 N
613 FSU 93 NCS 80 N
613 FUL 71 LBS 77 A
613 GET 68 VIR 56 N
613 GTN 77 MFL 64 N
613 HOU 73 SMU 62 A
613 IDA 52 MON 69 A
613 IOS 80 MSO 75 N
613 KEN 76 VAN 57 N
613 KSU 57 OKS 81 N
613 KTS 57 WMI 61 N
613 LOU 65 VIC 74 H
613 LSU 99 TEN 89 N
613 NCC 70 VIT 52 N
613 NEB 85 OKL 107 N
613 PAC 86 UTS 69 N
613 RIC 62 TET 65 N
613 SFL 87 SMS 92 N
613 SYR 55 VIL 52 N
613 TEX 88 TAM 69 N
613 UCI 88 CSB 67 N
613 UNC 80 WAK 65 N
613 UNR 92 WEB 83 N
614 ALA 90 ARK 89 N
614 ARI 69 USC 70 A
614 ASU 77 UCL 85 A
614 BAL 65 WMI 61 N
614 BGU 60 MOH 70 N
614 BUT 76 EVA 95 A
614 CAL 87 ORE 76 H
614 CIN 75 MEM 63 N
614 DUK 89 GET 76 N
614 FSU 76 UNC 80 N
614 GTN 68 STJ 64 A
614 HOU 80 TCU 77 N
614 ILL 59 MIC 68 A
614 IND 59 PUR 61 A
614 IOS 60 OKS 69 N
614 KAN 85 OKL 67 N
614 KEN 80 LSU 74 N
614 LBS 72 NMS 80 H
614 MIN 63 OSU 94 H
614 MON 73 UNR 68 H
614 NCC 76 SMS 72 N
614 NOR 76 WIS 65 H
614 ORS 56 STA 76 A
614 SET 66 SYR 70 N
614 TEX 97 TET 87 N
614 TLN 87 VIC 69 N
614 UCI 69 PAC 81 N
614 WAS 57 WSS 75 A
615 ALA 54 KEN 80 N
615 BAL 57 MOH 58 N
615 DUK 94 UNC 74 N
615 GTN 54 SYR 56 N
615 HOU 91 TEX 72 N
615 IOW 53 MSU 64 A
615 KAN 66 OKS 57 N
615 NCC 64 TLN 63 N
615 NMS 74 PAC 73 N