306 MIC 79 MOH 48 H
518 BRO 35 NAV 54 A
411 WAK 50 FUR 41 A
404 TCU 61 RIC 80 A
428 BOC 81 SFN 77 A
411 RHO 76 BRO 58 A
602 UNC 43 W&M 50 N
602 MAN 55 CCN 57 N
516 NIA 68 CCN 61 A
510 ARM 53 CLG 61 A
522 ARM 50 CLG 48 H
604 ARM 50 NAV 46 H
314 BUC 71 LEH 52 A
414 BUC 60 LEH 41 H
508 BUC 54 NAV 71 A
511 BUC 78 RHO 88 A
407 NAV 76 VMI 26 H
330 JOH 58 CSC 59 H
501 JOH 53 SFR 66 ?
514 JOH 55 DEP 63 H
520 JOH 43 NIA 57 ?
528 BLD 54 JOH 68 ?
407 LOM 42 DAY 68 ?
302 SFN 67 LOM 60 H
309 SFN 57 MAN 71 H
319 SFN 58 NIA 65 A
502 SFN 50 AKR 58 A
508 SFN 46 CCN 68 N
316 W&M 54 JOH 64 A
407 W&M 80 W&L 56 H
417 W&M 68 VMI 43 A
516 W&M 70 W&L 57 A
518 W&M 74 VMI 57 H
321 WMI 64 VAL 66 A
417 WMI 59 VAL 78 H
511 WMI 49 BUT 68 A
521 WMI 70 BUT 57 H
413 OHI 56 WMI 81 H
504 OHI 49 BUT 70 A
525 OHI 56 BUT 67 A
604 OHI 52 WMI 79 A
407 MOH 66 WMI 94 A
410 MOH 50 BUT 48 H
429 MOH 70 OHI 79 A
510 MOH 61 WMI 54 H
517 MOH 54 OHI 45 A
518 MOH 46 BUT 48 A
312 GEW 83 W&L 68 H
319 GEW 63 W&L 61 A
403 GEW 64 MAN 76 A
501 GEW 50 W&M 58 A
502 GEW 83 VMI 72 H
303 LAF 44 CCN 76 A
418 LAF 67 LEH 45 A
504 LAF 61 BUC 49 H
518 LAF 66 BUC 61 A
522 LAF 76 LEH 53 H
406 FOR 56 SFN 51 A
515 FOR 72 ARM 50 A
520 FOR 62 CCN 66 A
523 FOR 64 GTN 63 H
525 FOR 55 MAN 56 N
604 FOR 74 NYU 52 N?
428 GTN 68 GEW 66 A
501 GTN 59 LAF 50 H
504 GTN 71 NYU 60 H
515 GTN 66 GEW 68 H
419 CAN 49 NIA 47 H
421 CAN 58 GTN 41 H
511 CAN 53 CCN 49 H
518 CAN 52 MAN 50 H
604 CAN 42 NIA 51 A
310 HOL 75 FOR 48 H
414 HOL 77 GTN 51 H
507 HOL 108 CLG 76 H
509 HOL 74 RHO 69 H
517 HOL 70 RHO 62 A
528 HOL 84 VAL 52 H
310 COR 71 CLG 53 H
331 COR 47 CAN 43 A
421 COR 61 CLG 57 A
501 COR 50 FOR 48 H
601 COR 65 CAN 43 H
509 LOI 52 JOH 46 H
319 WAM 60 BLD 47 ?
402 VAN 53 WAM 55 H
524 WAM 51 VAL 40 ?
311 STL 54 NAV 46 ?
407 STL 50 CAN 55 A
410 STL 42 LIU 58 N
412 STL 55 HOL 69 A
407 LOI 46 CCN 61 A
502 LOI 48 HOL 53 A
516 LOI 85 WMI 71 H
518 LOI 62 VAL 38 ?
528 LOI 61 WMI 57 A
606 LOI 70 VAL 63 ?
426 STB 52 NIA 48 H
502 STB 42 CAN 49 A
504 STB 55 LOI 51 H
522 STB 45 NIA 58 A
525 STB 53 CAN 51 H
326 SFR 48 LIU 56 N
331 SFR 52 NIA 48 A
415 SFR 62 LOC 50 ?
519 SFR 73 SFN 42 H
603 SFR 59 LOC 43 ?
604 SFR 61 LOC 60 ?
329 UTA 39 CAN 49 A
402 UTA 52 LOI 58 A
303 ORS 45 CAN 58 A
316 ORS 53 UTA 41 H
317 ORS 42 UTA 51 H
420 STA 39 SFR 54 H
318 UCL 40 SFR 53 A
327 UCL 60 CCN 53 A
302 USC 44 UTA 65 A
309 USC 65 LOC 62 H
315 USC 69 CAN 55 A
320 USC 45 LIU 70 A
329 USC 55 LOC 42 H
427 USC 41 SFR 55 A
412 BRA 89 MAN 67 A
329 BRO 51 STB 54 A
407 BRO 43 ARM 51 A
504 BRO 39 HOL 83 A
525 BRO 45 HOL 70 H
608 BRO 53 RHO 67 A
309 CLM 64 CLG 47 A
411 CLM 58 FOR 51 A
418 CLM 45 NAV 37 A
421 CLM 62 ARM 49 H
604 CLM 61 HOL 54 H
307 PRI 56 LEH 35 H
311 PRI 35 LAF 48 A
317 PRI 68 CLG 76 A
414 PRI 37 NAV 58 A
504 PRI 46 CCN 56 H
607 PRI 63 GTN 49 H
305 MAR 40 TEN 61 A
310 MAR 65 W&L 46 H
317 MAR 62 NAV 75 A
407 MAR 71 GTN 65 A
410 MAR 52 W&M 56 H
414 MAR 51 GEW 72 H
421 MAR 56 W&M 64 A
501 MAR 65 VMI 53 H
506 MAR 61 VMI 62 A
314 VIR 38 NAV 61 A
317 VIR 68 GEW 64 A
411 VIR 78 VMI 55 A
504 VIR 44 FOR 73 A
511 VIR 62 W&L 68 H
516 VIR 71 VMI 64 H
521 VIR 57 GEW 64 H
524 VIR 83 W&L 95 A
607 VIR 58 W&M 76 H
303 WAK 54 W&L 61 ?
316 WAK 51 LOM 66 ?
329 WAK 57 RHO 61 N
403 WAK 34 W&M 48 H
409 WAK 69 TEN 62 H
414 WAK 61 W&M 49 A
431 WAK 82 CIT 43 H
509 WAK 74 VMI 57 N?
518 WAK 62 CIT 57 A
525 WAK 67 GEW 83 A
602 WAK 65 GEW 61 N
301 TAM 52 LIU 66 N
303 TAM 50 NIA 53 A
306 TAM 51 STL 55 A
330 TAM 49 STA 55 N
315 TCU 49 BRA 85 A
317 TCU 53 STL 80 A
327 ARK 41 ALA 33 N
506 ARK 41 PIT 36 H
328 BAY 61 VAN 53 N
330 BAY 50 STL 58 N
328 TEX 48 ALA 41 N
308 KSU 58 LIU 51 A
310 KSU 51 CAN 54 A
316 KSU 78 BAY 30 H
403 KSU 70 UTS 45 H
303 OKL 65 TEX 48 H
319 OKL 67 CCN 63 A
430 OKL 55 TEX 45 A
308 SMU 53 CCN 67 A
310 SMU 47 NIA 55 A
330 SMU 50 NAV 53 H
303 MIN 55 LOI 51 H
310 MIN 60 ORS 44 H
327 MIN 51 ORS 41 A
329 MIN 67 STA 65 N
301 NOR 54 WMI 43 H
329 NOR 64 UCL 58 H
331 NOR 68 PRI 49 H
317 PUR 71 BRA 65 A
329 PUR 52 BUT 57 A
317 DEP 59 LOI 53 N
324 DEP 52 USC 57 H
327 DEP 65 BRA 68 A
504 DEP 51 SFR 53 H
511 DEP 56 BRA 67 H
525 DEP 47 LOI 61 N
307 VIL 80 SFN 57 H
319 VIL 49 LOM 45 A
407 VIL 60 VAL 55 H
415 VIL 69 FOR 54 H
504 VIL 68 RHO 49 H
511 VIL 73 GTN 45 A
604 VIL 55 STB 35 H
606 VIL 82 GTN 72 H
310 SYR 60 CLM 48 H
319 SYR 80 PRI 48 H
327 SYR 54 BRO 52 H
330 SYR 58 HOL 71 H
409 SYR 59 LOI 71 H
411 SYR 56 COR 67 A
414 SYR 62 NIA 49 H
502 SYR 70 FOR 61 H
504 SYR 59 CAN 49 A
508 SYR 60 NIA 55 A
511 SYR 73 ARM 53 H
514 SYR 61 NYU 49 H
518 SYR 77 CLG 62 A
521 SYR 55 COR 68 H
523 SYR 83 CCN 74 A
604 SYR 63 CLG 65 H
608 SYR 64 CAN 65 H
312 WVI 44 KSU 49 H
323 WVI 61 FOR 37 H
407 WVI 63 NIA 70 A
410 WVI 55 CCN 80 A
501 WVI 65 VIR 46 H
312 MRQ 48 LOI 76 A
331 MRQ 52 UCL 68 H
407 MRQ 38 MIN 74 A
411 MRQ 56 LOI 59 H
428 MRQ 58 PUR 74 A
430 MRQ 55 DET 64 H
506 MRQ 64 JOH 77 A
507 MRQ 44 DET 57 A
520 MRQ 52 NOR 61 A
528 MRQ 44 STL 69 A
406 CSU 52 UTA 56 H
407 CSU 40 UTA 48 H
524 CSU 38 UTA 52 A
525 CSU 42 UTA 52 A
513 PRI 51 COR 49 H
518 PRI 44 COR 42 A
405 CLM 52 PRI 48 H
414 CLM 49 COR 69 A
515 CLM 48 PRI 50 A
606 CLM 60 COR 53 H
402 BRO 32 COR 39 A
520 BRO 51 CLM 54 A?
405 TCU 45 TAM 49 A
521 TCU 58 TAM 60 H
404 SMU 53 TAM 48 A
410 SMU 50 TCU 62 H
503 SMU 45 TCU 51 H
507 SMU 56 TAM 50 H
511 SMU 51 TEX 34 H
518 SMU 46 TEX 47 A
414 TEX 48 TAM 46 H
507 TEX 69 TCU 57 H
513 TEX 38 TCU 51 A
528 TEX 53 TAM 52 A
329 BAY 41 TEX 49 N
331 BAY 37 SMU 61 H
407 BAY 49 TEX 43 H
414 BAY 47 SMU 50 A
418 BAY 54 TCU 64 A
427 BAY 45 TAM 56 H
503 BAY 54 TAM 56 H
521 BAY 43 TEX 41 A
525 BAY 57 TCU 42 H
528 BAY 70 SMU 61 H
404 ARK 60 TEX 51 H
412 ARK 35 TAM 43 A
418 ARK 63 SMU 55 H
428 ARK 49 BAY 60 H
503 ARK 51 TEX 37 A
504 ARK 42 BAY 52 A
513 ARK 52 TAM 46 H
517 ARK 52 TCU 43 H
525 ARK 48 SMU 57 A
528 ARK 45 TCU 39 A
316 CSC 56 UCL 68 H
326 CSC 73 MAN 64 A
407 CSC 49 STM 37 H
410 CSC 36 SFR 50 A
413 CSC 73 LOC 61 H
420 CSC 58 STM 47 H
421 CSC 60 STA 66 H
503 CSC 53 LOC 50 A
504 CSC 64 UCL 74 A
513 CSC 51 SFR 43 H
517 CSC 76 SFN 64 H
303 UTS 43 USC 50 H
409 UTS 38 CSU 33 A
413 UTS 54 UTA 51 A
414 UTS 68 UTA 50 H
506 UTS 48 CSU 46 H
510 UTS 73 UTA 52 H
511 UTS 36 UTA 49 A
517 UTS 49 CSU 36 A
527 UTS 53 CSU 48 H
303 OSU 68 DEP 70 H
305 OSU 82 MRQ 53 H
310 OSU 67 BUT 65 ?
328 OSU 43 COR 42 ?
329 OSU 59 HAR 48 N
402 OSU 46 BRA 65 A
409 OSU 70 DEP 62 A
414 OSU 61 NOR 51 A
428 OSU 63 MIN 58 A
430 OSU 59 PUR 52 A
518 OSU 68 NOR 46 AN? CHICAGO?
609 OSU 66 BUT 65 ?
618 OSU 70 DEP 63 H
313 DAY 66 MOH 50 A
317 DAY 57 TEN 38 A
322 DAY 46 LOI 69 ?
410 DAY 71 OHI 61 A
425 DAY 60 BLD 66 ?
507 DAY 75 OHI 50 H
514 DAY 65 BLD 60 ?
521 DAY 56 MOH 42 N?
524 DAY 66 JOH 56 N?
603 DAY 56 LOI 60 N?
311 AUB 64 MIS 60 H
320 AUB 45 ALA 40 H
414 AUB 72 FLO 46 H
421 AUB 47 VAN 58 H
428 AUB 66 ALA 58 A
430 AUB 77 MIS 63 A
506 AUB 51 VAN 63 A
509 AUB 67 GEO 54 H
518 AUB 67 ALA 58 H
520 AUB 41 FLO 43 A
525 AUB 55 GEO 46 A
306 VIR 66 MAR 56 H
514 VIR 52 MAR 70 A
404 DET 41 STL 56 A
525 DET 73 STL 60 H
416 BRA 71 DET 50 H
421 BRA 54 DET 67 A
520 BRA 52 STL 45 H
409 MIN 53 NOR 60 A
329 KSU 50 OKL 55 N
413 KSU 43 OKL 42 A
504 KSU 91 OKL 68 H
407 PUR 58 NOR 60 H
414 PUR 40 MIN 67 A
525 PUR 55 MIN 39 H
504 FLO 34 VAN 54 A
409 MIS 54 FLO 46 A
416 MIS 37 VAN 44 H
516 MIS 47 VAN 80 A
407 GEO 70 MIS 52 H
420 GEO 49 FLO 54 A
421 GEO 57 FLO 48 A
602 GEO 59 MIS 58 N
407 TEN 52 VAN 67 H
428 TEN 44 VAN 50 A
503 TEN 65 FLO 56 H
525 TEN 79 MIS 57 H
603 TEN 50 VAN 44 N
308 ALA 56 MIS 38 H
310 ALA 53 GEO 38 H
329 ALA 44 VAN 53 N
407 ALA 51 FLO 48 A
423 ALA 47 VAN 44 H
511 ALA 38 VAN 47 A
522 ALA 52 MIS 61 A
603 ALA 51 GEO 52 N
413 USC 58 UCL 45 H
414 USC 47 UCL 68 A
603 USC 45 UCL 43 A
604 USC 57 UCL 74 H
406 STA 58 USC 73 A
407 STA 55 UCL 71 A
510 STA 55 UCL 65 H
511 STA 45 USC 59 H
517 STA 59 UCL 69 A
518 STA 59 USC 62 A
524 STA 60 USC 57 H
525 STA 57 UCL 62 H
503 DAV 34 CIT 41 A
510 DAV 68 VMI 47 A
525 DAV 87 CIT 48 H
321 MIS 67 MFL 82 A
322 MIS 43 MFL 55 A
310 FLO 60 MFL 53 A
518 FLO 66 MFL 46 H
504 BRA 84 PIT 48 H
431 CRE 40 WAM 52 A
607 CRE 38 WAM 40 A
518 MAR 64 DAV 61 H
502 VIL 84 CRE 63 A
525 WVI 53 PIT 55 A
604 WVI 59 PIT 53 H
423 IDA 37 ORS 48 H
424 IDA 39 ORS 51 H
514 IDA 44 ORS 48 A
515 IDA 46 ORS 60 A
518 MRQ 80 CRE 68 H
329 UTS 62 TEN 66 N
330 UTS 54 PIT 50 N
428 BRA 54 STL 45 A
511 GEO 77 FLO 52 H
406 LOM 63 XAV 86 A
431 MOH 60 XAV 59 A
514 MOH 37 XAV 51 H
327 HOL 54 XAV 51 A
508 SFR 57 XAV 47 N
321 CSC 41 XAV 76 A
422 DAY 65 XAV 55 A
513 DAY 59 XAV 42 H
602 DAY 59 XAV 51 N
417 FUR 40 CIT 23 H
428 FUR 48 CIT 52 A
511 FUR 58 VMI 55 H
413 DAV 58 FUR 52 A
522 DAV 68 FUR 58 H
317 CWR 57 IOW 97 H
331 CWR 68 HAR 72 H
414 CWR 56 BUT 70 A
431 CWR 57 MSU 54 A
506 CWR 46 BUT 76 H
525 CWR 71 CLG 81 A
316 WMI 76 CWR 44 A
518 WMI 90 CWR 69 H
407 OHI 84 CWR 66 A
510 OHI 62 CWR 49 H
330 MOH 60 CWR 63 A
413 MOH 46 CWR 54 H
321 PUR 75 CWR 54 H
329 BRA 78 TLN 46 A?
310 ARK 42 TLN 41 A
320 BAY 53 TLN 86 H
330 VIL 55 TLN 58 A
511 AUB 64 TLN 60 H
316 FLO 50 TLN 69 A
317 MIS 58 TLN 70 A
506 MIS 66 TLN 68 H
430 TEN 55 TLN 68 H
421 ALA 57 TLN 51 A
302 W&L 47 NCS 67 A
317 W&L 67 DUK 81 H
520 W&L 63 CLE 78 H
317 AKR 49 W&M 53 H
330 AKR 72 RUT 68 H
406 AKR 60 JOH 56 A
420 AKR 61 BLD 69 A
514 AKR 71 CAN 74 H
522 AKR 74 OHI 75 A
431 BLD 55 DUQ 78 A
506 BLD 65 LAS 91 H
604 BLD 62 DUQ 55 H
319 BGU 74 W&M 58 H
322 BGU 75 LOC 37 ?
328 BGU 70 HOL 71 H
331 BGU 63 LOI 59 ?
405 BGU 63 LIU 66 N
416 BGU 74 OHI 54 H
424 BGU 81 DAY 56 ?
506 BGU 67 LOC 64 ?
511 BGU 65 LOI 67 ?
517 BGU 78 BLD 66 A
604 BGU 73 DEP 55 A
330 SET 47 W&M 65 H
411 SET 66 SFN 64 H
430 SET 54 VIL 71 H
502 SET 54 LOM 57 A
504 SET 42 CRE 45 H
508 SET 68 VIL 77 A
520 SET 50 LAF 59 H
528 SET 77 GTN 65 H
602 SET 81 VAL 61 H
606 SET 42 STB 41 H
303 GTY 54 COR 70 A
319 GTY 57 VIR 59 A
407 GTY 58 LEH 65 A
411 GTY 73 BUC 71 H
414 GTY 51 LAF 78 A
421 GTY 69 BUC 65 A
428 GTY 57 PIT 59 A
515 GTY 47 NAV 62 A
518 GTY 65 GTN 71 H
525 GTY 64 LEH 48 H
307 MUH 73 FOR 56 H
402 MUH 58 LIU 69 A
411 MUH 83 LAF 69 H
416 MUH 81 LEH 60 H
418 MUH 92 BUC 80 A
421 MUH 47 VIL 73 H
428 MUH 76 CCN 95 H
501 MUH 78 GTY 59 A
515 MUH 42 LAF 72 A
522 MUH 64 SET 59 A
525 MUH 95 BUC 81 H
527 MUH 86 LEH 64 A
604 MUH 76 GTY 49 H
229 TOL 73 VAL 86 A
411 TOL 54 BGU 57 H
414 TOL 65 XAV 56 H
421 TOL 50 LOI 42 A
428 TOL 74 BLD 53 A
504 TOL 66 VAL 36 H
513 TOL 50 NIA 61 A
515 TOL 65 JOH 50 H
518 TOL 55 WAM 41 H
522 TOL 58 BGU 55 N
525 TOL 48 XAV 53 A
601 TOL 62 VIL 82 A
603 TOL 85 SFN 73 A
314 PSU 63 GTN 70 A
329 PSU 46 WVI 41 N
407 PSU 67 CLG 68 H
421 PSU 34 PIT 21 H
425 PSU 58 PIT 51 A
428 PSU 67 SYR 61 H
510 PSU 65 GTY 66 A
511 PSU 40 NAV 46 A
515 PSU 82 WVI 56 H
524 PSU 72 CLG 57 A
525 PSU 44 SYR 46 A
601 PSU 56 WVI 59 A
604 PSU 65 GTN 56 H
308 WKE 78 BGU 57 N
310 WKE 59 XAV 57 A
326 WKE 74 CAN 61 A
329 WKE 66 LIU 73 N
409 WKE 63 XAV 51 H
427 WKE 66 MFL 61 A
428 WKE 78 MFL 61 A
509 WKE 103 BGU 87 A
515 WKE 79 MFL 57 H
516 WKE 83 MFL 47 H
310 HAR 68 NAV 70 H
317 HAR 53 GTN 58 A
404 HAR 71 HOL 102 H
407 HAR 42 PRI 77 A
411 HAR 58 ARM 61 A
416 HAR 49 BRO 48 H
507 HAR 48 COR 49 H
521 HAR 52 CLM 62 H
525 HAR 47 COR 57 A
528 HAR 48 PRI 65 H
608 HAR 60 CLM 71 A
317 YAL 57 COR 60 A
329 YAL 62 NYU 72 A
407 YAL 43 CLM 51 A
421 YAL 70 NAV 61 A
508 YAL 59 CLM 46 H
511 YAL 60 COR 47 H
515 YAL 74 BRO 54 H
518 YAL 62 ARM 47 H
522 YAL 49 PRI 51 H
525 YAL 51 PRI 54 A
601 YAL 53 FOR 72 H
604 YAL 55 HAR 57 A
608 YAL 66 HOL 62 H
611 YAL 56 HAR 55 H
313 DAR 53 HOL 85 A
402 DAR 39 NYU 87 A
407 DAR 48 COR 47 H
414 DAR 56 HAR 74 A
418 DAR 54 YAL 68 A
504 DAR 51 YAL 53 H
508 DAR 54 PRI 82 H
511 DAR 58 HAR 60 H
515 DAR 50 HOL 67 H
518 DAR 56 CLM 74 H
524 DAR 51 CLM 74 A
604 DAR 43 PRI 55 A
606 DAR 48 BRO 54 H
611 DAR 43 COR 56 A
303 RUT 60 YAL 73 H
306 RUT 45 CLM 59 A
310 RUT 72 NYU 73 A
314 RUT 66 PRI 55 H
317 RUT 53 SYR 72 A
319 RUT 46 COR 78 A
404 RUT 78 FOR 74 A
407 RUT 88 BUC 63 H
411 RUT 67 VIL 84 A
414 RUT 54 ARM 58 A
430 RUT 62 PRI 80 A
503 RUT 63 RHO 75 H
506 RUT 61 SET 59 A
508 RUT 73 GTN 75 H
511 RUT 60 LAF 62 A
515 RUT 76 LEH 61 A
518 RUT 64 PSU 51 A
522 RUT 48 NAV 57 A
601 RUT 75 LEH 58 H
604 RUT 67 LAF 62 H
608 RUT 67 CLG 57 H
226 VIT 58 LOM 72 A
229 VIT 53 LIU 73 A
303 VIT 63 MAR 57 H
310 VIT 56 DAV 60 N
410 VIT 71 GEW 59 H
416 VIT 63 VIR 50 A
418 VIT 69 W&L 73 A
420 VIT 73 VMI 41 A
508 VIT 80 W&L 71 H
511 VIT 50 W&M 64 A
518 VIT 78 VIR 64 H
520 VIT 60 W&M 47 H
525 VIT 78 VMI 58 H
407 RCH 49 GEW 66 A
411 RCH 56 GEW 62 H
412 RCH 59 MAR 49 H
414 RCH 76 VIR 62 H
421 RCH 64 VMI 72 H
431 RCH 51 VIT 61 A
503 RCH 54 WAK 67 H
504 RCH 47 W&M 50 H
508 RCH 46 VIR 70 A
510 RCH 39 VIT 74 H
514 RCH 75 W&L 88 A
515 RCH 70 VMI 62 A
517 RCH 81 DAV 60 H
521 RCH 48 MAR 67 A
522 RCH 70 W&L 72 H
525 RCH 54 W&M 81 A
308 DEN 60 UTS 39 H
309 DEN 53 UTA 50 H
315 DEN 54 NIA 55 A
317 DEN 43 LIU 58 A
321 DEN 50 TOL 52 A
329 DEN 59 CLM 63 H
406 DEN 56 UTS 51 H
407 DEN 47 UTS 59 H
412 DEN 55 CSU 53 A
413 DEN 56 CSU 43 H
421 DEN 55 UTA 51 A
423 DEN 51 UTA 58 A
427 DEN 65 CSU 56 H
503 DEN 62 UTA 37 H
504 DEN 69 UTA 44 H
520 DEN 41 CSU 36 A
603 DEN 44 UTS 52 A
604 DEN 53 UTS 50 A
308 WYO 49 CSU 42 N
310 WYO 55 UTA 63 N
316 WYO 58 IDA 48 H
317 WYO 58 IDA 40 H
327 WYO 44 TEX 35 N
328 WYO 40 ARK 26 N
402 WYO 44 DEN 54 A
403 WYO 41 CSU 38 A
409 WYO 63 UTA 42 H
420 WYO 46 CSU 41 A
421 WYO 56 CSU 45 H
427 WYO 42 UTA 35 A
428 WYO 37 UTS 43 A
430 WYO 32 UTS 28 A
506 WYO 42 UTA 39 H
517 WYO 33 DEN 45 A
518 WYO 48 UTS 42 H
520 WYO 59 UTS 33 H
524 WYO 52 DEN 59 H
525 WYO 61 DEN 39 H
602 WYO 30 UTA 39 A
607 WYO 50 CSU 41 H
319 DUQ 61 LOC 47 H
322 DUQ 75 FOR 61 H
327 DUQ 74 IDA 55 H
330 DUQ 79 DAR 51 H
402 DUQ 59 RUT 54 H
414 DUQ 62 LOI 54 A
507 DUQ 71 AKR 57 H
516 DUQ 60 LIU 53 A
603 DUQ 49 AKR 51 A
608 DUQ 52 VIL 68 A
307 BOC 63 RHO 46 H
313 BOC 49 HAR 54 H
320 BOC 55 LOC 53 H
327 BOC 45 YAL 33 A
407 BOC 46 HOL 93 A
414 BOC 55 DEP 88 H
502 BOC 56 CCN 64 H
511 BOC 42 SET 38 A
518 BOC 64 VIL 61 H
521 BOC 63 HOL 71 H
228 STJ 84 VIT 52 H
310 STJ 75 RHO 54 H
322 STJ 60 SFR 44 H
327 STJ 51 UTA 50 H
403 STJ 52 CCN 54 N
413 STJ 67 GTN 66 H
417 STJ 68 DEP 74 H
426 STJ 65 SFN 46 H
431 STJ 82 MAN 52 N
509 STJ 62 CAN 50 H
511 STJ 72 NIA 63 N
517 STJ 64 FOR 70 N
521 STJ 66 NYU 60 N
310 PEN 51 YAL 57 A
314 PEN 54 MAR 52 H
317 PEN 57 MUH 75 A
321 PEN 65 SYR 91 A
329 PEN 62 MFL 64 A
330 PEN 51 MFL 53 A
407 PEN 73 LAF 57 H
411 PEN 53 PRI 72 H
414 PEN 44 YAL 51 H
418 PEN 66 ARM 45 A
421 PEN 83 DAR 42 H
428 PEN 72 NAV 69 H
504 PEN 35 COR 54 A
508 PEN 66 PSU 49 H
511 PEN 46 CLM 51 A
514 PEN 95 HAR 77 A
518 PEN 77 HAR 66 H
522 PEN 73 GTN 78 H
525 PEN 67 DAR 61 H
601 PEN 47 CLM 50 H
604 PEN 53 COR 60 H
611 PEN 59 PRI 60 H
308 NOT 57 CRE 50 H
317 NOT 56 NOR 66 N
319 NOT 62 IOW 64 H
330 NOT 59 PUR 41 N
404 NOT 54 BUT 33 H
411 NOT 58 DEP 53 H
413 NOT 73 JOH 66 A
414 NOT 50 CAN 53 A
428 NOT 64 NOR 57 N
431 NOT 57 BUT 63 A
504 NOT 79 MRQ 61 H
507 NOT 56 LOI 41 N
511 NOT 45 STL 55 A
514 NOT 67 LOI 60 H
518 NOT 58 DEP 68 N
523 NOT 55 STL 52 H
525 NOT 65 NAV 59 A
527 NOT 63 NYU 66 A
604 NOT 65 MRQ 58 A
309 TLN 62 RIC 58 H?
407 SMU 63 RIC 61 A
412 TEX 55 RIC 52 H
414 ARK 60 RIC 56 A
418 TAM 56 RIC 37 ?
421 BAY 52 RIC 43 H
511 TCU 64 RIC 36 H
513 SMU 55 RIC 48 H
515 BAY 60 RIC 59 A
518 RIC 62 TAM 52 ?
521 ARK 61 RIC 38 ?
523 TEX 55 RIC 41 A
314 SCA 54 MFL 64 A
315 SCA 56 MFL 57 A
317 SCA 62 GEO 77 A
403 SCA 52 FUR 41 A
406 SCA 52 WAK 57 A
410 SCA 49 FUR 48 H
412 SCA 67 CIT 46 A
414 SCA 54 GEO 43 H
431 SCA 66 DAV 46 A
506 SCA 46 GEW 71 H
508 SCA 58 DAV 56 H
512 SCA 60 RCH 65 A
513 SCA 61 MAR 56 A
517 SCA 49 WAK 43 H
521 SCA 68 CIT 42 H
524 SCA 59 MAR 44 H
301 NYU 59 VAN 65 H
306 NYU 45 ORS 49 H
313 NYU 78 CLG 83 H
317 NYU 34 HOL 49 H
509 NYU 55 MAN 80 HN?
607 NYU 61 CCN 64 HN?
317 STM 58 CSU 67 H
421 STM 37 SFR 64 H
428 STM 41 USC 46 H
503 STM 36 STA 55 H
504 STM 63 BGU 84 H
528 STM 35 SFR 49 A
402 IOW 62 UTS 58 H
416 IOW 55 PUR 64 A
421 IOW 61 NOR 56 H
423 IOW 54 OSU 68 A
504 IOW 66 PUR 60 H
520 IOW 64 MIN 62 A
604 IOW 70 CRE 46 H
606 IOW 49 MIN 64 H
310 MIC 36 TOL 57 A
314 MIC 73 BUT 48 H
407 MIC 66 IOW 46 H
416 MIC 58 OSU 74 A
421 MIC 52 MIN 60 H
506 MIC 59 NOR 44 H
511 MIC 53 PUR 61 A
513 MIC 48 MIN 53 A
525 MIC 53 NOR 76 A
527 MIC 58 OSU 69 H
605 MIC 70 PUR 60 H
303 UNC 58 RCH 50 A
305 UNC 48 VIT 62 A
309 UNC 44 GEW 54 H
328 UNC 50 WVI 58 N
330 UNC 60 RHO 65 N
402 UNC 55 MAR 53 H
407 UNC 63 DAV 53 A
413 UNC 55 MFL 53 A
414 UNC 65 MFL 51 A
416 UNC 54 WAK 50 A
418 UNC 64 SCA 42 H
427 UNC 66 VIT 53 H
428 UNC 67 DAV 54 H
430 UNC 77 CIT 39 H
503 UNC 69 MAR 56 A
504 UNC 41 GEW 56 A
507 UNC 54 WAK 57 H
510 UNC 59 FUR 53 A
513 UNC 52 W&M 46 A
319 WSS 44 STJ 67 A
321 WSS 59 BRA 67 A
322 WSS 39 KSU 63 A
323 WSS 37 WYO 43 A
403 WSS 42 ORS 38 A
404 WSS 53 ORS 54 A
420 WSS 53 ORS 39 H
421 WSS 51 ORS 34 H
428 WSS 63 IDA 40 A
510 WSS 50 IDA 51 H
603 WSS 39 IDA 34 A
604 WSS 45 IDA 50 H
610 WSS 58 UCL 60 A
611 WSS 49 UCL 52 A
303 TEM 55 VAN 35 H
310 TEM 56 MUH 49 H
319 TEM 45 VAN 49 N
321 TEM 46 WVI 57 A
329 TEM 41 CSC 66 H
405 TEM 50 NYU 45 A
407 TEM 55 SYR 52 H
416 TEM 41 LAF 64 A
421 TEM 66 GEW 44 H
501 TEM 58 ARM 52 A
504 TEM 61 STJ 75 H
508 TEM 67 MUH 72 A
511 TEM 73 MAN 63 H
518 TEM 82 WVI 48 H
522 TEM 61 PSU 66 A
601 TEM 76 SYR 105 A
226 SJP 46 RHO 62 H
317 SJP 65 USC 79 H
326 SJP 69 UTA 68 H
402 SJP 53 TEM 61 N
407 SJP 58 STJ 76 A
414 SJP 60 BRA 64 H
417 SJP 62 RHO 68 A
508 SJP 54 LAF 52 H
511 SJP 74 MUH 76 A
518 SJP 59 CCN 75 H
525 SJP 74 TEM 90 N
601 SJP 59 LAF 60 A
310 LAS 49 DEP 41 A
314 LAS 73 LOM 51 H
317 LAS 60 TEM 55 N
326 LAS 57 UCL 62 H
329 LAS 44 SFR 46 H
331 LAS 90 GTN 58 H
402 LAS 80 WKE 69 H
407 LAS 72 BGU 62 H
421 LAS 74 SJP 53 N
428 LAS 67 TEM 51 N
504 LAS 79 SJP 59 N
511 LAS 55 TOL 59 H
515 LAS 71 LOM 59 A
518 LAS 87 MUH 60 A
521 LAS 65 MAN 60 A
601 LAS 61 GTY 50 A
606 LAS 83 BOC 61 A
317 CIN 55 WKE 54 H
403 CIN 61 CWR 35 H
407 CIN 63 PIT 38 H
410 CIN 54 DUQ 60 A
414 CIN 66 WMI 45 H
416 CIN 59 WKE 84 A
419 CIN 69 WVI 59 H
421 CIN 57 OHI 38 H
425 CIN 76 OHI 51 A
428 CIN 64 BUT 56 A
502 CIN 54 DUQ 60 H
504 CIN 74 WMI 51 A
506 CIN 71 MOH 48 H
507 CIN 59 DEP 67 A
511 CIN 69 WVI 64 A
514 CIN 55 BUT 53 H
523 CIN 83 LIU 65 A
525 CIN 65 LAS 76 A
528 CIN 82 MOH 46 A
603 CIN 101 CWR 58 A
609 CIN 53 XAV 54 H
617 CIN 80 W&M 44 H
618 CIN 59 XAV 48 H
320 WIC 65 TCU 48 H
322 WIC 70 CRE 53 H
327 WIC 42 TCU 54 A
328 WIC 66 RIC 72 A
414 WIC 52 DET 53 H
417 WIC 60 STL 73 A
420 WIC 58 CRE 71 A
504 WIC 47 DET 61 A
506 WIC 49 BRA 61 A
514 WIC 54 STL 61 H
518 WIC 56 BRA 68 H
410 TUL 42 WIC 36 H
426 TUL 45 BRA 64 A
428 TUL 47 DET 50 A
506 TUL 48 STL 70 A
511 TUL 44 WIC 40 H
518 TUL 53 DET 49 H
527 TUL 56 BRA 57 H
606 TUL 51 STL 72 H
309 BYU 57 WYO 54 N
310 BYU 56 DEN 54 A
331 BYU 51 TOL 66 N
402 BYU 50 BGU 75 A
404 BYU 54 LOI 45 A
413 BYU 39 WYO 46 A
414 BYU 27 WYO 53 A
416 BYU 63 DEN 45 A
420 BYU 55 DEN 39 H
421 BYU 71 UTS 41 H
423 BYU 48 UTS 47 A
428 BYU 71 UTA 51 A
430 BYU 61 UTA 51 H
503 BYU 46 CSU 42 H
504 BYU 58 CSU 45 H
510 BYU 46 DEN 54 A
511 BYU 30 CSU 40 A
512 BYU 46 CSU 55 A
517 BYU 42 UTA 56 H
518 BYU 56 UTA 46 A
524 BYU 60 UTS 46 H
525 BYU 63 UTS 35 A
603 BYU 55 WYO 44 H
604 BYU 70 WYO 52 H
606 BYU 75 DEN 50 H
314 LOU 47 LOC 46 H
317 LOU 64 XAV 47 A
319 LOU 81 DEN 70 H
402 LOU 74 TEN 63 H
407 LOU 77 XAV 72 H
411 LOU 70 WKE 59 H
414 LOU 67 WAM 44 H
427 LOU 82 SET 69 A
428 LOU 78 VIL 68 A
503 LOU 62 WKE 84 A
504 LOU 64 DUQ 58 H
506 LOU 57 WAM 61 A
508 LOU 70 DEN 79 A
510 LOU 47 LOC 68 A
305 NCS 77 DAV 43 H
308 NCS 74 GEW 52 H
315 NCS 62 LOC 47 H
319 NCS 46 MIC 54 H
320 NCS 63 MIC 52 H
328 NCS 81 RHO 64 N
330 NCS 50 PSU 40 N
403 NCS 69 SFR 54 H
410 NCS 44 DAV 35 N
412 NCS 72 W&M 58 H
414 NCS 51 LAS 66 H
417 NCS 55 LIU 52 A
421 NCS 61 UNC 57 A
425 NCS 79 LOU 53 H
428 NCS 81 VIT 56 H
502 NCS 57 WAK 50 A
504 NCS 74 FUR 38 H
507 NCS 50 W&M 54 A
511 NCS 73 WAK 35 H
518 NCS 66 LOU 52 A
521 NCS 70 UNC 44 H
525 NCS 64 VIL 65 H
602 NCS 67 VIT 42 N
603 NCS 59 WAK 53 N
310 DUK 82 VIR 61 N
315 DUK 66 DAV 49 A
320 DUK 44 SCA 54 A
328 DUK 48 PSU 51 N
329 DUK 52 UNC 59 N
330 DUK 54 WAK 52 N
404 DUK 58 MAR 46 H
407 DUK 58 NCS 55 H
412 DUK 64 NYU 80 A
414 DUK 49 TEM 59 A
417 DUK 79 SCA 60 H
427 DUK 69 DAV 59 H
428 DUK 65 WAK 55 H
504 DUK 68 NAV 53 H
507 DUK 65 CIT 39 H
510 DUK 57 MAR 67 A
511 DUK 55 GEW 62 A
514 DUK 50 NCS 68 A
517 DUK 55 UNC 58 A
518 DUK 55 GEW 52 H
521 DUK 54 WAK 72 A
524 DUK 46 UNC 64 H
602 DUK 53 SCA 41 H
603 DUK 60 W&M 50 H
604 DUK 47 NCS 67 H
608 DUK 50 PEN 68 A
303 CLE 40 GEO 59 A
306 CLE 57 GEO 65 H
316 CLE 60 MAR 55 A
317 CLE 75 RCH 53 A
407 CLE 55 FUR 56 A
410 CLE 58 WAK 66 H
414 CLE 88 DAV 82 H
418 CLE 63 CIT 38 H
421 CLE 56 SCA 66 H
503 CLE 40 SCA 43 A
504 CLE 59 CIT 34 A
507 CLE 61 GEW 66 H
514 CLE 65 DAV 77 A
515 CLE 52 WAK 65 A
518 CLE 52 FUR 56 H
521 CLE 83 VMI 73 A
525 CLE 70 MAR 68 H
310 GET 87 FUR 56 H
314 GET 78 DAV 59 H
319 GET 60 BRA 84 A
320 GET 45 STL 59 A
328 GET 64 WAK 57 N
329 GET 34 NCS 57 A
330 GET 63 WVI 48 N
407 GET 62 TLN 64 A
410 GET 65 AUB 49 H
414 GET 39 ALA 73 A
421 GET 68 TEN 57 H
425 GET 55 GEO 67 A
428 GET 59 TLN 55 H
501 GET 56 GEO 51 H
504 GET 56 TEN 69 A
510 GET 69 FLO 38 H
515 GET 72 GEO 73 A
522 GET 61 AUB 53 A
525 GET 41 FLO 59 A
602 GET 56 TEN 63 N
303 MSS 45 FLO 63 H
309 MSS 51 GEO 40 H
317 MSS 47 ALA 44 H
407 MSS 64 AUB 65 H
414 MSS 50 VAN 62 H
418 MSS 64 MIS 60 H
423 MSS 65 TEN 56 H
501 MSS 60 AUB 65 A
504 MSS 55 TLN 53 H
508 MSS 38 ALA 58 A
513 MSS 50 VAN 85 A
518 MSS 53 TLN 73 A
523 MSS 45 MIS 62 A
602 MSS 56 TLN 47 N?
303 LSU 59 SJP 61 A
306 LSU 49 STJ 80 A
309 LSU 62 ARK 46 H
310 LSU 49 RIC 44 N
317 LSU 73 FLO 49 H
319 LSU 74 MIS 61 H
322 LSU 65 LOU 75 A
406 LSU 63 GET 52 H
413 LSU 70 TLN 75 H
420 LSU 52 ALA 60 H
428 LSU 65 MIS 75 A
430 LSU 41 MSS 48 A
504 LSU 66 AUB 70 A
506 LSU 58 GET 85 A
513 LSU 76 AUB 61 H
517 LSU 68 MSS 58 H
524 LSU 71 TLN 77 A
527 LSU 65 TEN 67 H
602 LSU 66 FLO 57 N
603 LSU 73 AUB 45 N
604 LSU 79 TEN 81 A
315 KEN 58 STJ 69 A
321 KEN 49 DEP 47 N
325 KEN 60 PUR 54 A
329 KEN 57 VIL 56 N
330 KEN 71 BRA 66 N
402 KEN 57 ARK 53 A
404 KEN 87 MSS 55 N
409 KEN 83 UNC 44 H
414 KEN 53 TEN 66 A
416 KEN 61 GET 47 A
417 KEN 60 GEO 71 A
421 KEN 86 DEP 53 A
423 KEN 51 NOT 64 A
426 KEN 58 XAV 47 A
428 KEN 88 GEO 56 H
430 KEN 58 VAN 54 A
502 KEN 66 ALA 64 A
504 KEN 61 MIS 55 N
511 KEN 79 TEN 52 H
513 KEN 77 ALA 57 H
515 KEN 90 MIS 50 H
518 KEN 97 GET 62 H
523 KEN 58 XAV 53 H
525 KEN 70 VAN 66 H
603 KEN 56 MSS 46 N
604 KEN 79 GEO 63 N
605 KEN 95 TEN 58 N
320 WAS 53 MIN 55 H
321 WAS 53 MIN 46 H
323 WAS 62 STA 56 H
330 WAS 60 CLM 56 H
331 WAS 49 CLM 46 H
406 WAS 67 IDA 43 H
407 WAS 44 IDA 40 H
413 WAS 42 WSS 56 A
414 WAS 52 WSS 37 A
503 WAS 46 ORS 56 A
504 WAS 52 ORS 44 A
510 WAS 29 WYO 49 H
511 WAS 37 WYO 36 H
517 WAS 46 WSS 54 H
518 WAS 42 WSS 60 H
524 WAS 40 IDA 57 A
525 WAS 45 IDA 48 A
603 WAS 47 ORS 45 H
604 WAS 57 ORS 54 H
302 ORE 66 UTS 72 A
303 ORE 46 UTA 61 A
320 ORE 67 STA 70 H
321 ORE 58 STA 51 H
327 ORE 53 LOI 70 A
328 ORE 54 IOW 81 A
330 ORE 69 IOW 70 A
402 ORE 62 CLM 74 H
403 ORE 35 CLM 46 H
406 ORE 51 WSS 48 H
407 ORE 46 WSS 54 H
413 ORE 49 ORS 65 A
420 ORE 49 WAS 69 A
421 ORE 51 WAS 66 A
427 ORE 57 WAS 49 H
428 ORE 63 WAS 60 H
503 ORE 44 IDA 62 A
504 ORE 34 IDA 44 A
506 ORE 51 WSS 52 A
507 ORE 48 WSS 64 A
510 ORE 45 ORS 34 H
511 ORE 61 STM 53 H
517 ORE 47 IDA 53 H
518 ORE 54 IDA 48 H
524 ORE 42 ORS 51 A
525 ORE 45 ORS 40 H
309 CAL 48 CSC 56 H
310 CAL 46 STM 39 H
317 CAL 53 CAN 55 A
320 CAL 50 NYU 69 A
322 CAL 46 CCN 76 A
323 CAL 67 OSU 78 A
329 CAL 59 TAM 47 N
330 CAL 45 MIN 47 N
406 CAL 45 UCL 50 A
407 CAL 45 USC 61 A
413 CAL 60 STA 55 A
414 CAL 47 STA 50 H
428 CAL 56 SFR 44 A
510 CAL 59 USC 54 H
511 CAL 47 UCL 54 H
517 CAL 34 USC 61 A
518 CAL 56 UCL 64 A
524 CAL 44 UCL 46 H
525 CAL 60 USC 58 H
603 CAL 46 STA 58 H
604 CAL 64 STA 55 A
301 MSU 49 MIC 52 H
305 MSU 53 IOW 73 A
322 MSU 60 GET 68 H
323 MSU 46 NOR 68 A
328 MSU 57 HAR 68 H
329 MSU 61 COR 54 H
407 MSU 65 NOT 76 H
409 MSU 56 DET 64 H
413 MSU 81 MRQ 64 H
418 MSU 65 NOT 71 A
423 MSU 56 MIN 73 H
502 MSU 53 PUR 69 A
511 MSU 43 OSU 87 A
514 MSU 57 DET 54 H
520 MSU 53 MIC 70 A
525 MSU 58 MRQ 75 A
303 WIS 63 MRQ 48 H
306 WIS 56 KSU 48 H
308 WIS 36 ORS 49 H
310 WIS 68 LOI 55 A
313 WIS 56 NOT 48 H
317 WIS 62 MRQ 45 A
328 WIS 68 RUT 55 N
330 WIS 54 UCL 52 H
414 WIS 53 MIC 41 H
416 WIS 57 MIN 54 H
504 WIS 47 OSU 61 A
506 WIS 66 MSU 47 A
511 WIS 66 NOR 59 N
513 WIS 66 IOW 62 A
518 WIS 53 IOW 44 H
520 WIS 56 PUR 45 H
527 WIS 67 NOR 53 H
604 WIS 60 MIN 54 A
310 IND 73 MSU 58 A
313 IND 61 DEP 55 H
315 IND 75 ARK 50 H
319 IND 65 ORS 60 A
320 IND 58 ORS 53 A
329 IND 79 NOT 69 N
330 IND 68 BUT 57 A
402 IND 60 MSU 50 H
407 IND 61 WIS 59 H
409 IND 67 MIC 69 A
414 IND 64 IOW 65 A
416 IND 57 BUT 49 H
421 IND 49 PUR 39 A
504 IND 64 NOR 59 A
506 IND 55 OSU 56 H
511 IND 59 MIN 39 H
518 IND 60 PUR 50 H
520 IND 65 OSU 75 A
525 IND 53 IOW 59 H
303 ILL 60 BUT 56 A
308 ILL 67 TOL 51 H
310 ILL 47 OKL 55 A
314 ILL 65 ARK 53 H
317 ILL 57 OKL 47 H
322 ILL 59 STL 47 H
323 ILL 63 UCL 65 H
327 ILL 58 CLM 46 H
330 ILL 68 PRI 61 H
402 ILL 50 WIS 59 A
407 ILL 62 OSU 83 A
409 ILL 59 PUR 54 H
416 ILL 76 NOR 50 H
421 ILL 66 OSU 50 H
501 ILL 42 STL 62 A
504 ILL 67 MIN 57 A
511 ILL 65 IOW 70 A
513 ILL 72 IND 83 H
518 ILL 70 MIC 60 H
525 ILL 76 WIS 58 H
527 ILL 66 IND 80 A
604 ILL 69 NOR 52 A
313 DRA 51 PUR 81 A
321 DRA 58 IDA 53 H
329 DRA 67 PIT 55 N
330 DRA 57 TEN 64 H
403 DRA 67 DET 53 H
407 DRA 57 BRA 72 H
414 DRA 50 TUL 44 A
421 DRA 60 STL 61 H
428 DRA 72 WIC 64 A
504 DRA 57 TUL 56 H
511 DRA 76 CRE 60 H
518 DRA 54 STL 79 A
525 DRA 79 WIC 61 H
527 DRA 58 CRE 55 A
604 DRA 63 BRA 92 A
606 DRA 47 DET 61 A
303 OKS 43 ARK 41 H
306 OKS 48 LOI 40 H
307 OKS 55 TAM 34 H
310 OKS 57 SJP 46 A
313 OKS 31 LIU 38 A
322 OKS 44 ARK 36 A
327 OKS 62 VAN 61 N
329 OKS 57 ARK 33 N
404 OKS 40 DEP 41 H
407 OKS 37 WIC 38 A
416 OKS 56 DRA 27 H
418 OKS 45 OKL 37 H
421 OKS 47 TUL 33 A
428 OKS 53 DEP 45 A
430 OKS 31 LOI 41 A
504 OKS 29 STL 41 A
506 OKS 51 DRA 49 A
508 OKS 43 PIT 34 H
511 OKS 39 DET 40 A
513 OKS 46 BRA 59 A
517 OKS 39 DET 27 H
521 OKS 49 WIC 40 H
523 OKS 34 TUL 27 H
525 OKS 35 BRA 42 H
601 OKS 48 OKL 37 A
604 OKS 37 STL 35 H
312 NEB 54 BRA 64 A
317 NEB 69 BAY 55 H
323 NEB 66 IDA 45 H
329 NEB 65 MIC 67 N
430 NEB 65 KSU 63 H
513 NEB 57 OKL 55 A
604 NEB 48 OKL 64 H
611 NEB 60 KSU 63 A
312 MSO 35 TCU 37 H
313 MSO 54 TCU 45 H
317 MSO 73 MSU 54 A
320 MSO 50 WIS 48 H
322 MSO 62 SMU 61 A
323 MSO 53 SMU 42 A
327 MSO 47 MIC 46 N
330 MSO 44 OKL 42 N
406 MSO 49 WAM 43 H
409 MSO 36 OKL 41 A
418 MSO 70 WIC 45 H
506 MSO 41 NEB 50 A
511 MSO 59 KSU 43 H
513 MSO 46 OSU 47 H
520 MSO 48 NEB 55 H
525 MSO 40 OKL 45 H
604 MSO 58 KSU 55 A
308 IOS 48 BRA 56 A
310 IOS 64 DRA 58 H
317 IOS 44 MIN 67 A
319 IOS 64 NOR 54 H
320 IOS 39 IDA 41 H
323 IOS 38 DRA 39 A
327 IOS 57 OKL 66 N
330 IOS 67 NEB 85 N
414 IOS 46 NEB 64 A
416 IOS 57 KSU 99 A
421 IOS 61 MSO 49 H
506 IOS 57 OKL 63 H
508 IOS 56 KSU 80 H
520 IOS 48 OKL 76 A
525 IOS 54 NEB 56 H
606 IOS 59 MSO 74 A
310 COL 67 NOR 63 A
317 COL 71 SMU 48 H
319 COL 56 SMU 50 H
321 COL 83 RIC 52 H
322 COL 64 RIC 51 H
328 COL 67 NEB 57 N
329 COL 51 MSO 62 N
330 COL 46 KSU 59 N
407 COL 40 IOS 50 A
416 COL 72 NEB 59 H
421 COL 46 OKL 43 A
428 COL 45 KSU 75 H
504 COL 41 MSO 39 H
510 COL 66 IOS 46 H
518 COL 49 NEB 59 A
527 COL 49 KSU 74 A
606 COL 58 OKL 49 H
611 COL 49 MSO 53 H
305 KAN 55 CRE 59 A
310 KAN 60 PUR 52 H
315 KAN 54 CIN 56 A
317 KAN 54 DUQ 64 A
320 KAN 53 HOL 57 A
327 KAN 48 KSU 58 N
329 KAN 64 IOS 43 N
330 KAN 47 MIC 49 N
406 KAN 56 OKL 50 H
410 KAN 56 NEB 57 A
414 KAN 48 MSO 44 H
427 KAN 67 IOS 42 H
430 KAN 76 DRA 50 H
506 KAN 48 COL 50 A
511 KAN 49 NEB 36 H
514 KAN 50 KSU 55 A
517 KAN 59 MSO 52 H
520 KAN 67 DRA 50 A
525 KAN 76 COL 60 H
603 KAN 66 IOS 52 A
607 KAN 79 KSU 68 H
611 KAN 49 OKL 52 A
620 KAN 57 BRA 59 N NCAA PLAY-IN AFTER NITS...