KEN 75 DAV 55 N
WKE 67 NEB 59 N
ALA 97 XAV 80 N
ILL 75 FRF 51 N
LSU 94 PUR 87 H
MEM 95 BAL 63 N
VIL 71 VIT 62 N
GET 68 MRS 53 N
STJ 83 MOS 74 N
AUB 73 ARI 63 N
MAR 69 PEP 64 N
UNL 74 NEL 51 N
ALB 66 MSO 64 N
UNC 84 UTA 72 N
BRA 83 UTE 65 N
LOU 93 DRE 73 N
DUK 85 MVS 78 N
OLD 72 WVI 64 N
DEP 72 VIR 68 N
OKL 80 NOE 74 N
SJP 60 RCH 59 N
CLS 83 IND 79 N
NAV 87 TUL 68 N
SYR 101 BRO 52 H
KAN 71 NCT 46 N
TEM 61 JAC 50 N
MSU 72 WAS 70 N
GTN 70 TET 64 N
NCS 66 IOW 64 N
ARL 90 NOT 83 N
IOS 81 MOH 79 N
MIC 70 AKR 64 N
KEN 71 WKE 64 N
ALA 58 ILL 56 N
LSU 83 MEM 81 H
GET 66 VIL 61 N
AUB 81 STJ 65 N
UNL 70 MAR 64 N
UNC 77 ALB 59 N
LOU 82 BRA 68 N
DUK 89 OLD 61 N
DEP 74 OKL 69 N
CLS 75 SJP 69 N
NAV 97 SYR 85 A
KAN 65 TEM 43 N
MSU 80 GTN 68 N
NCS 80 ARL 66 N
IOS 72 MIC 69 N
DUK 74 DEP 67 N
NAV 71 CLS 70 N
KAN 96 MSU 86 N
NCS 70 IOS 66 N
KEN 68 ALA 63 N
LSU 70 GET 64 A
AUB 70 UNL 63 N
LOU 94 UNC 79 N
LSU 59 KEN 57 N
LOU 84 AUB 76 N
DUK 71 NAV 50 N
KAN 75 NCS 67 N
DUK 71 KAN 67 N
LOU 88 LSU 77 N
LOU 72 DUK 69 N