MSU 75 MUR 71 N
CSB 70 HOU 66 N
LSU 70 VIL 63 N
GET 99 ETS 83 N
MIN 64 UTE 61 N
NIO 74 MSO 71 N
VIR 75 NOT 67 N
SYR 70 COP 48 N
UNL 102 ARL 72 N
OSU 84 PRO 83 N
BAL 54 ORS 53 N
LOU 78 IDA 59 N
LOC 111 NMS 92 N
MIC 76 ILS 70 N
ALA 61 CSU 54 N
ARI 79 SFL 67 N
CON 76 BOU 52 N
CAL 65 IND 63 N
CLE 49 BYU 47 N
LAS 79 SMS 63 N
STJ 81 TEM 65 N
DUK 81 RCH 46 N
UCL 68 ALB 56 N
KAN 79 ROB 71 N
OKL 77 TOW 68 N
UNC 83 SWM 70 N
DAY 88 ILL 86 N
ARK 68 PRI 64 N
XAV 87 KSU 79 N
GTN 70 TES 52 N
TEX 100 GEO 88 N
PUR 75 NEL 63 N
MSU 62 CSB 58 N
GET 94 LSU 91 N
MIN 81 NIO 78 N
SYR 63 VIR 61 N
UNL 76 OSU 65 N
BAL 62 LOU 60 N
LOC 149 MIC 115 N
ALA 77 ARI 55 N
CON 74 CAL 54 N
CLE 79 LAS 75 N
DUK 76 STJ 72 N
UCL 71 KAN 70 N
UNC 79 OKL 77 N
ARK 86 DAY 84 N
XAV 74 GTN 71 N
TEX 73 PUR 72 N
GET 81 MSU 80 N
MIN 82 SYR 75 N
UNL 69 BAL 67 N
LOC 62 ALA 60 N
CON 71 CLE 70 N
DUK 90 UCL 81 N
ARK 96 UNC 73 N
TEX 102 XAV 89 N
GET 93 MIN 91 N
UNL 131 LOC 101 N
DUK 79 CON 78 N
ARK 88 TEX 85 N
UNL 90 GET 81 N
DUK 97 ARK 83 N
UNL 103 DUK 73 N